visitors on myspace
WAT EEN MALLE RABBIJN | POSITIEF ATHEÏSME <>

WAT EEN MALLE RABBIJN

ROSA RUBICONDIOR

image7313Opperrabbijn: Atheïsme is mislukt. Alleen religie kan de nieuwe barbaren verslaan  - The Spectator


In een wel heel uitzonderlijke vertoning van fluiten in het donker om de moed er in te houden, legde de Engelse opperrabbijn Jonathan Sacks enige dagen geleden de volgende verklaring af in de Spectator :


   “Toekomstige intellectuele historici zullen met verbazing terugblikken op het vreemde fenomeen van schijnbaar intelligente secularisten in de 21ste eeuw die geloofden dat als zij konden aantonen dat de eerste hoofdstukken van Genesis niet letterlijk waar zijn, dat het universum ouder dan 6.000 jaar is en dat er andere verklaringen zijn voor regenbogen dan als teken van Gods plechtige belofte na de zondvloed, het geheel van de mensheids religieus geloof zou instorten als een kaartenhuis en ons een serene wereld van rationele ongelovigen zou resten die het geweldig met elkaar eens zouden zijn.”


   Werkelijk? Hangt het geheel van religieuze overtuigingen van de mensheid van deze dingen af? Voor iedereen? Hindoes, Boeddhisten, Shintoïsten, Daoïsten, Parsi, Sikhs? Het is niet duidelijk of dit ook alle historische religies omvat, of alleen de huidige.

   Gelooft Jonathan Sacks dat alle religies van de mensheid hun basis hebben in de joodse Pentateuch en dat ze allemaal geloven in de Genesis weergave van de Schepping in de joods-christelijke Bijbel? Of gaat hij zich hier misschien te buiten aan het voorzichtig exploiteren van de aangenomen bekrompen onwetendheid van zijn beoogde publiek? Of doen al die niet-Abrahamitische religies er niet aan toe?

   Of fluit hij gewoon in het donker, pogend zichzelf te overtuigen dat de enorme aanwas in atheïsme en de daarmee gepaard gaande steun voor het seculier humanisme slechts voorbijgaande verschijnselen zijn?

 Hoe haalt hij het idee in zijn hoofd dat secularisme afhankelijk is van het ontkrachten van deze Bronstijd mythes uit de kindertijd van onze soort? Secularisme is simpel de opinie dat de staat geen functie heeft in het reguleren van overtuigingen, religieus of anders, en dat het mensen vrij staat er een mening op na te houden ongehinderd door legale beperkingen, verboden en voorschriften, slechts onder voorbehoud dat zij dat recht niet aan anderen onthouden. Sacks schijnt zich niet te realiseren dat de USA, de Franse Republiek en later de Europese Unie op secularistische principes werden opgericht, waarin vrijheid van geweten als de ultieme vrijheid wordt beschouwd.

   

   Hij vervolgt met:

   "De nieuwe barbaren zijn de fundamentalisten die proberen aan een pluralistische wereld één enkele waarheid op te leggen. Hoewel velen van hen beweren religieus te zijn, zijn ze in werkelijkheid aanhangers van machtszucht. Hen te verslaan zal de sterkst mogelijke verdediging van de vrijheid vereisen, en sterke gemeenschappen zijn altijd morele gemeenschappen. Dit betekent niet dat ze religieus moeten zijn. Het is alleen dat, in de woorden van de historicus Will Durant, ‘Er bestaat geen kenmerkend voorbeeld in de geschiedenis, voor onze tijd, van een samenleving die in een moreel leven kon volharden zonder de hulp van religie.’

Ik koester niet de wens anderen tot mijn geloof te bekeren. Joden doen zulke dingen niet. Ook geloof ik niet dat men religieus moet zijn om moreel te zijn. Maar Durants punt is de uitdaging van onze tijd. Ik heb nog geen seculiere ethiek gevonden die op langere termijn in staat is aan de ene kant een samenleving van sterke gemeenschappen en families in stand te houden, en aan de andere kant altruïsme, deugdzaamheid, zelfbeheersing, integriteit, plichtsbetrachting en wederzijds vertrouwen. Een eeuw nadat een beschaving haar ziel verliest, verliest ze ook haar vrijheid. Dat horen we ons allen aan te trekken, zowel gelovigen als ongelovigen."


   Dus hier zien we het ware motief. Jonathan Sacks vertrouwt mensen niet als ze geen priesters, imams, rabbijnen en dergelijke hebben die ze vertellen wat te doen en die ze angst aanjagen met de verschrikkelijke gevolgen als ze niet gehoorzamen. Het gaat om klerikale macht. Het gaat over mensen beheersen zoals je een weerspannige ezel beheerst – met een wortel en een stok.

   Het heeft niets te maken met wat waar is en wat niet; wat bevestigend bewijs heeft en wat niet. Het gaat allemaal over de consequenties en wat die betekenen in termen van sociale controle. De waarheid kan terzijde worden geschoven als de consequenties van die waarheid Jonathan Sack niet bevallen.

   Alles wat Jonathan Sacks niet bevalt, zoals buitenechtelijke relaties, samenlevingen die niet op kerngezinnen zijn gebaseerd, waarin morele codes niet afhankelijk zijn van beloning of bestraffing, worden door hem als slecht beschouwd. En als geