visitors on myspace
CITATEN | POSITIEF ATHEÏSME <>

CITATEN

image7313
twitter-icon-64

QUOTES


Al vanaf de vroege Oudheid, en door de eeuwen heen, hebben rationele denkers  treffende uitspraken gedaan over het fenomeen religie: 


Throughout the Ages since Antiquity, rational thinkers have been commenting on the phenomenon of religion.


[in chronologisch volgorde]    [in chronological order]

____________________________________________________________________________________________________________

imgres


XENOPHANES VAN COLOPHON  Grieks filosoof en dichter, ca. 570-475 v.o.j.

Greek philosopher and poet


-   "De mens schept goden naar zijn gelijkenis. De Ethiopiërs maken hun goden zwart en geven hen een platte neus; de Thraciërs zeggen dat ze blauwe ogen en rood haar hebben. Als ossen en paarden handen hadden en konden schilderen, zouden de ossen hun goden ongetwijfeld als ossen afbeelden en paarden zouden hen als paarden schilderen."


-   "Men create gods in their own image.The Ethiopians render their gods black and give them a flat nose; the Tracians say they have blue eyes and auburn hair. If oxen and horses had hands and could paint, undoubtedly oxen would depict their gods as oxen and horses would paint them as horses."

____________________________________________________________________________________________________________


imgres

EPICURUS  Grieks filosoof, ca. 341-270 v.o.j.

Greek philosopher


"Wil God kwaad voorkomen, maar kan hij niet?
Dan is hij niet almachtig.
Kan hij wel, maar wil hij niet?
Dan is hij kwaadaardig. 
Kan hij wel en wil hij wel?
Waar komt dan het kwaad vandaan?
Kan hij niet en wil hij niet?
Waarom noemt men hem dan God?"  


“Is God willing to prevent evil, but not able? Then he is not omnipotent. 

Is he able, but not willing? Then he is malevolent. 

Is he both able and willing? Then whence cometh evil? 

Is he neither able nor willing? Then why call him God?” 


-   "Daarom is datgene hetwelk de meest verschrikkelijke van alle kwaden is, de dood, voor ons niets, omdat wanneer wij bestaan er geen dood is, en wanneer de dood er is wij niet bestaan."


-   "Thus that which is the most awful of evils, death, is nothing to us, since when we exist there is no death, and when there is death we do not exist."


-   "Als God alle gebeden van alle mensen zou verhoren zouden alle mensen spoedig uitgestorven zijn: want ze bidden altijd om het kwade voor elkaar."


-   "If God listened to the prayers of all men, all men would quickly have perished: for they are forever praying for evil against one another."

 ___________________________________________________________________________________________________________


XUNZI Chinees filosoof 312-230 v.o.j.

Chinese philosopher


-   "Bidt zoveel je wilt - de hemel kan je niet horen. Het doet de winter niet eindigen omdat je koud hebt, en het maakt de wereld niet kleiner omdat je niet zo ver wilt lopen. Je bidt om regen en het gaat regenen, maar je bidden heeft daar niets mee te maken. Soms bidt je niet om regen, en regent het toch. Wat zeg je dan? Als je een beter leven wilt hebben, onderricht jezelf en overdenk de gevolgen van je daden zorgvuldig."


-   "Pray all you want - heaven can't hear you. It's not going to stop the winter because you are cold, and it's not going to make the Earth smaller because you don't want to walk so far. You pray for rain and it rains, but your prayer has nothing to do with it. Sometimes you don't pray for rain and it rains anyway. What do you say then? If you want to have a better life, educate yourself and think carefully about the consequences of your actions."

____________________________________________________________________________________________________________


LUCRETIUS Romeins dichter en filosoof 99-55 v.o.j.

Roman poet and philosopher 


-   "Als God alles kan, kan hij een steen maken die zo zwaar is dat zelfs hij hem niet kan optillen. Dus dan is er iets dat God niet kan doen, hij kan die steen niet tillen. Dus bestaat God niet."


-   "If God can do anything he can make a stone so heavy that even he can't lift it. Then there is something God cannot do, he cannot lift the stone. Therefore God does not exist."


-   "Alle religies zijn in gelijke mate subliem voor de onwetende, nuttig voor de politicus, en absurd voor de filosoof."


-   "All religions are equally sublime to the ignorant, useful to the politician, and ridiculous to the philosopher."


-   "Vrees is the moeder van alle goden… De natuur doet alles spontaan, zelfstandig, zonder hun tussenkomst."


-   "Fear is the mother of all gods… Nature does all things spontaneously, by herself, without their meddling."

___________________________________________________________________________________________________________


Seneca2

SENECA  Romeins schrijver en filosoof, 4 - 65 v.o.j.

Roman writer and philosopher


-   "Religie wordt door het gewone volk als waar beschouwd, door wijzen als onwaar, en door machthebbers als nuttig."


-   "Religion is seen by the common people as true, by the wise as untrue, and by the rulers as useful."____________________________________________________________________________________________________________


MARCUS AURELIUS  Romeinse keizer, 121-180

Roman emperor


-   "Leef een goed leven. Als er goden bestaan en ze rechtvaardig zijn, geven ze er niet om hoe vroom u bent geweest, maar zullen ze u verwelkomen op basis van de deugden waarnaar u geleefd hebt. Als er goden bestaan, maar onrechtvaardige, dan moet u die niet willen vereren. Als er geen goden bestaan, dan zult u als u er niet meer bent, maar een nobel leven geleid heeft, voortleven in de herinnering van uw geliefden." 


-   "Live a good life. If there are gods and they are just, they don't care how pious you have been, but will welcome you based on the virtues you lived by. If there are gods, but unjust, you shouldn't want to  worship them. When there are no gods, then after your death, when you have lead a noble life, you will live on in the memories of those you hold dear."


-   "Als iemand mij kan aantonen en bewijzen, dat ik mij vergis in gedachte of daad, zal ik graag veranderen. Ik zoek de waarheid, die nog nooit iemand pijn heeft gedaan. Het is alleen het volharden in zelfbedrog en onwetendheid dat kwaad doet."


-   "If anyone can show me, and prove to me, that I am wrong in thought or deed, I will gladly change. I seek the truth, which never yet hurt anybody. It is only persistence in self-delusion and ignorance which does harm."

____________________________________________________________________________________________________________


VOLTAIRE  Franse schrijver, essayist en filosoof, 1694-1778

French author, essayist and philosopher


-   "Het is moeilijk dwazen te bevrijden van de ketenen die ze vereren."


-   "It is difficult to free fools from the chains they revere."


-   "Nou, nou, mijn beste man, dit is niet het moment om vijanden te maken." 

(Nadat een priester hem vroeg Satan te verwerpen).


-   "Come on, my good man, this is not the moment to make enemies."

(After a priest asked him te reject Satan.)


-   "Alle mensen worden geboren met een neus en tien vingers, maar niemand werd geboren met kennis van God."


-   "All people are born with a nose and ten fingers, but nobody was born with the knowledge of God."


-   "Ieder die het vermogen heeft om je absurditeiten te laten geloven heeft het vermogen om je onrechtvaardigheden te laten plegen."


-   "Everybody who has the power to make you believe absurdities has the power to let let you commit injustice."


-   "Zolang mensen in absurditeiten geloven zullen ze wreedheden blijven begaan."


-   "As long as people believe in absurdities they will commit atrocities."


-   "Van alle religies hoort de christelijke natuurlijk de meeste tolerantie op te roepen, maar tot nu toe zijn christenen de meest intolerante van alle mensen."


-   "Of all religions, the Christian should of course inspire the most tolerance, but until now Christians have been the most intolerant of all men."


-   “Tot God bidden is jezelf wijsmaken dat je met woorden de natuur kunt veranderen.”


-   "Praying to God is fooling yourself that one change nature by words."


-   "Psalmzingen wordt toegepast om grote menigten gelijktijdig te indoctrineren."


-   "Hymn singing is used to indoctrinate great masses simultaneously."


-   "De waarheden van religie worden door niemand zo goed begrepen als door degenen die het vermogen van de rede hebben verloren."


-   "The truths of religion are never so well understood as by those who have lost the power of reason."


-   " Ik heb ooit maar een keer tot God gebeden, heel kort: 'O Heer, maak mijn vijanden bespottelijk.' En God verhoorde het."


-   "I have never made but one prayer to God, a very short one: 'O Lord make my enemies ridiculous.' And God granted it."

____________________________________________________________________________________________________________


DENIS DIDEROT Frans filosoof en schrijver, 1713-1784

French philosopher and author


-   "De mens zal niet eerder vrij zijn dan nadat de laatste koning gewurgd is met de ingewanden van de laatste priester."


-   "No sooner than after the last king has been strangled with the intestines of the 

last priest, will man be free."


____________________________________________________________________________________________________________


THOMAS PAINE Eng./Am. politiek schrijver en activist, 1737-1809

English/American political publicist and activist  


-   "Telkens als we de obscene verhalen, de wellustige losbandigheden, de wrede en folterende executies, de meedogenloze wraakzucht waarmee meer dan de halve Bijbel volstaat lezen, zou het meer consequent zijn die het woord van een demon te noemen, dan het woord van God. Het is een geschiedenis van boosaardigheid die diende om de mensheid te corrumperen en ontmenselijken; en wat mij betreft, ik walg er oprecht van, zoals ik walg van alles dat wreed is."


-   “Whenever we read the obscene stories, the voluptuous debaucheries, the cruel and torturous executions, the unrelenting vindictiveness, with which more than half the Bible is filled, it would be more consistent that we called it the word of a demon, than the word of God. It is a history of wickedness, that has served to corrupt and brutalize mankind; and, for my part, I sincerely detest it, as I detest everything that is cruel.” 


-   "De Wereld is mijn land, de hele mensheid mijn broeders, en goed te doen is mijn religie."


-   "The World is my country, all mankind are my brethren, and to do good is my religion."


-   “Alle nationale instellingen van kerken, of het nu joodse, christelijke of Turkse zijn, lijken mij niets anders dan menselijke uitvindingen, opgericht om het mensdom te beangstigen en onderwerpen, en macht en profijt te monopoliseren.”


-   "All national institutions of churches, whether Jewish, Christian or Turkish, appear to me no other than human inventions, set up to terrify and enslave mankind, and monopolize power and profit."


-   “Argumenteren met een persoon die het gebruik en gezag van de rede heeft afgezworen, en wiens filosofie bestaat uit het verachten van de mensheid, is als het toedienen van medicijn aan een dode, of te trachten een atheïst te bekeren door de Bijbel.”


-   "To argue with a man who has renounced the use and authority of reason, and whose philosophy consists in holding humanity in contempt, is like administering medicine to the dead, or endeavoring to convert an atheist by scripture.”


-   "Het is door de Bijbel dat de mens wreedheid, roof en moord heeft geleerd; want het geloof in een wrede god maakt een mens wreed."


-   “It is from the Bible that man has learned cruelty, robbery and murder; for the belief of a cruel God makes a cruel man.” 


-   "Eén goede onderwijzer is nuttiger dan honderd priesters."


-   “One good schoolmaster is of more use than a hundred priests.” 


-   " Van alle ooit uitgevonden geloofssystemen is er geen meer vernederend voor de Almachtige, minder opbouwend voor de mens, meer weerzinwekkend voor de rede, en meer in tegenspraak tot zichzelf dan dit ding dat men het christendom noemt. Te absurd om te geloven, te onmogelijk om te overtuigen, en te inconsistent voor de praktijk, maakt het het hart gevoelloos of produceert het slechts atheïsten of fanatici. Als machtsmiddel dient het het doel van despotisme, en als middel om rijk te worden dient het de hebzucht van priesters, maar voor wat betreft het nut voor de mens in het algemeen leidt het tot niets, hier of in het hiernamaals."


-   “Of all the systems of religion that ever were invented, there is no more derogatory to the Almighty, more unedifying to man, more repugnant to reason, and more contradictory to itself than this thing called Christianity. Too absurd for belief, too impossible to convince, and too inconsistent for practice, it renders the heart torpid or produces only atheists or fanatics. As an engine of power, it serves the purpose of despotism, and as a means of wealth, the avarice of priests, but so far as respects the good of man in general it leads to nothing here or hereafter.” 


_   "Het verhaal van de verlossing duldt geen onderzoek. Dat de mens zich zou moeten verlossen van de zonde van het eten van een appel door een moord te plegen op Jezus Christus, is het vreemdste religie-systeem ooit uitgevonden."


-   "The story of the redemption will not stand examination. That man should redeem himself from the sin of eating an apple by committing a murder on Jesus Christ, is the strangest system of religion ever set up." 

____________________________________________________________________________________________________________


THOMAS JEFFERSON  Am. filosoof en derde president van de VS, 1743-1826

American philosopher and third president of the US


-   "Schudt al die angst over onderdrukkende belemmeringen af, waaronder zwakke geesten slaafs gebukt gaan. Veranker de rede vast in haar zetel, en roep haar oordeel in over ieder feit, iedere mening. Betwijfel stoutmoedig zelfs het bestaan van een God; omdat, als hij bestaat, hij de voorkeur moet geven aan hulde aan de rede boven die aan blinde angst."


-   "Shake off all the fears of servile prejudices, under which weak minds are servilely crouched. Fix reason firmly in her seat, and call on her tribunal for every fact, every opinion. Question with boldness even the existence of a God; because, if there be one, he must more approve of the homage of reason than that of blindfolded fear."


-   "Hij die niets weet is dichter bij de waarheid dan hij wiens geest vervuld is van onwaarheden en vergissingen."


-   “He who knows nothing is closer to the truth than he whose mind is filled with falsehoods and errors.” 


-   "Spot is het enige wapen dat gebruikt kan worden tegen onbegrijpelijke beweringen."


-   "Ridicule is the only weapon which can be used against unintelligible propositions."


-   "De christelijke God kan makkelijk voorgesteld worden als in wezen dezelfde god als de vele klassieke goden van voorbije beschavingen. De christelijke god is een driekoppig monster, wreed, wraakzuchtig en wispelturig. Als men meer te weten wil komen over deze razende driekoppige en beestachtige god hoeft men slechts naar het kaliber te kijken van mensen die zeggen hem te dienen. Ze bestaan altijd uit twee soorten, dwazen en hypocrieten."


-   “The Christian god can easily be pictured as virtually the same god as the many ancient gods of past civilizations. The Christian god is a three headed monster, cruel, vengeful and capricious. If one wishes to know more of this raging three headed beast-like god one only needs to look at the caliber of people who say they serve him. They are always of two classes, fools and hypocrites. ” 


-   "Ik heb alle bekende bijgeloven van de wereld onderzocht, en ik kan geen enkel verlossend element vinden in ons eigen bijgeloof van christendom. Ze zijn allen gelijkelijk gegrond op fabels en mythologie. Sinds de introductie van het christendom zijn miljoenen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen verbrand, gemarteld, beboet of gevangen gezet; toch zijn we geen stap verder naar gelijkheid gekomen. Wat is het resultaat van deze dwang geweest? Het heeft van de halve wereld dwazen gemaakt, en van de andere helft hypocrieten; om schurkenstreken en dwalingen over de gehele wereld te bevorderen."


“I have examined all the known superstitions of the world, and I do not find in our particular superstition of Christianity one redeeming feature. They are all alike founded on fables and mythology. Millions of innocent men women and children since the introduction of Christianity, have been burnt, tortured, fined and imprisoned. What has been the effect of this coercion? To make one half the world fools and the other half hypocrites; to support roguery and error all over the earth.”


-   "De geschiedenis biedt, geloof ik, geen voorbeelden van een door priesters vergeven volk dat een vrije burgerlijke regering in stand houdt. Dit kenmerkt de diepste gradatie van onnozelheid, waarvan zowel hun burgerlijke als hun religieuze leiders altijd voor eigen voordeel gebruik van zullen maken." 


-   “History, I believe, furnishes no example of a priest-ridden people maintaining a free civil government. This marks the lowest grade of ignorance of which their civil as well as religious leaders will always avail themselves for their own purposes.” 


-   "In ieder land en in iedere tijd heeft de priester vijandig tegenover vrijheid gestaan. Hij heult altijd met de despoot en staat hem bij in zijn misbruiken, in ruil voor bescherming van die van hemzelf. Het zijn alleen onwaarheden die de steun van de regering nodig hebben. De waarheid kan op eigen benen staan."


-   “In every country and in every age, the priest has been hostile to liberty. He is always in alliance with the despot, abetting his abuses in return for protection to his own. It is error alone that needs the support of government. Truth can stand by itself.” 


-   "Evenals u van uzelf zegt, ben ook ik een Epicurist. Ik beschouw de echte (niet de toegedichte) doctrines van Epicurus als al het rationele in de morele filosofie dat Griekenland en Rome ons hebben nagelaten."


-   “As you say of yourself, I too am an Epicurean. I consider the genuine (not the imputed) doctrines of Epicurus as containing everything rational in moral philosophy which Greece and Rome have left us."


-   "Onder de gezegden en verhandelingen door zijn biografen aan hem (Jezus) toegeschreven vind ik vele passages van fijne verbeelding, correcte moraliteit, en van de prachtigste goedaardigheid; en weer anderen van zoveel onnozelheid, zoveel absurditeit, zoveel onwaarheid, kwakzalverij en bedrog dat die benadrukken dat het onmogelijk is dat zulke tegenstrijdigheden van dezelfde persoon afkomstig kunnen zijn."


-   "Among the sayings and discourses imputed to him by his biographers, I find many passages of fine imagination, correct morality, and of the most lovely benevolence: and others again of so much ignorance, so much absurdity, so much untruth, charlatanism, and imposture, as to pronounce it impossible that such contradictions should have proceeded from the same being."


-   "Van onstoffelijk bestaan te spreken is van niets te spreken. Te zeggen dat de menselijke ziel, engelen en god onstoffelijk zijn betekent dat zij niets zijn, of dat god, engelen, zielen niet bestaan. Ik kan het niet anders beredeneren; maar ik geloof dat ik in mijn credo van materialisme  gesteund wordt door Locke, Tracy en Stewart."


-   "To talk of immaterial existences is to talk of nothings. To say that the human soul, angels, god, are immaterial, is to say they are nothings, or that there is no god, no angels, no soul. I cannot reason otherwise: but I believe I am supported in my creed of materialism by Locke, Tracy, and Stewart.


-   "De mens die eenmaal zijn ratio prijsgeeft, heeft geen bescherming meer over tegen de meest monsterlijke absurditeiten, en als een schip zonder roer, valt hij aan alle winden ten prooi. Bij zulke mensen neemt goedgelovigheid - die zij religie noemen - het roer over van de ratio, en de geest wordt een wrak."


-   “Man once surrendering his reason, has no remaining guard against absurdities the most monstrous, and like a ship without rudder, is the sport of every wind. With such persons, gullibility, which they call faith, takes the helm from the hand of reason, and the mind becomes a wreck.” 


-   "En de dag zal komen dat de mythische verwekking van Jezus door het Opperwezen als vader, in de baarmoeder van een maagd, gelijkwaardig zal worden geclassificeerd met de verwekking van Minerva in de hersens van Jupiter. Maar laten we hopen dat het gloren van ratio en vrijheid van gedachten in deze Verenigde Staten dat kunstmatige overeind houden teniet zal doen...


-   “And the day will come when the mystical generation of Jesus, by the supreme being as his father in the womb of a virgin will be classed with the fable of the generation of Minerva in the brain of Jupiter. But we may hope that the dawn of reason and freedom of thought in these United States will do away all this artificial scaffolding…"

____________________________________________________________________________________________________________


imgres

NAPOLEON BONAPARTE  Frans heerser en veldheer, 1769-1821

French ruler and general

 

-  "Religie is prima spul om het gewone volk koest te houden. Religie is datgene wat de armen ervan weerhoudt om de rijken te vermoorden."


-   “Religion is excellent stuff for keeping common people quiet. Religion is what keeps the poor from murdering the rich.” 


-   "Ik wordt omgeven door priesters die onophoudelijk herhalen dat hun koninkrijk niet van deze wereld is, en toch leggen ze de hand op alles wat ze kunnen krijgen."


-   "I am surrounded by priests who repeat incessantly that their kingdom is not of this world, and yet they lay hands on everything they can get.” 


-   "Als ik een religie moest kiezen zou de zon, als universele gever van leven, mijn god zijn."


-   "If I had to choose a religion, the sun as the universal giver of life would be my god."

___________________________________________________________________________________________________________


imgres

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE  Engels dichter en filosoof, 1772-1834

English poet and philosopher


-   "Niet één mens in de duizend heeft de sterkte van karakter of de innerlijke goedheid om atheïst te zijn. Ik herhaal. Niet één mens in de duizend heeft de sterkte van karakter of de innerlijke goedheid om atheïst te zijn."


-   "Not one man in a thousand has the strength of mind or the goodness of heart to be an atheïst. I repeat. Not one man in a thousand has the strength of mind or the goodness of heart to be an atheïst."


-   "Hij die begint met meer van het Christendom te houden dan van de waarheid, gaat dan verder met meer van zijn sekte of kerk te houden dan van het Christendom, en eindigt met het meer van zichzelf houden dan van al het andere."


-   "He who begins by loving Christianity more than Truth, will proceed by loving his sect or church better than Christianity, and end in loving himself better than all."

____________________________________________________________________________________________________________


imgres

CHARLES LAMB  Brits auteur, 1775-1834

British author


-   "Ik ben vastbesloten dat mijn kinderen in de religie van hun vader moeten worden opgevoed, als ze kunnen uitvinden wat dat is."


-   "I am determined that my children shall be brought up in their father's religion, if they can find out what it is."

___________________________________________________________________________________________________________


STENDHAL   Frans auteur, 1783-1842

French author


-   "Alle religies zijn gebaseerd op de vrees van velen en de slimheid van enkelen."


-   "All religions are founded on the fear of the many and the cleverness of the few."


-   "God's enige excuus is dat hij niet bestaat."


-   "God's only excuse is that he does not exist."

____________________________________________________________________________________________________________


_ylt=Az_6xde2ropVejYA6N0mAopQ

PERCY BYSSHE SHELLEY   Engelse poëet, 1792-1822 

English poet


-   “Als hij oneindig goed is, wat is dan de reden dat we hem moeten vrezen? Als hij oneindig wijs is, waarom hebben we dan twijfels over onze toekomst? Als hij alles weet, waarom waarschuwen we hem over onze behoeften en vermoeien hem met onze gebeden? Als hij overal is, waarom bouwen we dan tempels voor hem? Als hij rechtvaardig is, waarom zijn we dan bang dat hij de schepsels bestraft die hij van zwakheid vervulde? Als genade alles voor ze doet,  welke reden kan hij dan hebben om ze te  belonen? Als hij almachtig is, hoe kunnen we hem dan beledigen of weerstaan? Als hij redelijk is, hoe kan hij dan kwaad zijn op de blinden, waaraan hij de vrijheid heeft gegeven onredelijk te zijn? Als hij onverzettelijk is, met welk recht pretenderen we hem van gedachten te doen veranderen? Als hij onvoorstelbaar is, waarom houden we ons dan met hem bezig? Als hij gesproken heeft, waarom is het universum niet overtuigd?"


-   “If he is infinitely good, what reason should we have to fear him? If he is infinitely wise, why should we have doubts concerning our future? If he knows all, why warn him of our needs and fatigue him with our prayers? If he is everywhere, why erect temples to him? If he is just, why fear that he will punish the creatures that he has filled with weaknesses? If grace does everything for them, what reason would he have for recompensing them? If he is all-powerful, how offend him, how resist him? If he is reasonable, how can he be angry at the blind, to whom he has given the liberty of being unreasonable? If he is immovable, by what right do we pretend to make him change his decrees? If he is inconceivable, why occupy ourselves with him? If he has spoken, why is the universe not convinced?"


-   "Als onwetendheid over de natuur de goden geboren deed worden, dan dient kennis over de natuur voor hun vernietiging."


-   "If ignorance of nature gave birth to gods, then knowledge of nature serves to destroy them."


-   "Een door mensen gemaakte God heeft ongetwijfeld behoefte aan de mens om zichzelf aan de mens bekend te maken."


-   “A God made by man undoubtedly has need of man to make himself known to man.” 

___________________________________________________________________________________________________________


VICTOR HUGO French poet, novelist 1802-1885 


-   "De hel is een schande voor de mensheid. Als u mij zegt dat uw Godheid u naar zijn beeld heeft gemaakt, antwoord ik dat hij wel erg lelijk moet zijn geweest."


-   "Hell is an outrage to humanity. When you tell me that your Deity made you in his image, I reply that he must have been very ugly."

____________________________________________________________________________________________________________


imgres

JOHN STUART MILL  Brits filosoof en econoom, 1806-1873 

British philosopher and economist


-   "God is een woord om uitdrukking te geven aan, niet onze ideeën, maar ons gebrek daar aan."


-   "God is a word to express not our ideas, but our lack of them."


-   "Iets dat de individualiteit vernietigt is despotisme, bij welke naam het ook komt of het nu beweert de wil van God te bekrachtigen, of de geboden van de mens."


-   "Whatever crushes individuality is despotism, by whatever name it may be called and whether it professes to be enforcing the will of God or the injunctions of men."

____________________________________________________________________________________________________________


EDGAR ALLEN POE   Amerikaans schrijver en dichter, 1809-1849

American writer and poet


-   "Alle religie, beste vriend, is eenvoudig ontwikkeld uit bedrog, angst, hebzucht, verbeelding en poëzie."


-   "All religion, my friend, is simply evolved out of fraud, fear, greed, imagination, and poetry."
____________________________________________________________________________________________________________

                                      

Unknown-1

CHARLES DARWIN Brits natuuronderzoeker, 1809-1882

British explorer of nature


-   "Hoe al die absurde gedragsregels en al die absurde geloven ontstaan zijn weten we niet;… maar het is opvallend hoe een geloof dat in de vroege levensjaren voortdurend werd ingeprent toen het brein nog ontvankelijk was, welhaast de status van instinct verwerft; en de essentie van een instinct is dat het wordt gevolgd, zelfs tegen de ratio in."


-   "How all these absurd rules of behaviour and all these absurd faiths came about we do not know;….but it is conspicuous how a belief, continually inculcated during one's early years when the mind is still impressionable, almost growsinto the status of instinct; and the essence of an instinct is that it is followed, even against the ratio."

____________________________________________________________________________________________________________


MIKHAIL ALEXANDROVICH BAKUNIN Russisch revolutionnair anarchist 1814-1876

Russian revolutionary anarchist


-   "Religie is een collectieve waanzin."


-   "Religion is a collective insanity."


-   "Theologie is de wetenschap van de goddelijke leugen."


-   "Theology is the science of the divine lie."


-   "Het idee van god betekent afstand nemen van de menselijk rede en rechtvaardigheid; het is de meest beslissende ontkenning van de menselijke vrijheid en moet uiteindelijk leiden tot slavernij van de mensheid zowel in theorie als praktijk."


-   "The idea of god implies the abdication of human reason and justice; it is the most decisive negation of human liberty and necessarily ends in the enslavement of mankind both in theory and practice."

____________________________________________________________________________________________________________


KARL MARX  Duits filosoof, econoom en socialist, 1818-1883

German philosopher and economist


-   “Religie is de zucht van het onderdrukte schepsel, het hart van een harteloze wereld, en de ziel van zielloze omstandigheden. Het is de opium van het volk.”


-   "Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people."


-   "Religie is de onmacht van de menselijke geest om met gebeurtenissen om te gaan die ze niet begrijpt."


-   "Religion is the impotence of the human mind to deal with occurrences it cannot understand."

____________________________________________________________________________________________________________


HERBERT SPENCER  Brits socioloog, filosoof en antropoloog, 1820-1903

British sociologist, philosopher and anthropologist


-   "Degenen die hooghartig de evolutietheorie verwerpen, als zijnde onvolledig door feiten gesteund, schijnen helemaal te vergeten dat hun eigen theorie door geen enkel feit wordt gesteund. Zoals de meerderheid van mensen die in een bepaald geloof worden geboren, eisen ze de strengst mogelijke bewijzen voor elk tegenstrijdig geloof, maar nemen ze aan dat hun eigen geloof die niet nodig heeft."


-   "Those who cavalierly reject the Theory of Evolution, as not adequately supported by facts, seem quite to forget that their own theory is supported by no facts at all. Like the majority of men who are born to a given belief, they demand the most rigorous proof of any adverse belief, but assume that their own needs none."

____________________________________________________________________________________________________________


ERNEST RENAN Frans filosoof en schrijver, 1823-1892

French philosopher and writer


-   " Geen wonder heeft ooit plaatsgevonden onder omstandigheden die de wetenschap kan accepteren. De ervaring toont, zonder uitzondering, dat wonderen alleen gebeuren in tijden en in landen waarin men in wonderen gelooft, en in tegenwoordigheid van personen die bereid zijn daarin te geloven."


-   "No miracle has ever taken place under conditions which science can accept. Experience shows, without exception, that miracles occur only in times and in countries in which miracles are believed in, and in the presence of persons who are disposed to believe in them."

____________________________________________________________________________________________________________


imgres

ROBERT GREEN INGERSOLL   Amerikaans politicus en docent, 1833-1899

American politician and lecturer


-   "Mensen te haten en God te vereren schijnt de som van alle geloofsovertuigingen te zijn."


-   “To hate man and worship God seems to be the sum of all the creeds.”


-   "De handen die helpen zijn veel beter dan lippen die bidden."  


-   “The hands that help are better far than lips that pray.” 


-   "Laten we alles wat we zien, verklaren door de feiten die we kennen. Als er dingen zijn die we niet kunnen verklaren, laten we dan wachten op licht. Iets verklaren door bovennatuurlijke machten is in feite zeggen dat we het niet weten. Theologie is niet wat we weten over God, maar wat we niet weten over de natuur."


-   “Let us account for all we see by the facts we know. If there are things for which we cannot account, let us wait for light. To account for anything by supernatural agencies is, in fact to say that we do not know. Theology is not what we know about God, but what we do not know about Nature.” 


-   "Vele jaren lang heb ik de Pentateuch eenvoudig beschouwd als een geschiedenis van een barbaars volk, waarin men een groot aantal barbaarse ceremoniën, veel absurde en onrechtvaardige wetten en duizenden ideeën aantreft die inconsistent zijn met bekende en aantoonbare feiten"


-    “For many years I have regarded the Pentateuch simply as a record of a barbarous people, in which are found a great number of the ceremonies of savagery, many absurd and unjust laws, and thousands of ideas inconsistent with known and demonstrated facts."


-   "De kerk, onmachtig en kwaadwillig, betreurt, niet het misbruik, maar het verlies van macht, en probeert door leugens vast te houden aan wat ze door wreedheid en geweld, door vuur en vrees verworven had."


-   "The church, impotent and malicious, regrets, not the abuse, but the loss of her power, and seeks to hold by falsehood what she gained by cruelty and force, by fire and fear."


-   "Tegen de harteloosheid van de christelijke religie dient iedere grootse en gevoelige ziel ernstig te protesteren. De God van de hel hoort te worden verafschuwd, veracht en geminacht. Een God die dreigt met eeuwigdurende pijn hoort gehaat te worden, niet geliefd - vervloekt, niet vereerd."


"Against the heartlessness of the Christian religion every grand and tender soul should enter solemn protest. The God of Hell should be held in loathing, contempt and scorn. A God who threatens eternal pain should be hated, not loved – cursed, not worshiped. "


-   "Het denkbeeld van de hel is ontstaan uit onwetendheid, onmenselijkheid, angst, lafheid en wraak. Dit idee bevestigt dat onze verre voorouders de laagste dieren waren."


-   "The idea of hell was born of ignorance, brutality, fear cowardice, and revenge. This idea testifies that our remote ancestors were the lowest beasts."


-   "Iedere kansel is een schandpaal met daaraan een betaalde boosdoener die de rechtvaardigheid van zijn eigen opsluiting verdedigt." 


-   "Every pulpit is a pillory, in which stands a hired culprit, defending the justice of his own imprisonment."


-   "De kerk is altijd bereid geweest hemelse schatten in te ruilen voor contanten."


-   "The Church has always been willing to swap off treasures in heaven for cash down."


-   "De inspiratie door de Bijbel berust op de onnozelheid van de persoon die  haar leest."


-   "The inspiration of the Bible depends upon the ignorance of the gentleman who reads it."


-   "En waarom vertelt diezelfde God me hoe ik mijn kinderen moet opvoeden, terwijl hij de zijne moest verdrinken?"


-   "“And why does this same God tell me how to raise my children when he had to drown his?” 


-   "Als een mens, vandaag, de leer van het Oude Testament zou volgen, zou hij een crimineel zijn. Als hij letterlijk de leer van het Nieuwe zou volgen, zou hij krankzinnig zijn."


-   "If a man would follow, today, the teachings of the Old Testament, he would be a criminal. If he would follow strictly the teachings of the New, he would be insane."


-   "Religie heeft de mens niet geciviliseerd, de mens heeft religie geciviliseerd."


-   "Religion did not civilize man, man civilized religion."


-   "Blasfemie is een scheldwoord door bijgeloof toegekend aan gezond verstand. Wie een religie onderzoekt zoals hij ieder wetenschappelijk onderwerp zou onderzoeken wordt een blasfemist genoemd. Wie een priester tegenspreekt; wie de schaamteloosheid heeft zijn eigen gezond verstand te gebruiken; wie dapper genoeg is zijn oprechte gedachten uit te spreken, is een blasfemist."


-   "Blasphemy is an epithet bestowed by superstition upon common sense. Whoever investigates a religion as he would any department of science is called a blasphemer. Whoever contradicts a priest; whoever has the impudence to use his own reason; whoever is brave enough to express his honest thought, is a blasphemer."


-   "Vrees gelooft - moed twijfelt. Vrees stort ter aarde en bidt - moed recht de rug en denkt. 

Vrees trekt terug - moed gaat voorwaarts. Vrees is barbarij - moed is beschaving. Vrees gelooft in tovenarij, in duivels en in geesten. Vrees is religie - moed is wetenschap.


-   "Fear believes – courage doubts. Fear falls upon the earth and prays – couage stands erect and thinks. Fear retreats – courage advances. Fear is barbarism – courage is civilization. Fear believes in witchcraft, in devils and in ghosts. Fear is religion - courage is science."


-   "Ik heb weinig vertrouwen in iedere onderneming of bedrijf of investering die alleen dividenden belooft na de dood van de aandeelhouders."


-   "I have little confidence in any enterprise or business or investment that promises dividends only after the death of the stockholders."

____________________________________________________________________________________________________________


MARK TWAIN (SAMUEL L. CLEMENS)  Amerikaans auteur, 1835-1910

American author


-   "U gelooft in een boek waarin sprekende dieren voorkomen, en tovenaars, heksen, demonen, stokken die in slangen veranderen, brandende struiken, voedsel dat uit de hemel valt, mensen die op water lopen, en allerlei magische, absurde en primitieve verhalen, en u zegt dat wij degenen zijn die hulp nodig hebben?"


-   “You believe in a book that has talking animals, wizards, witches, demons, sticks turning into snakes, burning bushes, food falling from the sky, people walking on water, and all sorts of magical, absurd and primitive stories, and you say that we are the ones that need help?” 


-   "De mens werd gemaakt na een week werk, toen God moe was."


-   "Man was made at the end of the week's work, when God was tired."


-   "Het vanzelfsprekend vertrouwen waarmee ik weet dat de religie van een ander dwaasheid is, leert me vermoeden dat het mijne dat ook is."


-   "The easy confidence with which I know another man's religion is folly teaches me to suspect that my own is also.” 


-   "Het zijn niet die delen van de Bijbel die ik niet begrijp die me verontrusten, het zijn die delen die ik begrijp."


-   "It ain't those parts of the Bible that I can't understand that bother me, it is the parts that I do understand.


-   "Ik ben niet bang voor de dood, ik ben miljarden en miljarden jaren dood geweest voordat ik werd geboren, en heb daar niet het minste ongemak van ondervonden."


-   "“I do not fear death. I had been dead for billions and billions of years before I was born, and had not suffered the slightest inconvenience from it.” 


-   "Religie is geloven wat je weet dat niet waar is."


-   “Having faith is believing in something you just know ain't true.” 


-   "Religie werd uitgevonden toen de eerste oplichter de eerste dwaas tegenkwam."


-   “Religion was invented when the first con man met the first fool.” 


-   "Als Christus nu zou leven zou er één ding zijn dat hij niet was - een christen."

 

-   "If Christ were here now there is one thing he would not be -- a Christian."

____________________________________________________________________________________________________________


EMILE ZOLA Frans schrijver en pamflettist, 1840-1902

French author


-   “De beschaving zal haar perfectie niet eerder bereiken dan nadat de laatste steen van de laatste kerk op de laatste priester valt.” 


-   “Civilization will not attain to its perfection until the last stone from the last church falls on the last priest.”

____________________________________________________________________________________________________________


imgres

FRIEDRICH NIETZSCHE   Duits filosoof, 1844-1900

German philosopher


-   "Is de mens één van Gods blunders? Of is God er één van de mens?"


-   "Is man one of God's blunders? Or is God one of man's blunders?"


-   "Geloof: Niet willen weten wat waar is."


-   "Faith: not wanting to know what is true."


-   "In het christendom komen moraal noch religie ergens met de realiteit in contact."


-   "In Christianity neither morality nor religion come into contact with reality at any point."


-   "Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens."


-   "Convictions are more dangerous foes of truth than lies.


-   "Een terloopse wandeling door het gekkenhuis bewijst dat geloof niets bewijst."


-   "A casual stroll through the lunatic asylum shows that faith does not prove anything."


-   “Het christelijke voornemen om de wereld lelijk en slecht te vinden heeft de wereld lelijk en slecht gemaakt.”


-   "The Christian resolution to find the world ugly and bad has made the world ugly and bad."


-   “Na contact te hebben gehad met een religieus mens, voel ik altijd de behoefte mijn handen te wassen.”


-   "After coming into contact with a religious man I always feel I must wash my hands."


-   "Ik kan niet geloven in een God die de hele tijd geprezen wil worden."


-   "I cannot believe in a God who wants to be praised all the time."                                                  ____________________________________________________________________________________________________________


THOMAS EDISON Amerikaanse uitvinder 1847-1931


-   "Ik heb nog nooit het geringste wetenschappelijk bewijs gezien voor de religieuze theorieën over hemel en hel, voor een toekomstig leven van individuen, of voor een persoonlijke God."


-   "I have never seen the slightest scientific proof of the religious theories of heaven and hell, of future life for individuals, or of a personal God."____________________________________________________________________________________________________________


imgres

OSCAR WILDE   Iers auteur, 1854-1900

Irish author


-   "Het ware mysterie van de wereld is het zichtbare, niet het onzichtbare."


-   "The true mystery of the world is the visible, not the invisible."


-   "Als ik denk aan al het kwaad dat de Bijbel heeft aangericht, wanhoop ik of ik ooit iets kan schrijven dat dit zal evenaren."


-   "When I think of all the harm the Bible has done, I despair of ever writing anything to equal it.”


-   “Religie is niets meer dan sociaal aanvaardbare ontoerekeningsvatbaarheid.”


-   "Religion is nothing more than socially acceptable insanity."


-   “Een theoloog is als een blinde die in een zwarte kamer naar een zwarte kat zoekt die er niet is, en hem vindt!”


-   "A theologian is like a blind man looking in a black room for a black cat that isn't there, and finding it!”


-   "Het enige verschil tussen een heilige en een zondaar is dat iedere heilige een verleden heeft, en iedere zondaar een toekomst."


-   "The only difference between the saint and the sinner is that every saint has a past, and every sinner has a future."

____________________________________________________________________________________________________________


SIGMUND FREUD Oostenrijks psychiater, 1856-1939

Austrian psychiatrist


-   "De hele zaak is zo duidelijk infantiel, zo oneigen aan de realiteit, dat het voor ieder met een welwillende houding tot de mensheid pijnlijk is te bedenken dat de grote meerderheid van stervelingen nooit in staat zal zijn deze kijk op het leven te ontstijgen. Het is nog meer ontluisterend te ontdekken hoe een groot aantal vandaag levende mensen, die maar niet kunnen inzien dat deze religie onhoudbaar is, deze niettemin proberen stukje bij beetje te verdedigen in een opeenvolging van beschamende achterhoede gevechten."


-   "The whole thing is so patently infantile, so foreign to reality, that anyone with a friendly attitude to humanity it is painful to think that the great majority of mortals will never be able to rise above this view of life. It is still more humiliating to discover how a large number of people living today, who cannot but see that this religion is not tenable, nevertheless try to defend it piece by piece in a series of pityful rearguard actions."


-   "De verschillende religies hebben nooit over het hoofd gezien welk deel het schuldgevoel speelt in de beschaving. Bovendien komen ze met de bewering….de mensheid te redden van dit schuldgevoel, hetwelk zij zonde noemen."


-   "The different religions have never overlooked the part played by the sense of guilt in civilization. What is more, they come forward with a claim….to save mankind from this sense of guilt, which they call sin."


-   "Als een mens zichzelf ooit zo ver heeft gebracht kritiekloos alle absurditeiten te accepteren die religieuze doctrines hem opleggen en zelfs de onderlinge tegenspraak daarvan te negeren, moeten we niet erg verrast zijn over de zwakte van zijn intellect."


_   "When a man has once brought himself to accept uncritically all the absurdities that religious doctrines put before him and even to overlook the contradictions between them, we need not be greatly surprised at the weakness of his intellect."

____________________________________________________________________________________________________________


imgres

GEORGE BERNARD SHAW  Engels toneelschrijver, 1856-1950

English playwright


-   "Het feit dat een gelovige gelukkiger is dan een scepticus heeft niet meer betekenis dan het feit dat een dronken man gelukkiger is dan een nuchtere." 


-   "The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one."


-   "We hebben ons geloof niet verloren, maar hebben het verplaatst van God naar de medische professie."


-   "We have not lost faith, but we have transferred it from God to the medical profession."


-   "Alle grote waarheden beginnen als blasfemies."


-   "All great truths begin as blasphemies."


-   "kijk uit voor de man wiens God in de lucht is."


-   "Beware of the man whose God is in the skies."


-   "Er is maar één religie, hoewel daar honderd versies van bestaan."


-   "There is only one religion, though there are a hundred versions of it."


-   "Wat God verbonden heeft zal de mens niet scheiden: God zal daar voor zorgen."


-   "What God hath joined together no man shall put asunder: God will take care of that."


-   "Er zijn tienduizenden menselijke insecten die klaarstaan om ogenblikkelijk Gods wil te openbaren over elk mogelijk onderwerp."


-   "There are scores of thousands of human insects who are ready at a moment's notice to reveal the will of God on every possible subject."


-   "Geen mens die ooit gelooft dat de Bijbel bedoelt wat hij zegt; men is altijd overtuigd dat hij zegt wat men bedoelt."


-   "No man ever believes that the Bible means what it says; he is always convinced that it says what he means.


 -   "Ik ben een atheïst en daar dank ik God voor."


-   "I am an atheist and thank God for that."

____________________________________________________________________________________________________________


th

CLARENCE DARROW  Amerikaans jurist, 1857-1938

American lawyer


-   “Stel u de tragedie eens voor van kinderen te leren niet te twijfelen.”


-   "Just think of the tragedy of teaching children not to doubt."


-   "Ik ben een agnosticus; ik wend niet voor te weten waar veel onwetende mensen zeker van zijn."


-   "I am an agnostic; I do not pretend to know what many ignorant men are sure of."


-   "Sommigen van u zeggen dat religie mensen gelukkig maakt. Dat doet lachgas ook."


-   "Some of you say religion makes people happy. So does laughing gas."


-    "Ik geloof niet in God omdat ik niet in 'Moeder de gans' geloof."


-   "I do not believe in God because I do not believe in Mother Goose."


-   "De oorsprong van het absurde idee van een onsterfelijk leven is makkelijk te ontdekken; het wordt in leven gehouden door hoop en vrees, door kinderlijk geloof, en door lafheid."


-   "The origin of the absurd idea of immortal life is easy to discover; it is kept alive by hope and fear, by childish faith, and by cowardice."

____________________________________________________________________________________________________________


GEORGE SANTANYANA  Amerikaans-Spaanse filosoof 1863-1952                                   -   "De Bijbel is een prachtige bron van inspiratie voor degenen die hem niet begrijpen."


-   "The Bible is a wonderful source of inspiration for those who don't understand it."____________________________________________________________________________________________________________


CHAPMAN COHEN  Engels atheïstische schrijver en docent, 1868-1954

English atheïst writer and lecturer


-   "Het geloof in God is daarom niet gebaseerd op het concept van ontwerp in de natuur. Geloof in ontwerp in de natuur is gebaseerd op het geloof in God. Dingen zijn zoals ze zijn of er nu een God is of niet. Logischerwijs, om in ontwerp te geloven, moet men beginnen met God. Hij, of het, is niet een conclusie maar een gegeven. Men kan beginnen met het aannemen van een schepper, en dan zeggen dat hij dit of dat deed; maar men kan niet logisch zeggen dat omdat zekere dingen bestaan, er daarom een God moet zijn die ze gemaakt heeft. God is een aanname, niet een conclusie. En het is een aanname die niets verklaart."


-   "The belief in God is not therefore based on the perception of design in nature. Belief in design in nature is based upon the belief in God. Things are as they are whether there is a God or not. Logically, to believe in design one must start with God. He, or it, is not a conclusion but a datum. You may begin by assuming a creator, and then say he did this or that; but you cannot logically say that because certain things exist, therefore there is a God who made them. God is an assumption, not a conclusion. And it is an assumption that explains nothing." 


-   “Atheïst is werkelijk een door-en-door eerlijke, ondubbelzinnige term, die geen dubbelzinnigheid en geen ontwijking toestaat, en wat de wereld nu meer dan ooit nodig heeft zijn duidelijke uitspraken en ondubbelzinnigheid."


-   “Atheïst is really a thoroughly honest, unambiguous term, it admits of no paltering and no evasion, and the need of the world, now as ever, is for clear-cut issues and unambiguous speech.”


-   "Goden zijn fragiele dingen; ze kunnen gedood worden door een vleugje wetenschap of een dosis gezond verstand. Ze floreren op onderdanigheid en krimpen tegenover onafhankelijkheid. Ze voeden zich aan verering zoals koningen dat doen op vleierij. Dat is waarom de leuze van goden altijd is "Vereer ons of we vergaan." Een afgezette monarch kan nog wat van zijn menselijke waardigheid behouden als hij een taxi rijdt voor zijn onderhoud. Maar een god zonder zijn donderslag is een armzalig object."


-   “Gods are fragile things, they may be killed by a whiff of science or a dose of common sense. They thrive on servility and shrink before independence. They feed upon worship as kings do upon flattery. That is why the cry of gods at all times is “Worship us or we perish.” A dethroned monarch may retain some of his human dignity while driving a taxi for a living. But a god without his thunderbolt is a poor object.”

____________________________________________________________________________________________________________


EMMA GOLDMAN  Russisch/Amerikaans schrijfster, anarchiste, 1869-1940

Russian/American writer and anarchist


-   “De filosofie van het atheïsme vertegenwoordigt een voorstelling van het leven zonder enig metafysisch hiernamaals of goddelijke regelgever. Het is de voorstelling van een werkelijke, reële wereld met zijn bevrijdende, verruimende en mooier makende mogelijkheden, in tegenstelling tot een onwerkelijke wereld die met zijn geesten en waarzeggers en goedkope tevredenheid de mensheid in hulpeloze degradatie hield.”


-   “The philosophy of Atheism represents a concept of life without any metaphysical Beyond or Divine Regulator. It is the concept of an actual, real world with its liberating, expanding and beautifying possibilities, as against an unreal world, which, with its spirits, oracles, and mean contentment has kept humanity in helpless degradation.”


-   " Ik geloof niet in God, omdat ik in de mens geloof. Wat zijn vergissingen ook mogen zijn, de mens is al duizenden jaren bezig geweest om het onheil dat uw God heeft aangericht, ongedaan te maken."


-   "I do not believe in God, because I believe in man. Whatever his mistakes, man has for thousands of years been working to undo the botched job your god has made."

____________________________________________________________________________________________________________


220px-Frank Lloyd Wright portrait

FRANK LLOYD WRIGHT  Amerikaans architect en schrijver, 1869-1959

American architect and writer


-   "Ik geloof in God, maar ik spel het Natuur."


-   "I believe in God, but I spell it Nature."
____________________________________________________________________________________________________________


imgres

BERTRAND RUSSELL  Brits filosoof, 1872-1970

British philosopher


-   "De mens is een lichtgelovig dier, en moet ergens in geloven; bij afwezigheid van goede gronden voor geloof, neemt hij genoegen met slechte."


-   "Man is a credulous animal, and must believe something; in the absence of good grounds for belief, he will be satisfied with bad ones.”


-   "Religie is iets dat is overgebleven uit de kinderjaren van onze intelligentie, het gaat verbleken naarmate we rede en wetenschap als onze richtlijnen nemen."


-   "Religion is something left over from the infancy of our intelligence, it will fade away as we adopt reason and science as our guidelines."


-   "De meest primitieve conflicten zijn over die zaken waarover geen goed bewijs vóór of tegen bestaat. Vervolging wordt uitgeoefend in theologie, niet in rekenen."


-   “The most savage controversies are those about matters as to which there is no good evidence either way. Persecution is practised in theology, not in mathematics.” 


-   "En als er een God zou bestaan, lijkt het me erg onwaarschijnlijk is dat hij zo ongemakkelijk ijdel zou zijn dat hij aanstoot neemt aan degenen die zijn bestaan betwijfelen."


-   "And if there were a God, I think it very unlikely that He would have such an uneasy vanity as to be offended by those who doubt His existence.” 


-   "Voor zo ver ik me kan herinneren staat er niet één woord in de bijbel dat intelligentie aanprijst."


-   "So far as I can remember, there is not one word in the Gospels in praise of intelligence."


-   “Het denkbeeld dat dingen een begin moeten hebben is werkelijk te wijten aan de armoede van onze verbeelding.”


-   “The idea that things must have a beginning is really due to the poverty of our imagination.” 


-   "Ik zeg met stelligheid dat de christelijke religie, zoals georganiseerd door haar kerken, altijd de voornaamste vijand van morele vooruitgang in de wereld is geweest, en nog steeds is."


-   “I say quite deliberately that the Christian religion, as organized in its churches, has been and still is the principal enemy of moral progress in the world. ” 


-   "Ik zeg dat mensen die voelen een geloof of religie nodig te hebben om het leven onder ogen te zien, een lafheid vertonen die op ieder ander gebied als verachtelijk zou worden beschouwd. Maar als dit op religieus gebied is wordt het als bewonderenswaardig gezien, en ik kan lafheid niet bewonderen op welk gebied dan ook."


-   “I say people who feel they must have a faith or religion in order to face life are showing a kind of cowardice, which in any other sphere would be considered contemptible. But when it is in the religious sphere it is thought admirable, and I cannot admire cowardice whatever sphere it is in.”


-   "Ik beschouw het officiële Katholieke standpunt ten aanzien van echtscheiding, geboorte-beperking en censuur als buitengewoon gevaarlijk voor de mensheid."


-   “I consider the official Catholic attitude on divorce, birth control, and censorship exceedingly dangerous to mankind.”


-   "Mogelijk staat de mens aan de drempel van een gouden eeuw; maar, als dat zo is, zal het noodzakelijk zijn om eerst de draak te verslaan die de deur bewaakt, en die draak is de religie."


-   "It is possible that mankind is on the treshold of a golden age; but, if so, it will be necessary first to slay the dragon that guards the door, and this dragon is religion."


-   "Atheïsme is wat gebeurt als u de Bijbel leest. Christendom is wat gebeurt als iemand anders hem voor u leest."


-   "Atheism is what happens when you read the bible. Christianity is what happens when somebody else reads it for you."


-   " 'Geloof' kunnen we definiëren als het vaste geloof in iets waarvoor geen bewijs bestaat. Wanneer ergens bewijs voor bestaat, heeft niemand het over 'geloof'. We hebben het niet over geloof dat twee plus twee vier is of de aarde rond. We spreken alleen van geloof als we bewijs door emotie willen vervangen. De vervanging van bewijs door emotie leidt gemakkelijk tot wrijving, daar verschillende groepen verschillende emoties vervangen."


-   "We may define 'faith' as the firm belief in something for which there is no evidence.  Where there is evidence, no one speaks of 'faith.'  We do not speak of faith that two and two are four or that the earth is round.  We only speak of faith when we wish to substitute emotion for evidence.  The substitution of emotion for evidence is apt to lead to strife, since different groups substitute different emotions."

____________________________________________________________________________________________________________


imgres

ALBERT EINSTEIN   Duits-Amerikaans wis- en natuurkundige, 1879-1955

German/American physicist


-   "Ik kan mij geen God voorstellen die de objecten van zijn schepping beloont en bestraft, wiens plannen naar de onze gemodelleerd zijn. Noch kan of wil ik  me voorstellen dat het individu de dood van zijn lichaam overleeft; laat simpele zielen deze gedachte koesteren uit vrees of bespottelijk egocentrisme."


-   "I cannot conceive of a God who rewards and punishes his creatures, or has a will of the kind that we experience in ourselves. Neither can I nor would I want to conceive of an individual that survives his physical death; let feeble souls, from fear or absurd egoism, cherish such thoughts."


-   "Ik geloof niet in de onsterfelijkheid van het individu, en ik beschouw ethiek als een exclusieve menselijke aangelegenheid zonder een achterliggende bovenmenselijke autoriteit."


-   "I do not believe in immortality of the individual, and I consider ethics to be an exclusively human concern with no superhuman authority behind it."


-   "Het ethisch gedrag van de mens hoort bindend gegrondvest te zijn op sympathie, opvoeding, en sociale verbanden en behoeften; religieuze gronden zijn niet noodzakelijk. De mensheid zou wel in een armzalige staat moeten verkeren als die in toom gehouden zou moeten worden door vrees voor bestraffing of hoop op beloning na de dood."


-   "A man's ethical behaviour should be based effectually on sympathy, education, and social ties and needs; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death."


-   "Ik ben een diep religieuze ongelovige. Dit is een nogal nieuw soort religie." 


-  "I am a deeply religious nonbeliever - this is a somewhat new kind of religion."


-   "Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke stupiditeit; en van het universum weet ik het niet zeker."


-   "Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the the universe."


-   "Natuurlijk is het een leugen wat u las over mijn religieuze overtuigingen, een leugen die stelselmatig wordt herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke God en heb dat nooit ontkend, maar het duidelijk uitgesproken. Als er iets in mij is dat religieus genoemd kan worden dan is dat de mateloze bewondering voor de constructie van de wereld in zoverre de wetenschap die kan openbaren."


-   "It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it." 


-   "Moraliteit is van het grootste belang – voor ons tenminste, niet voor God."


-   "Morality is of the highest importance - but for us, not for God."


-   "Ik geloof niet in de god van de theologie die het goede beloont en het kwaad bestraft."


-   "I do not believe in the God of theology who rewards good and punishes evil."


-   "Grote geesten hebben altijd heftige weerstand van middelmatigheden ondervonden. Deze laatsten kunnen niet begrijpen waarom een mens zich niet neerlegt bij erfelijke vooroordelen, maar zijn intelligentie oprecht en moedig gebruikt om de plicht te vervullen de resultaten van zijn denken duidelijk uit te drukken."


-   "Great spirits have always found violent opposition from mediocrities. The latter cannot understand it when a man does not submit to hereditary prejudices but honestly and courageously uses his intelligence and fulfills the duty to express the results of his thought in clear form. " 

____________________________________________________________________________________________________________________


H.L. MENCKEN   Amerikaans journalist, essayist en satiricus, 1880-1956

American journalist, essayist and satirist


-   "Eeuwenlang hebben theologen het onkenbare verklaard in termen van niet-waard-om-te-geloven."


-   "For centuries, theologians have been explaining the unknowable in terms of the-not-worth-knowing."


-   “We moeten de religie van een ander respecteren, maar alleen in die zin en tot zo ver als we zijn theorie respecteren dat zijn vrouw beeldschoon is en zijn kinderen begaafd.”


-   "We must respect the other fellow's religion, but only in the sense and to the extent that we respect his theory that his wife is beautiful and his children smart."


-   “Een kerk is een plek waar heren die nooit naar de hemel zijn geweest er over kunnen opscheppen tegen personen die er nooit zullen komen.”


-   "A church is a place in which gentlemen who have never been to heaven brag about it to persons who will never get there."


 -   “Een zondagsschool is een gevangenis waarin kinderen boete doen voor het slechte geweten van hun ouders.”


-   "A Sunday school is a prison in which children do penance for the evil conscience of their parents."


 -   “Het is onmogelijk voor te stellen dat het universum bestuurd wordt door een wijze, rechtvaardige en almachtige God, maar het is goed in te denken dat het bestuurd wordt door een Raad van Goden.”


-   "It is impossible to imagine the universe run by a wise, just and omnipotent God, but it is quite easy to imagine it run by a board of gods."


 -   “Religie kan kort gedefinieerd worden als een onlogisch geloof in het gebeuren van het onwaarschijnlijke…. Een van geloof vervuld mens is eenvoudig iemand die de capaciteit voor helder en realistisch denken heeft verloren (of nooit gehad). Hij is niet gewoon dom; hij is werkelijk ziek."


-   "Faith may be defined briefly as an illogical belief in the occurrence of the improbable…. A man full of faith is simply one who has lost (or never had) the capacity for clear and realistic thought. He is not a mere ass: he is actually ill."

  

 -   “De belangrijkste bijdrage van het Protestantisme aan het menselijk denken is het overweldigend bewijs dat God een droogstoppel is.”


-   "The chief contribution of Protestantism to human thought is its massive proof that God is a bore."


-   "Moraal is het juiste doen, ongeacht wat je gezegd wordt. Religie is doen wat je gezegd wordt, ongeacht wat juist is."


-   "Morality is doing what is just, irrespective of what you are told. Religion is doing what you are told, irrespective of what is just."


-   "Religie is een zelfingenomen poging de meest voor de hand liggende realiteiten te ontkennen."


-   “Religion is a conceited effort to deny the most obvious realities.” 


-   "Wat is de functie die een geestelijke vervult in de wereld? Antwoord: Hij voorziet in zijn onderhoud door idioten ervan te verzekeren dat hij ze kan redden van een denkbeeldige hel."


-   "What is the function that a clergyman performs in the world? Answer: he gets his living by assuring idiots that he can save them from an imaginary hell."

____________________________________________________________________________________________________________


JOSEPH LEWIS Joods-Amerikaans auteur, Pres. Freethinkers of America 1889-1968

Jewish American author, President of Freethinkers of America


-   "Religie is pure winst. Ze hoeven geen grondstoffen in te kopen, geen provisies te betalen, en geen terugbetalingen te doen voor onvoldoende service of resultaten…. Hun handelswaar is vrees. Ze chanteren hun parochianen met bedreigingen van hel en verdoemenis. Deze arme misleide mensen geven hen hun zuur verdiende geld om zich te bevrijden van een hel die niet bestaat, en van een eeuwigdurende marteling die uitgevonden werd door de perverse geesten van priesters die de levenden te bestelen, en bovendien worden vrijgesteld van belasting betalen! Het ene kwaad op het ander gestapeld! We kunnen stellen dat religie het wreedste bedrog is dat ooit het mensdom getroffen heeft. Het is het laatste van de grote oplichtingen die mens legaal hoort te verbieden, om zichzelf te beschermen tegen de charlatans die profiteren van de onwetendheid en vrees van mensen. De straf voor dit type afpersing hoort net zo streng te zijn als die voor andere vormen van bedrog." 


-   "Religion is all profit. They have no merchandise to buy, no commissions to pay, and no refunds to make for unsatisfactory service and results.... Their commodity is fear. They blackmail their parishioners with threats of hell and damnation. These poor deluded people give them their hard earned money to save them from a hell that does not exist, and from eternal torment that was invented by the perverted minds of priests to rob the living and in addition, they are exempt from taxation! Insult to injury! Let me tell you that religion is the cruelest fraud ever perpetrated upon the human race. It is the last of the great scheme of thievery that man must legally prohibit so as to protect himself from the charlatans who prey upon the ignorance and fears of the people. The penalty for this type of extortion should be as severe as it is of other forms of dishonesty."


-   "Geloof en gebeden zijn geen vervangers voor kennis en moed."


-   "Faith and Prayers are no substitute for Knowledge and Courage."

____________________________________________________________________________________________________________


EMANUEL HALDEMAN-JULIUS Joods-Amerikaans schrijver 1889-1951

Jewish American author


-   "…de Bijbel was een verzameling boeken in verschillende tijden geschreven door verschillende mensen - een vreemd mengsel van diverse menselijke documenten - en een vleugje onverenigbare ideeën. Geïnspireerd? De Bijbel is zelfs niet intelligent. Hij is zelfs geen goed vakwerk, maar staat vol absurditeiten en onderlinge tegenspraak.


-   "... the Bible was a collection of books written at different times by different men - a strange mixture of diverse human documents - and a tissue of irreconcilable notions. Inspired? The Bible is not even intelligent. It is not even good craftsmanship, but is full of absurdities and contradictions.

____________________________________________________________________________________________________________


CHARLIE CHAPLIN Engels komisch acteur, filmmaker en componist, 1889-1955

English comic actor, filmmaker and composer


-   "Met gewoon gezond verstand geloof ik niet in God"


-   "With normal common sense I don't believe in God."


____________________________________________________________________________________________________________


ERNEST HEMINGWAY Amerikaans schrijver en Nobelprijswinnaar,  1899-1961

American author and Nobel laureat-   “Alle denkende mensen zijn atheïst.”


-   "All thinking people are atheïst."
____________________________________________________________________________________________________________


ELMER HOMRIGHAUSEN Amerikaans theoloog, 1900-1992

American theological professor-   "Maar weinig intelligente christenen zullen nog steeds het idee aanhangen dat de Bijbel een onfeilbaar boek is, dat hij geen vertaalfouten bevat, geen historische afwijkingen, geen achterhaalde wetenschappelijke aannames, zelfs geen inferieure ethische normen. Historisch onderzoek en literaire kritiek hebben het magische uit de Bijbel verwijderd en er een samengesteld menselijk boek van gemaakt, door vele handen geschreven in verschillende tijden. Het bestaan van duizenden variaties van tekst maken het onmogelijk het doctrine staande te houden van een boek dat verbaal onfeilbaar is. Sommigen zullen beweren dat de originele kopieën van de Bijbel van onfeilbare aard waren, maar dit standpunt negeert de werkelijkheid en maakt de christelijke apologie nog meer absurd in de ogen van oprechte mensen."-   "Few intelligent Christians can still hold to the idea that the Bible is an infallible Book, that it contains no linguistic errors, no historical discrepancies, no antiquated scientific assumptions, not even bad ethical standards. Historical investigation and literary criticism have taken the magic out of the Bible and have made it a composite human book, written by many hands in different ages. The existence of thousands of variations of texts makes it impossible to hold the doctrine of a book verbally infallible. Some might claim for the original copies of the Bible an infallible character, but this view only begs the question and makes such Christian apologetics more ridiculous in the eyes of the sincere man."

____________________________________________________________________________________________________________


ROBERT HEINLEIN  Amerikaans SF-auteur, 1907-1988

American SF-author


-   " God is almachtig, alwetend en alom goedertieren - het staat hier op het etiket. Als uw geest capabel is alle drie deze eigenschappen gelijktijdig te geloven, heb ik een prachtige aanbieding voor u. Geen checks, alstublieft. Contant en in kleine coupures."


-   "God is omnipotent, omniscient, and omnibenevolent - it says so right here on the label. If you have a mind capable of believing all three of these attributes simultaneously, I have a wonderful bargain for you. No checks, please. Cash and in small bills."


-   "De mens slaagt er zelden of nooit in een god te verzinnen die boven hem staat. De meeste goden hebben de manieren en moraal van een verwend kind."


-   "Man rarely if ever dream up a god superior to themselves. Most gods have the manners and morals of a spoiled child."


-   "De enige zonde bestaat uit het onnodig kwetsen van anderen. Alle andere "zonden" zijn uitgevonden nonsens."


-   “Sin lies only in hurting others unnecessarily. All other "sins" are invented nonsense.” 


-   "Het meest perverse idee dat Homo Sapiens ooit verzonnen heeft is dat de Heere God van Schepping, Vormer en Heerser over alle universa, de suikerzoete bewondering van Zijn schepsels nodig heeft, beïnvloed kan worden door gebed, en kregel wordt als Hij geen vleierijen ontvangt. Toch betaalt deze absurde fantasie, zonder het minste ondersteunend bewijs, al de kosten van de oudste, grootste en minst productieve industrie uit de hele geschiedenis."


-   “The most preposterous notion that Homo sapiens has ever dreamed up is that the Lord God of Creation, Shaper and Ruler of all the Universes, wants the saccharine adoration of His creatures, can be swayed by their prayers, and becomes petulant if He does not receive this flattery. Yet this absurd fantasy, without a shred of evidence to bolster it, pays all the expenses of the oldest, largest, and least productive industry in all history.” 


-   "Bijna ieder cultus, sekte of religie zal zijn geloofsleer tot wet omzetten als ze de politieke macht bereikt die daarvoor nodig is."


-   “Almost any sect, cult, or religion will legislate its creed into law if it acquires the political power to do so.”


-   "Geloof komt op mij over als intellectuele luiheid." 


-   “Faith strikes me as intellectual laziness.”


-   "In de geschiedenis vinden we nergens een religie op een rationele basis. Religie is een kruk voor mensen die niet sterk genoeg zijn om zonder hulp het onbekende onder ogen te zien."


-   “History does not record anywhere a religion that has any rational basis. Religion is a crutch for people not strong enough to stand up to the unknown without help.” 


-   Het grote probleem met religie - iedere religie - is dat een religieuze fanaat, nadat hij bepaalde beweringen van het geloof aanvaard heeft, daarna deze beweringen niet meer op bewijs kan toetsen."


-   “The great trouble with religion - any religion - is that a religionist, having accepted certain propositions by faith, cannot thereafter judge those propositions by evidence."


-   :De religie waarin ik werd grootgebracht verzekerde mij ervan dat ik beter was dan andere mensen; ik was gered, zij waren verdoemd … Onze gezangen stonden stijf van arrogantie - van eigenwaan over hoe intiem we waren met de Almachtige en hoe een hoge dunk hij had van ons, en welke hel alle anderen te wachten stond op de Dag des Oordeels."


-   "The faith in which I was brought up assured me that I was better than other people; I was saved, they were damned ... Our hymns were loaded with arrogance -- self-congratulation on how cozy we were with the Almighty and what a high opinion he had of us, what hell everybody else would catch come Judgment Day."

____________________________________________________________________________________________________________


RUTH HURMENCE GREEN  Amerkaans schrijfster en feministe, 1915-1981

American writer and feminist


-   “Ik heb iedere pagina van dat boek bestudeerd, en ik vond nog niet genoeg liefde om een zoutvaatje te vullen. In de Bijbel is God geen liefde; God is wraak, van Alpha tot Omega.”


-   “I studied every page of this book, and I didn't find enough love to fill a salt shaker. God is not love in the Bible; God is vengeance, from Alpha to Omega.”


-   “Ik voel dat we moeten ophouden onze tijd te verknoeien met te proberen om het bovennatuurlijke het naar de zin te maken en ons moeten concentreren op het verbeteren van het menselijk welzijn. Ik denk dat we onze energie en onze initiatieven moeten richten op het oplossen van problemen, en niet langer vertrouwen op gebed en wensdenken. Als we vertrouwen in onszelf hebben, hoeven we geen vertrouwen in goden te hebben.”


-   “I feel that we should stop wasting our time trying to please the supernatural and concentrate on improving the welfare of human beings. I think that we should use our energy and our initiative to solve our problems, and stop relying on prayer and wishful thinking. If we have faith in ourselves, we won't have to have faith in gods.” 


-   “Er was een tijd waarin religie de wereld regeerde. Die staat bekend als de Duistere Middeleeuwen.”


-   “There was a time when religion ruled the world. It is known as the Dark Ages.” 


-   “Ik ben er nu van overtuigd dat kinderen niet moeten worden blootgesteld aan het angstaanjagende van de christelijke religie [...] Als het idee van een vader die er aan werkt zijn eigen zoon te laten doden aan kinderen als prachtig en bewonderenswaardig wordt gepresenteerd, welk soort menselijk gedrag kan ze dan nog als verwerpelijk worden gepresenteerd?”


-   “I am now convinced that children should not be subjected to the frightfulness of the Christian religion [...]. If the concept of a father who plots to have his own son put to death is presented to children as beautiful and as worthy of society's admiration, what types of human behavior can be presented to them as reprehensible?


-   “Het natuurlijke is zo ontzagwekkend dat we niet nog verder hoeven te gaan.”


-   “The natural is so awesome that we need not go beyond it.” 


-   “Niet alleen is dit geen liefde; ik vindt het de meest diabolische oneerlijkheid die ooit geleerd of ontworpen werd.”


-   “Not only is this not love; I think it is the most diabolical unfairness that was ever taught or devised.” 

____________________________________________________________________________________________________________


ARTHUR C. CLARKE   Engels science-fiction auteur en uitvinder, 1917-2008

English SF-author and inventor


-   "Uiteindelijk wil ik mijn vele Boeddhistische, Christelijke, Hindoe,  Joodse en Moslim vrienden ervan verzekeren dat ik oprecht geloof dat de religie, die het Lot jullie heeft toebedeeld, heeft bijgedragen tot jullie gemoedsrust (en vaak ook, zoals de Westerse wetenschap nu node toegeeft, aan jullie fysiek welbehagen). Misschien is het beter gestoord en gelukkig te zijn dan dan verstandig en ongelukkig. Maar het beste zou zijn dat je verstandig en gelukkig was. Het zal voor onze nakomelingen de grootste uitdaging in de toekomst zijn om dat te verwezenlijken. Het kan er zelfs voor bepalend zijn of we überhaupt een toekomst zullen hebben."


-   "Finally, I would like to assure my many Buddhist, Christian, Hindu, Jewish, and Muslim friends that I am sincerely happy that the religion which Chance has given you has contributed to your peace of mind (and often, as Western medical science now reluctantly admits, to your physical well-being). Perhaps it is better to be un-sane and happy, than sane and un-happy. But it is the best of all to be sane and happy. Whether our descendants can achieve that goal will be the greatest challenge of the future. Indeed, it may well decide whether we have any future."


-   "Ik pleit voor de vrijheid van iedere instemmende volwassen creationist om welke intellectuele perversiteit dan ook te bedrijven in private kring; maar het is ook nodig kinderen en argelozen in bescherming te nemen."


-   "I would defend the liberty of consenting adult creationists to practice whatever intellectual perversions they like in the privacy of their own homes; but it is also necessary to protect the young and innocent."


-   "Misschien bestaat onze rol op deze planeet er niet in God te vereren – maar om Hem te scheppen."


-   "It may be that our role on this planet is not to worship God - but to create him."


-   "De grootste tragedie in de hele geschiedenis van de mensheid zou wel eens de kaping van moraliteit door religie kunnen zijn."


-   "The greatest tragedy in mankind's entire history may be the hijacking of morality by religion."

____________________________________________________________________________________________________________


MADALYN MURRAY O’HAIR   Amerikaans atheïstisch activiste, 1919-1995

American atheist activist


 -   “Een atheïst gelooft dat een ziekenhuis hoort te worden gebouwd in plaats van een kerk. Een atheïst gelooft dat een daad moet worden gesteld in plaats van een gebed gezegd. Een atheïst streeft naar betrokkenheid met het leven en niet naar ontsnapping in de dood. Hij wil ziekten overwonnen, armoede verdwenen, oorlog uitgebannen.”


-   “An atheist believes that a hospital should be built instead of a church. An atheïst believes that deed must be done instead of prayer said. An atheist strives for involvement in life and not escape into death. He wants disease conquered, poverty vanished, war eliminated.” 


-   “Atheïsme kan worden gedefinieerd als de mentale positie die zonder voorbehoud de suprematie van de rede accepteert, en streeft naar het vaststellen van een levenswijze en ethische opvatting die verifieerbaar zijn door ondervinding en de wetenschappelijke methode, onafhankelijk van alle willekeurige aannames over autoriteit en credo’s.”


-   “Atheism may be defined as the mental attitude which unreservedly accepts the supremacy of reason and aims at establishing a lifestyle and ethical outlook verifiable by experience and the scientific method, independent of all arbitrary assumptions of authority and creeds.” 


-   “Ik zal je vertellen wat jullie 1500 jaar lang met atheïsten deden. Jullie verbanden ze van universiteiten of een carrière in onderwijs, besmeurde hun reputaties, verbood of verbrandde hun boeken of andere geschriften, verdreef ze naar elders, vernederde ze, nam hun eigendommen in beslag, arresteerde ze voor blasfemie. Jullie ontmenselijkte ze met afranselingen en verfijnde martelingen, stak hun ogen uit, spleet hun tongen, verrekte, verbrijzelde of brak hun ledematen, scheurden hun borsten af als ze vrouwen waren, verpletterde hun scrotums als ze mannen waren, zette ze gevangen, stak ze dood, reet hun buiken open, hing ze op, verbrandde ze levend. En jullie hebben het lef om tegen me te klagen dat ik om jullie lach.”


-   “I'll tell you what you did with Atheists for about 1500 years. You outlawed them from the universities or any teaching careers, besmirched their reputations, banned or burned their books or their writings of any kind, drove them into exile, humiliated them, seized their properties, arrested them for blasphemy. You dehumanised them with beatings and exquisite torture, gouged out their eyes, slit their tongues, stretched, crushed, or broke their limbs, tore off their breasts if they were women, crushed their scrotums if they were men, imprisoned them, stabbed them, disembowelled them, hanged them, burnt them alive.

And you have nerve enough to complain to me that I laugh at you.” 

____________________________________________________________________________________________________________


ISAAC ASIMOV   Amerikaans prof. biochemie en auteur, 1920-1992

American professor biochemistry


-   "Als kennis problemen kan veroorzaken, is het niet door onwetendheid dat we ze kunnen oplossen."


-   “If knowledge can create problems, it is not through ignorance that we can solve them.” 


-   "Mits goed gelezen, is de Bijbel het krachtigste argument voor atheïsme ooit bedacht."


-   “Properly read, the Bible is the most potent force for atheism ever conceived.” 


-   "Stelt u zich de mensen eens voor die zulke dingen geloven, en die zich er niet voor schamen al datgene totaal te negeren dat door geduldig onderzoek te voorschijn is gebracht door scherpe geesten in alle eeuwen sinds de bijbel geschreven is. En het zijn deze onwetende mensen, de minst ontwikkelden, met de minste verbeeldingskracht, de minst denkenden onder ons, die zichzelf tot gidsen en leidslieden voor ons allen willen maken; die ons hun futloze en kinderlijke geloven willen opdringen; die onze scholen, onze bibliotheken en onze huizen willen binnendringen. Daar maak ik mij persoonlijk erg kwaad over."


-   “Imagine the people who believe such things and who are not ashamed to ignore, totally, all the patient findings of thinking minds through all the centuries since the Bible was written. And it is these ignorant people, the most uneducated, the most unimaginative, the most unthinking among us, who would make themselves the guides and leaders of us all; who would force their feeble and childish beliefs on us; who would invade our schools and libraries and homes. I personally resent it bitterly.”  


-   "Ik ben een atheïst, door en door. Het heeft lang geduurd voor ik dat kon zeggen. Ik was al jaren en jaren atheïst, maar op de een of andere manier vond ik het intellectueel niet respectabel om te zeggen dat men atheïst was omdat dit kennis veronderstelde die men niet had. Ergens was het beter om te zeggen dat men humanist was of agnostisch. Uiteindelijk besloot ik dat ik een wezen was met zowel gevoel als rede. Gevoelsmatig ben ik een atheïst. Ik heb geen bewijs om aan te tonen dat God niet bestaat, maar mijn vermoeden daarover is zo sterk dat ik mijn tijd er niet aan wil verknoeien."


-   “I am an atheist, out and out. It took me a long time to say it. I've been an atheist for years and years, but somehow I felt it was intellectually unrespectable to say one was an atheist, because it assumed knowledge that one didn't have. Somehow, it was better to say one was a humanist or an agnostic. I finally decided that I'm a creature of emotion as well as of reason. Emotionally, I am an atheist. I don't have the evidence to prove that God doesn't exist, but I so strongly suspect he doesn't that I don't want to waste my time.” 


-   "Enige tijd geleden, toen een religie-aanhanger me in grove termen kapittelde, stuurde ik hem een kaart met de tekst, "Ik weet zeker dat u gelooft dat ik naar de hel ga als ik sterf, en dat als ik daar ben ik al de pijn moet doorstaan, en al het lijden en de martelingen die het sadistisch vernuft van uw godheid kan verzinnen , en dat die martelingen voor eeuwig zullen doorgaan. Vindt u dat nog niet genoeg? Moet u mij bovendien ook nog uitschelden?" 


-   “Once, when a religionist denounced me in unmeasured terms, I sent him a card saying, "I am sure you believe that I will go to hell when I die, and that once there I will suffer all the pains and tortures the sadistic ingenuity of your deity can devise and that this torture will continue forever. Isn't that enough for you? Do you have to call me bad names in addition?” 


-   “Ik ben nimmer, in mijn hele leven, voor ook maar een moment  tot religie aangetrokken geweest. Het is zo dat ik geen spirituele leegte voel. Ik heb mijn levensfilosofie, waarin geen enkel aspect van het bovennatuurlijke is vervat, die mij totaal bevredigt. In ben, kort samengevat, een rationalist en ik geloof alleen maar dat wat de rede mij ingeeft.”


-   “I have never, in all my life, not for one moment, been tempted toward religion of any kind. The fact is that I feel no spiritual void. I have my philosophy of life, which does not include any aspect of the supernatural and which I find totally satisfying. I am, in short, a rationalist and believe only that which reason tells me is so.”


-   "Toe te geven aan onwetendheid en dat God te noemen is altijd voorbarig geweest, en dat is nog steeds voorbarig."


-   "To surrender to ignorance and call it God has always been premature, and it remains premature today."

____________________________________________________________________________________________________________


KURT VONNEGUT   Amerikaans schrijver, 1922-2007

American author


-   "Humanist zijn betekent proberen je fatsoenlijk te gedragen zonder verwachting van beloning of straf na je dood."


-   "To be an atheist means trying to be good without expecting reward or punishment after death." 


-   "Je kan zeggen wat je wil over het zoete wonder van onvoorwaardelijk geloof, maar ik zie de capaciteit daarvoor als beangstigend en absoluut verachtelijk!"


-   "Say what you will about the sweet miracle of unquestioning faith, I consider a capacity for it terrifying and absolutely vile!"

____________________________________________________________________________________________________________


GORE VIDAL   Amerikaans auteur en essayist, 1925-2012

American author and essayist


-   "Het huidige christendom is een encyclopedie van overgeleverd bijgeloof."


-   "Modern Christianity is an encyclopedia of traditional superstition."

 

-   "Het grote onnoembare kwaad in het hart van onze samenleving is monotheïsme. Vanuit een barbaarse tekst uit het Bronzen Tijdperk, het Oude Testament, hebben zich drie anti-humane religies ontwikkeld – Jodendom, Christendom en Islam. Het zijn hemel-god religies. Ze zijn, letterlijk, patriarchaal – God is de Almachtige Vader – vandaar de 2000 jaar lange verachting voor vrouwen in die landen die aangetast werden door de hemelgod en zijn aardse mannelijke gedelegeerden.De hemelgod is natuurlijk een jaloerse god. Hij eist totale gehoorzaamheid van iedereen op aarde, daar hij niet alleen voor één stam bestaat, maar voor de hele schepping. Degenen die hem verwerpen moeten voor hun eigen goed bekeerd of gedood worden. Uiteindelijk is totalitarisme het enige beleid dat geschikt is voor het doel van de hemelgod."


-   The great unmentionable evil at the center of our culture is monotheism. From a barbaric Bronze Age text known as the Old Testament, three anti-human religions have evolved — Judaism, Christianity, Islam. These are sky-god religions. They are, literally, patriarchal — God is the Omnipotent Father — hence the loathing of women for 2,000 years in those countries afflicted by the sky-god and his earthly male delegates. The sky-god is a jealous god, of course. He requires total obedience from everyone on earth, as he is in place not for just one tribe but for all creation. Those who would reject him must be converted or killed for their own good. Ultimately, totalitarianism is the only sort of politics that can truly serve the sky-god's purpose. 

____________________________________________________________________________________________________________


Unknown

EDWARD ABBEY  Amerikaans schrijver en essayist, 1927-1989

American author and essayist


-   "Alles wat we niet makkelijk begrijpen noemen we God: dit bespaart de hersenweefsels een heleboel slijtage."


-   “Whatever we cannot understand easily we call God; this saves wear and tear on the brain tissues.”


-   De zendelingen trekken er op uit om van de wilden christenen te maken - alsof de wilden al niet gevaarlijk genoeg zouden zijn."


-   “The missionaries go forth to Christianize the savages - as if the savages weren't dangerous enough already.” 

____________________________________________________________________________________________________________


ROBERT M. PIRSIG Amerikaans schrijver en filosoof 1928

American author and philosopher


-   "Wanneer één persoon lijdt aan een waanbeeld, noemt men dit waanzin. Als veel mensen lijden aan een waanbeeld wordt het religie genoemd."


-   " When one person suffers from a delusion, it is called insanity. When many people suffer from a delusion it is called a religion."


___________________________________________________________________________________________________________


BsbP CTCEAEOczQ

PATRICIA RUTH BARKER Moeder van Dan Barker 1928-2004

Dan Barkers Mom


-   "Toen ik atheïst werd mocht ik van iedereen houden, zelfs van homo’s en mensen van andere religies. Ik was zo blij dat ik niet meer hoefde te haten."


-   "When I turned atheist I was allowed to love everyone, even homo's and those of different religions. I wa so glad I didn't have to hate anymore."


____________________________________________________________________________________________________________ 


JULES FEIFFER  Amerikaans cartoonist, 1929

American cartoonist


-   "Christus stierf voor onze zonden. We mogen zijn martelaarschap niet betekenisloos maken door die niet te bedrijven."


-   "Christ died for our sins. We ought not to render his martyrdom without meaning by not committing them."

____________________________________________________________________________________________________________


Unknown

MARTIN LUTHER KING, JR.  Amerikaans Baptist dominee, 1929-1968

American Baptist minister


-   "“Niets in de wereld is gevaarlijker dan oprechte onnozelheid en gewetensvolle stommiteit.”


-   "Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity."

____________________________________________________________________________________________________________


STEVEN WEINBERG Amerikaans natuurkundige en Nobel-prijs winnaar, 1933

American physicist and Nobel laureate


-   "De inspanning om het universum te begrijpen is een van de weinige dingen dat het menselijke leven een beetje verheft boven het niveau van een komedie, en het wat van de gratie van een tragedie verleent."


-   “The effort to understand the universe is one of the very few things that lifts human life a little above the level of farce, and gives it some of the grace of tragedy. ” 


-   "Religie is een belediging voor de menselijke waardigheid. Met of zonder religie zouden we goede mensen hebben die goede dingen doen, en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen hebben we religie nodig."


-   "Religion is an insult to human dignity. With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.”


-   "Alle logische argumenten kunnen teniet worden gedaan door eenvoudig te weigeren logisch te redeneren."


-   “All logical arguments can be defeated by the simple refusal to reason logically” 


-   "Een van de grote prestaties van de wetenschap is, hoewel ze het niet onmogelijk maakt voor intelligente mensen om religieus te zijn, ze het tenminste mogelijk voor ze maakt om niet religieus te zijn. Die prestatie mogen we ons niet laten ontschieten."


-   “One of the great achievements of science has been, if not to make it impossible for intelligent people to be religious, then at least to make it possible for them not to be religious. We should not retreat from this accomplishment.” 


-   "Hoe meer het universum doorgrondelijk lijkt, hoe meer het ook zinloos lijkt."


-   “The more the universe seems comprehensible, the more it also seems pointless” 

____________________________________________________________________________________________________________


CARL SAGAN  Amerikaans astronoom, astrofysicus en auteur, (1934-1996)

American astronomer, astrophysicist and author


-   "Je kunt een gelovige nergens van overtuigen; want zijn geloof is niet op bewijs gegrond, het is gegrond op een diepgewortelde behoefte te geloven."


-  “You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe” 


-   "Buitengewone beweringen vereisen buitengewoon bewijs."


-   “Extraordinary claims require extraordinary evidence.” 


-   "Wat mij betreft, is het veel beter het universum te begrijpen zoals het werkelijk is dan te volharden in een waanbeeld, hoe bevredigend en geruststellend dan ook."


-   “For me, it is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.” 


-   "Een celibataire geestelijkheid is vooral een goed idee omdat het leidt tot beteugeling van erfelijke neigingen tot fanatisme."


-   “A celibate clergy is an especially good idea, because it tends to suppress any hereditary propensity toward fanaticism.” 


-   "Het idee dat God een enorme blanke man met een golvende baard is die in de lucht zit en het neervallen van iedere mus bijhoudt is bespottelijk. Maar als men met ‘God’ het stel natuurkundige wetten bedoelt die het universum sturen, dan is er duidelijk zo’n God. Die God is emotioneel onbevredigend... het is niet erg logisch om tot de zwaartekracht te bidden."


-   “The idea that God is an oversized white male with a flowing beard, who sits in the sky and tallies the fall of every sparrow is ludicrous. But if by 'God,' one means the set of physical laws that govern the universe, then clearly there is such a God. This God is emotionally unsatisfying... it does not make much sense to pray to the law of gravity.”  


-   “Ik zou dolgraag geloven dat als ik sterf, ik weer zal leven, dat een denkend, voelend, herinnerend deel van mij zal doorgaan. Maar hoe graag ik dat ook geloof, en ondanks de antieke en wereldwijde culturele tradities die een hiernamaals aannemen, ken ik niets dat suggereert dat dit meer dan wensdenken is.”


-   “I would love to believe that when I die I will live again, that some thinking, feeling, remembering part of me will continue. But as much as I want to believe that, and despite the ancient and worldwide cultural traditions that assert an afterlife, I know of nothing to suggest that it is more than wishful thinking.”  


-   “We kunnen onze vooruitgang beoordelen aan de moed van onze vragen en de diepte van onze antwoorden, en aan onze bereidheid wat waar is in plaats van wat goed voelt te omhelzen.”


-   “We can judge our progress by the courage of our questions and the depth of our answers, our willingness to embrace what is true rather than what feels good.”  


-   "Eén van de droefste lessen van de geschiedenis is deze: Als we lang genoeg bedrogen worden, neigen we ertoe bewijzen van dat bedrog te verwerpen. We zijn niet meer geïnteresseerd in het vinden van de waarheid. Het bedrog heeft ons te pakken. Het is te pijnlijk om te erkennen, zelfs tegenover onszelf, dat we zijn beetgenomen. Als men een charlatan eenmaal macht over zichzelf heeft gegeven, krijgt men die bijna nooit meer terug."


-   “One of the saddest lessons of history is this: If we’ve been bamboozled long enough, we tend to reject any evidence of the bamboozle. We’re no longer interested in finding out the truth. The bamboozle has captured us. It’s simply too painful to acknowledge, even to ourselves, that we’ve been taken. Once you give a charlatan power over you, you almost never get it back.” 

____________________________________________________________________________________________________________


WILLIAM HARWOOD Engels historicus, filosoof en auteur, 1935 

English historian, philosopher and author


-   “Het verschil tussen geloof en krankzinnigheid is dat geloof de vaardigheid is om stevig vast te houden aan een conclusie die onverenigbaar is met bewijs, terwijl daarentegen krankzinnigheid de vaardigheid is om stevig vast te houden aan een conclusie die onverenigbaar is met bewijs.”


-   “The difference between faith and insanity is that faith is the ability to hold firmly to a conclusion that is incompatible with the evidence, whereas insanity is the ability to hold firmly to a conclusion that is incompatible with the evidence.” 

____________________________________________________________________________________________________________


GEORGE CARLIN    Amerikaanse stand-up comedian, 1937-2008

American stand-up comedian


-   “Religie heeft mensen er van overtuigd dat er een onzichtbare man is die in de lucht woont die alles wat je doet in de gaten houdt, iedere minuut van iedere dag. En die onzichtbare man heeft een speciale lijst van tien dingen die hij je niet wil laten doen. En als je een van die tien dingen doet, heeft hij een speciale plaats, vol van vuur en rook en verbranding en marteling en verschrikking waarheen hij je zal sturen om te leven en lijden en verbranden en stikken en krijsen en jammeren voor eeuwig  tot aan het einde der tijden!

Maar hij houdt van je. Hij houdt van je en Hij heeft geld nodig! Hij heeft altijd geld nodig! Hij is Almachtig, Algoed en Alwetend, maar hij kan gewoon niet met geld omgaan!"


-   “Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do, every minute of every day. And the invisible man has a special list of ten things he does not want you to do. And if you do any of these ten things, he has a special place, full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever 'til the end of time!

But He loves you. He loves you, and He needs money! He always needs money! He's all-powerful, all-perfect, all-knowing, and all-wise, but somehow just can't handle money!” 

____________________________________________________________________________________________________________


RICHARD DAWKINS  Engelse etholoog, evolutiebioloog en auteur, 1941

English ethologist, evolutionary biologist and writer


-   "Wees dankbaar dat u een leven heeft, en geef uw ijdele en vooringenomen verlangen op naar een tweede."


-   “Be thankful that you have a life, and forsake your vain and presumptuous desire for a second one.” 


-   "Ik ben tegen religie omdat dat ons voorhoudt tevreden te zijn met het niet begrijpen van de wereld."


-   “I am against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world.” 


-   "De God van het Oude Testament is aantoonbaar het meest onaangename karakter in alle fictie: jaloers, en daar trots op; een kleinzielige, onrechtvaardige, wrokkige regelneef; een wraakzuchtige, bloeddorstige etnische zuiveraar; een vrouwenhatende, homofobische, racistische, kindermoordende, genocidale, verderfelijke, megalomane, sadomasochistische, grillige boosaardige dwingeland."


-   “The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.” 


-   "Wij zijn allen atheïsten wat betreft de meeste goden waarin de mensheid ooit geloofde. Sommigen van ons gaan alleen één god verder."


-   “We are all atheists about most of the gods that humanity has ever believed in. Some of us just go one god further.” 


-   "Als één persoon lijdt aan waanbeelden noemt men het waanzin. Als veel mensen aan een waanbeeld lijden wordt het religie genoemd."


-   “When one person suffers from a delusion, it is called insanity. When many people suffer from a delusion it is called Religion.” 


-   “Er zit iets infantiels in de aanname dat iemand anders verantwoordelijk is voor het betekenis en zin geven aan uw leven... In tegenstelling daarmee, is het waarlijk volwassen standpunt dat ons leven zo zinvol, zo volledig en zo prachtig is als wij het kiezen te maken. En we kunnen het inderdaad prachtig maken.”


-   “There is something infantile in the presumption that somebody else has a responsibility to give your life meaning and point. . . . The truly adult view, by contrast, is that our life is as meaningful, as full and as wonderful as we choose to make it. And we can make it very wonderful indeed.” 

____________________________________________________________________________________________________________


STEPHEN HAWKING  Brits natuurkundige, kosmoloog en wiskundige, 1942

British physicist, cosmologist and mathematician


-   "Wat ik gedaan heb is de mogelijkheid aantonen dat de manier waarop het universum begon bepaald werd door de natuurwetten. In dat geval zou het niet nodig zijn zich op God te beroepen om te beslissen hoe het universum begon. Dit bewijst niet dat God niet bestaat, alleen dat God niet noodzakelijk is."


-   "What I have done is to show that it is possible for the way the universe began to be determined by the laws of science. In that case, it would not be necessary to appeal to God to decide how the universe began. This doesn't prove that there is no God, only that God is not necessary."


-   "Als mensen me vragen of een god het universum heeft geschapen, zeg ik ze dat de vraag zelf onzinnig is. Er bestond geen tijd vóór de oerknal, dus was er geen tijd waarin god een universum kon maken. Het is hetzelfde als de weg vragen naar de rand van de wereld; de aarde is een bol, hij heeft geen rand, dus er naar zoeken is een futiele onderneming. Het staat ons vrij te geloven wat we willen, en volgens mij is de eenvoudigste verklaring dat er geen god is. Niemand schiep ons universum, en niemand bepaalt ons lot. Dit brengt me to een diepe overtuiging: er bestaat waarschijnlijk geen hemel, noch een hiernamaals. We hebben dit enige leven om te genieten van het wonderbaarlijke universum, en daar ben ik uiterst dankbaar voor."


-   "When people ask me if a god created the universe, I tell them the question itself makes no sense. Time didn't exist before the big bang, so there is no time for god to make the universe in. It's like asking directions to the edge of the world; the Earth is a sphere, it doesn't have an edge; so looking for it is a futile exercise. We are free to believe what we want, and it's my view that the simplest explanation is: there is no god. No one created our universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization: there is probably no heaven , and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe, and for that I am extremely grateful."


-   "Ik beschouw het brein als een computer die zal stoppen wanneer zijn componenten falen. Er is geen hiernamaals voor kapotte computers; dat is een sprookje voor mensen die bang in het donker zijn."

 

-   "I regard the brain as a computer which will stop working when its components fail.  There is no heaven or afterlife for broken down computers; that is a fairy story for people afraid of the dark."


-   "Ik vrees God niet - ik vrees zijn gelovers."


-   "I don't fear God - I fear his believers."

____________________________________________________________________________________________________________


imgres

DAN BARKER  Voormalig predikant, 1949 

American former preacher


-   "U beschuldigt mij steeds van blasfemie, maar ik kan niet veroordeeld worden voor een misdaad zonder slachtoffer."


_   "You keep accusing me of blasphemy all of the time, but I cannot be convicted of a victimless crime."


-   "Als de antwoorden op gebed enkel Gods wil bevestigen, waarom bidden we dan nog?"


_   "If the answers to prayer are merely what God what wills all along, then why pray?"


-   "De waarheid vereist geen geloof. Wetenschappers slaan de handen niet ineen elke zondag, zingende: 'Halleluja, de zwaartekracht is echt! Daar heb ik vertrouwen in! Ik zal sterk staan! Mijn hart gelooft dat wat omhoog, omhoog, omhoog gaat, neer, neer, neer moet komen! Amen!' Als ze dat zouden doen, zouden we denken dat ze daar erg onzeker over moeten zijn."


_   "Truth does not demand belief. Scientists do not join hands every Sunday, singing, yes, gravity is real! I will have faith! I will be strong! I believe in my heart that what goes up, up, up must come down, down. down. Amen! If they did, we would think they were pretty insecure about it."

 

-   "U gelooft in een boek dat gaat over sprekende dieren, tovenaars, heksen, demonen, stokken die in slangen veranderen, voedsel dat uit de lucht valt, mensen die op water lopen, en nog veel meer magische, absurde en primitieve verhalen, en dan zegt u dat wij degenen zijn die hulp nodig hebben?"


_   "You believe in a book that has talking animals, wizards, witches, demons, sticks turning into snakes, food falling from the sky, people walking on water, and all sorts of magical, absurd and primitive stories, and you say that we are the ones that need help?"


-   "De vraag: “Als er geen God is, wat is dan het doel van het leven,” is als vragen: “Als er geen meester is, wiens slaaf moet ik dan zijn?”


_   "The question: "If there is no God, what is then the meaning of life?" is like asking: "If there is no master, whose slave do I have te be?"


-   "Het hele concept van zonde komt uit de Bijbel. Het christendom biedt de oplossing voor een zelf gemaakt probleem! Zou u dankbaar zijn aan iemand die u met een mes snijdt teneinde u een pleister te verkopen?"


-   The very concept of sin comes from the bible. Christianity offers to solve a problem of its own making! Would you be thankful to a person who cut you with a knife in order to sell you a bandage?" 

____________________________________________________________________________________________________________


A.C. GRAYLING  Engelse filosoof, 1949

English philosopher


-   "Als er een godheid bestaat van het soort dat de aanhangers van de grote postorder-religies zoals christendom en islam zich verbeelden, en als deze godheid de schepper is van alle dingen, dan is die verantwoordelijk voor kanker, meningitis, miljoenen spontane miskramen dagelijks, massamoord op mensen in overstromingen en aardbevingen en in te veel andere natuurrampen om op te sommen. Deze zou dan ook, als vermeende ontwerper van de menselijke aard, uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de alomtegenwoordige en onverminderde menselijke geneigdheid tot haat, kwaadwilligheid, begeerte, en alle andere bronnen van wreedheid en moord waarmee mensen elkaar doorlopend belagen."


_   “If there is a deity of the kind imagined by votaries of the big mail-order religions such as Christianity and Islam, and if this deity is the creator of all things, then it is responsible for cancer, meningitis, millions of spontaneous abortions everyday, mass killings of people in floods and earthquakes-and to a great mountain of other natural evils to list besides. It would also, as the putative designer of human nature, ultimately be responsible or the ubiquitous and unbeatable human propensities for hatred, malice, greed, and all other sources of the cruelty and murder people inflict on each other hourly.” 


-   "Het moet de mens gegund worden te geloven wat hij wil, zolang hij daarmee anderen geen kwaad berokkent. Buiten de normale verwachtingen van beleefdheid, is echter niet duidelijk waarom mensen eisen dat hun persoonlijke overtuiging door anderen met grote omzichtigheid dient te worden behandeld, zelfs in zoverre dat als anderen niet respectvol op hun tenen om hen heen lopen, ze met bommen gaan gooien." 


_   “People should be left to believe what they like, so long as they harm no one else. Apart from normal expectations of politeness, it is not however clear why people should require their personal beliefs to be treated with special sensitivity by others, to the point that if others fail to tip-toe respectfully around them they will start throwing bombs.” 

____________________________________________________________________________________________________________


CHRISTOPHER HITCHENS Brits-Amerikaanse journalist, publicist en literatuurcriticus, 1949-2011

British/American journalist, publicist and literary critic


-   "Menselijk fatsoen is niet afgeleid van religie. Het ging er aan vooraf."


_   “Human decency is not derived from religion. It precedes it.” 


-   "Wat zonder bewijs beweerd kan worden, kan zonder bewijs afgewezen worden."


_   “That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.”


-   "Kinderen angst aanjagen met een beeld van de hel, vrouwen beschouwen als inferieure schepsels – is dat goed voor de wereld?"


_   “To terrify children with the image of hell, to consider women an inferior creation—is that good for the world?” 


-   "Veel religies benaderen ons tegenwoordig met innemende grijns en uitgestoken handen, als een glibberige handelaar in een bazar. Ze bieden troost en saamhorigheid en verheffing, concurrerend zoals op de marktplaats. Maar we doen er goed aan te herinneren hoe barbaars ze zich gedroegen toen ze sterk waren en iets aanboden dat men niet kon weigeren."


_   “Many religions now come before us with ingratiating smirks and outspread hands, like an unctuous merchant in a bazaar. They offer consolation and solidarity and uplift, competing as they do in a marketplace. But we have a right to remember how barbarically they behaved when they were strong and were making an offer that people could not refuse.” 


-   "Toen de gouverneur van Texas werd gevraagd of de Bijbel ook in het Spaans moest worden onderwezen, antwoordde hij dat ‘als Engels goed genoeg voor Christus was, is het goed genoeg voor mij.’ "


_   “The governor of Texas, who, when asked if the Bible should also be taught in Spanish, replied that 'if English was good enough for Jesus, then it's good enough for me.” 


-   "Ik denk dat de voornaamste reden waarom ik religie altijd verafschuwd heb, haar achterbakse tendens is het idee te insinueren dat het universum ontworpen werd met ‘jou’ in gedachte, of, erger nog, dat er een goddelijk plan bestaat waar je in past, of je het nu weet of niet. Dat soort bescheidenheid is mij te arrogant."


_   “I suppose that one reason I have always detested religion is its sly tendency to insinuate the idea that the universe is designed with 'you' in mind or, even worse, that there is a divine plan into which one fits whether one knows it or not. This kind of modesty is too arrogant for me.” 


-   "We moeten het klip en klaar stellen. Religie stamt uit een periode  in de menselijke voorhistorie toen nog niemand – zelfs de grote Democritus niet die concludeerde dat alle materie uit atomen bestond – ook maar enig idee van de werkelijkheid had. Het stamt uit de angstig schreiende kindertijd van onze soort, en is een kinderachtige poging tegemoet te komen aan onze onontkoombare behoefte aan kennis (en troost, geruststelling en andere kinderlijke noden). Tegenwoordig weet de laagst opgeleide van mijn kinderen veel meer over de natuurlijke orde dan enige van de grondleggers van religie, en ik denk graag – hoewel het verband niet helemaal bewezen kan worden – dat dit de reden is waarom ze niet geïnteresseerd zijn in het naar de hel sturen van hun medemens."


_   “One must state it plainly. Religion comes from the period of human prehistory where nobody—not even the mighty Democritus who concluded that all matter was made from atoms—had the smallest idea what was going on. It comes from the bawling and fearful infancy of our species, and is a babyish attempt to meet our inescapable demand for knowledge (as well as for comfort, reassurance and other infantile needs). Today the least educated of my children knows much more about the natural order than any of the founders of religion, and one would like to think—though the connection is not a fully demonstrable one—that this is why they seem so uninterested in sending fellow humans to hell.”  


-   "Alles over het christendom is vervat in het pathetische beeld van “de kudde”."


_   “Everything about Christianity is contained in the pathetic image of 'the flock.” 


-   "We zijn Galileo enorm veel verschuldigd voor het ons verheffen van het stupide geloof in een Aarde-gecentreerd of mens-gecentreerd (laat staan God-gecentreerd) systeem. Heel letterlijk zette hij ons op onze plaats en vergunde hij ons verder te gaan met buitengewone vorderingen in de wetenschap."


_   “We owe a huge debt to Galileo for emancipating us all from the stupid belief in an Earth-centered or man-centered (let alone God-centered) system. He quite literally taught us our place and allowed us to go on to make extraordinary advances in knowledge.” 


-   "Diegenen onder ons die de geschiedenis bestuderen zijn gewend aan haar inschattingen en ambiguïteit. Dat is waarom we tiendehands rapporten van angstige en ongeletterde onwetenden die beweren wonderen gezien te hebben of ontmoetingen te hebben gehad met messiassen en profeten en verlossers die net als zij slechts mensen waren, niet letterlijk nemen. En dit is ook waarom we ons nooit zullen schikken naar de dictaten van degenen die een fanatiek geloof vertonen in zekerheid en openbaring."


_   “Those of us who write and study history are accustomed to its approximations and ambiguities. This is why we do not take literally the tenth-hand reports of frightened and illiterate peasants who claim to have seen miracles or to have had encounters with messiahs and prophets and redeemers who were, like them, mere humans. And this is also why we will never submit to dictation from those who display a fanatical belief in certainty and revelation.”  


-   "Onze wapens zijn de ironische geest tegenover de letterlijke; de open geest tegenover de goedgelovige; het onbevreesd volgen van de waarheid tegenover de angstige en verwerpelijke machten die beperkingen willen stellen aan onderzoek (en die stompzinnig beweren dat we al over alle waarheid beschikken die nodig is). En bovenal, we bevestigen het leven boven de cultus van dood en mensenoffers en we zijn niet bang voor de onvermijdelijke dood, maar eerder voor een mensenleven dat verkrampt en misvormd wordt door een pathetische behoefte aan stompzinnige verheerlijking, of het deerniswekkend geloof dat de natuurwetten positief zullen reageren op ons gejammer en bezweringen."


_   “Our weapons are the ironic mind against the literal: the open mind against the credulous; the courageous pursuit of truth against the fearful and abject forces who would set limits to investigation (and who stupidly claim that we already have all the truth we need). Perhaps above all, we affirm life over the cults of death and human sacrifice and are afraid, not of inevitable death, but rather of a human life that is cramped and distorted by the pathetic need to offer mindless adulation, or the dismal belief that the laws of nature respond to wailings and incantations.” 


-   "Ik ben zelf van tijd tot tijd arrogant genoemd, en hoop die titel nogmaals te verdienen, maar te beweren dat ik de geheimen van het universum en zijn schepper doorgrond – die bescheidenheid gaat mijn eigenwaan te boven."


_   “I have been called arrogant myself in my time, and hope to earn the title again, but to claim that I am privy to the secrets of the universe and its creator - that's beyond my conceit.” 


-   "Het aanbod van zekerheid, het aanbod van volledige bescherming, het aanbod  van een onverzettelijk geloof dat niet kan buigen, is een aanbod van iets dat niet de moeite van het hebben waard is. Ik wil mijn leven leiden met steeds het risico dat ik nog lang niet genoeg weet; dat ik niet genoeg begrepen heb; dat ik niet genoeg kan weten; dat ik altijd begerig zal opereren op de grenzen van een potentieel aan toekomstige wetenschap en wijsheid. Ik zou het niet anders willen."


_   “The offer of certainty, the offer of complete security, the offer of an impermeable faith that can’t give way, is an offer of something not worth having. I want to live my life taking the risk all the time that I don’t know anything like enough yet; that I haven’t understood enough; that I can’t know enough; that I’m always hungrily operating on the margins of a potentially great harvest of future knowledge and wisdom. I wouldn’t have it any other way.” 


-   "Neem het risico voor jezelf te denken, en je zal veel meer geluk, waarheid, schoonheid, en wijsheid tegenkomen."


_   “Take the risk of thinking for yourself , much more happiness , truth, beauty, and wisdom will come to you that way.” 


-   "Het enige standpunt dat me geen cognitieve dissonantie oplevert is het atheïsme. Het is niet een geloofsbelijdenis. De dood is zeker, en vervangt zowel de lokroep van het Paradijs als de angst voor de Hel. Het leven is op deze aarde, met al haar mysterie en schoonheid en pijn, en moet daarom meer intens geleefd worden: we vallen en staan op, we zijn bedroefd, zelfverzekerd, onzeker, voelen eenzaamheid en vreugde en liefde. Meer is er niet; maar ik hoef ook niets meer."


_   “The only position that leaves me with no cognitive dissonance is atheism. It is not a creed. Death is certain, replacing both the siren-song of Paradise and the dread of Hell. Life on this earth, with all its mystery and beauty and pain, is then to be lived far more intensely: we stumble and get up, we are sad, confident, insecure, feel loneliness and joy and love. There is nothing more; but I want nothing more.” 

____________________________________________________________________________________________________________


DOUGLAS ADAMS Eng. auteur van 'The Hitchhiker's Guide to the Galaxy'  1952-2001

English author


-   ”Ik weiger te bewijzen dat ik besta,” zei God, “want bewijs ontkent geloof, en zonder geloof ben ik niets. "


_   "I refuse to prove my existence," God said, "for proof denies faith, and without faith I am nothing."


-   “Is het niet genoeg dat we zien dat de tuin prachtig is zonder te geloven dat er achterin ook nog elfjes zijn?”


_   "Isn't it enough to see that a garden is beautiful without having to believe that there are fairies at the bottom of it too?"


-   "In den beginne werd het universum geschapen. Dit heeft heel veel mensen erg kwaad gemaakt en het wordt algemeen als een slechte zet gezien." 


_   "In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move."

____________________________________________________________________________________________________________


ANNE LAMOTT  Am. schrijfster, 1954

Am. author


-   "You can safely assume that you've created God in your own image when it turns out that God hates all the same people you do."


-   "U kunt rustig aannemen dat u God naar uw eigen gelijkenis hebt geschapen als blijkt dat God al dezelfde mensen haat als u."


____________________________________________________________________________________________________________


LAWRENCE M. KRAUSS Am./Can. theoretisch natuurkundige, 1954

American/Canadian theoretical physicist


-   “Iets niet kunnen begrijpen is geen bewijs voor God. Het is bewijs van iets niet begrijpen.”


_   "Not understanding something is no proof for God. It is proof for not understanding something."


-   "Ik kan niet bewijzen dat God niet bestaat, maar ik zou veel liever in een universum wonen zonder een god."


_   "I can't prove that God doesn't exist, but I'd much rather live in a universe without one."


-   "Iedere atoom in je lichaam kwam van een ster die explodeerde. En, de atomen in je linkerhand kwamen waarschijnlijk van een andere ster dan die in je rechterhand. Het is echt het meest poëtische dat ik weet over natuurkunde: Je bent geheel van sterrenstof. Je zou hier niet kunnen zijn als sterren niet geëxplodeerd waren, omdat de elementen - koolstof, stikstof, zuurstof, ijzer, al de dingen die er toedoen voor evolutie en voor leven - niet gecreëerd waren bij het begin van de tijd. Ze werden gecreëerd in de nucleaire ovens van sterren, en de enige manier waarop ze in je lichaam konden komen is dat die sterren zo vriendelijk waren geweest te exploderen. Dus, vergeet Jezus. De sterren stierven zodat jij hier nu kon zijn."


-   "Every atom in your body came from a star that exploded. And, the atoms in your left hand probably came from a different star than those in your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics: You are all stardust. You couldn’t be here if stars hadn’t exploded, because the elements - the carbon, nitrogen, oxygen, iron, all the things that matter for evolution and for life - weren’t created at the beginning of time. They were created in the nuclear furnaces of stars, and the only way for them to get into your body is if those stars were kind enough to explode. So, forget Jesus. The stars died so that you could be here today.” 

____________________________________________________________________________________________________________________


imgres

DIRK VERHOFSTADT  Belgisch filosoof en publicist, 1955

Belgian philosopher and publicist


-   "Moslimhaat, christenhaat en jodenhaat zijn uitvloeisels van religies zelf, niet van de rede. We mogen religies niet langer aanvaarden als basis van de moraal. Ze zijn immers onverdraagzaam tegenover andersdenkenden en teveel gericht op macht en onderdrukking. Ze zijn gericht tegen het kosmopolitisme en het individualisme. Ze staan haaks op het recht op zelfbeschikking. De geschiedenis leert ons dat waar men regeert in naam van God, de mens ten ondergaat. Juist daarom moeten we religies als basis voor de moraal vervangen door het atheïsme. Door afstand te nemen van die almachtige, alwetende en dictatoriale God zullen we juist dichter tot onze medemens komen." 


_   "Hatred of muslims, christians and jews is a consequence of religions themselves, not of reason. We can no longer accept religions as the foundations of morality. They are, after all, intolerant of dissidents and aimed too much at power and suppression. They are aimed against cosmopolitism and individuality. They do not allow the right of self-determination. History teaches us that wherever is ruled on behalf of God, men is doomed. That is why we must replace religion by atheism as the foundation for morality. By rejecting this omnipotent, omniscient and dictatorial God we will get closer to our fellow man."

____________________________________________________________________________________________________________


BART EHRMAN  Am. Prof. of Religious Studies, 1955

American professor of Religious Studies


-  "Gedurende de gehele eerste christelijke eeuw wordt Jezus door geen enkele Griekse of Romeinse historicus, religie-wetenschapper, politicus, filosoof of dichter genoemd. Zijn naam komt in geen enkele inscriptie voor, en wordt in geen enkel stuk privé correspondentie gevonden… "


_   In the entire first Christian Century, Jesus is not mentioned by a single Greek or Roman historian, religion scholar, politician, philosopher or poet. His name never occurs in a single inscription, and is never found in a single piece of private correspondence…"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


RICKY GERVAIS  Engels acteur, schrijver, producent, 1961

English actor, writer and producer


-   “Het is een merkwaardige mythe dat atheïsten niets hebben om voor te leven. Het is het tegendeel. We hebben niets om voor te sterven. We hebben alles om voor te leven.”


 “It’s a strange myth that atheists have nothing to live for. It’s the opposite. We have nothing to die for. We have everything to live for.” 

 

-   “Een christen die een atheïst vertelt dat hij naar de hel gaat is is net zo beangstigend als een kind dat een volwassene vertelt dat hij geen cadeautje van Santa Claus krijgt.”


-   “A Christian telling an atheist they're going to hell is as scary as a child telling an adult they're not getting any presents from Santa.” 


-   "Horen scholen atheïsme te onderwijzen? Nee. Atheïsme hoeft niet onderwezen te worden. Het is het natuurlijk resultaat van opvoeding zonder indoctrinatie."


-   "Should schools teach atheism?” No. There’s no need to “teach” atheism. It’s the natural result of education without indoctrination."

____________________________________________________________________________________________________________


JON STEWART  Amerikaans presentator, acteur, producent en auteur, 1962

American presentator, actor, producer and writer


-   “Religie. Het heeft mensen hoop gegeven in een door religie verscheurde wereld.”


-   "Religion. It has given people hope in a world torn by religion."____________________________________________________________________________________________________________


SAM HARRIS  
Amerikaans neurowetenschapper en auteur, 1967

American neuro-scientist


 -   “De President van de Verenigde Staten (Vert.: George Bush jr.) heeft meer dan eens beweerd in dialoog te zijn met God. Als hij zou zeggen dat hij met God sprak door zijn haardroger, zou dit een nationale noodtoestand inluiden. Het ontgaat mij hoe de toevoeging van een haardroger die bewering nog bespottelijker of beledigender zou maken.”


-   “The president of the United States (George Bush Jr) has claimed, on more than one occasion, to be in dialogue with God. If he said that he was talking to God through his hairdryer, this would precipitate a national emergency. I fail to see how the addition of a hairdryer makes the claim more ridiculous or offensive.” 


 -   “In feite is ‘atheïsme’ een term die zelfs niet zou moeten bestaan. Niemand hoeft zichzelf ooit te identificeren als een ‘non-astroloog’ of een 'non-alchemist’.”


-   “In fact, "atheism" is a term that should not even exist. No one ever needs to identify himself as a "non-astrologer" or a "non-alchemist." 


 -   “Theologie is onwetendheid met vleugels.”


-   “Theology is ignorance with wings.” 


 -   “Het wordt tijd om toe te geven dat geloof niets meer is dan de vergunning die religieuze mensen elkaar geven om te blijven geloven waar de rede tekortschiet.”


-   “It is time that we admitted that faith is nothing more than the license religious people give one another to keep believing when reasons fail.” 


-   "Zeg tegen een vrome christen dat zijn vrouw hem bedriegt, of dat bevroren yoghurt een mens onzichtbaar kan maken, en hij zal waarschijnlijk net zoveel bewijs eisen als ieder ander, en alleen zo ver overtuigd raken als je kunt bewijzen. Zeg tegen hem dat het boek dat hij naast zijn bed bewaart geschreven werd door een onzichtbare godheid die hem met eeuwig vuur zal bestraffen als hij niet iedere ongelooflijke bewering over het universum accepteert, en hij schijnt geen enkele vorm van bewijs te verlangen."


-   “Tell a devout Christian that his wife is cheating on him, or that frozen yogurt can make a man invisible, and he is likely to require as much evidence as anyone else, and to be persuaded only to the extent that you give it. Tell him that the book he keeps by his bed was written by an invisible deity who will punish him with fire for eternity if he fails to accept its every incredible claim about the universe, and he seems to require no evidence what so ever.” 


-   “Het probleem met religie is, dat omdat het tegen kritiek beschermd werd, het mensen massaal doet geloven wat alleen idioten en lunatici in isoleercellen kunnen geloven.”


-   “The problem with religion, because it's been sheltered from criticism, is that it allows people to believe en masse what only idiots or lunatics could believe in isolation.” 


-   “Het is een taboe in onze samenleving om iemands religie te bekritiseren... deze taboes zijn weerzinwekkend, hoogst onredelijk, maar erger nog, ze doen mensen vermoord worden. Dat is mijn werkelijke zorg. Mijn zorg is dat onze religies, de diversiteit van onze religieuze doctrines, ons zal doden. Ik ben bezorgd dat onze religieuze dialoog, onze religieuze geloven uiteindelijk onverenigbaar zijn met de beschaving.”


-   “It is taboo in our society to criticize a persons religious faith... these taboos are offensive, deeply unreasonable, but worse than that, they are getting people killed. This is really my concern. My concern is that our religions, the diversity of our religious doctrines, is going to get us killed. I'm worried that our religious discourse- our religious beliefs are ultimately incompatible with civilization.” 


-   “Wat ik u vraag voor ogen te houden is dat niets bestaat dat we moeten geloven op onvoldoende bewijs om diep ethische en spirituele levens te kunnen leiden.”


-   “What I'm asking you to entertain is that there is nothing we need to believe on insufficient evidence in order to have deeply ethical and spiritual lives.”  


-   "Of, God kan niets doen om catastrofes zoals deze te voorkomen, of Hij heeft daar geen zin in, of Hij bestaat niet. God is of onmachtig, of kwaadaardig, of denkbeeldig. Maak uw keuze, en kies verstandig."


-   “Either God can do nothing to stop catastrophes like this, or he doesn't care to, or he doesn’t exist. God is either impotent, evil, or imaginary. Take your pick, and choose wisely."

____________________________________________________________________________________________________________
Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort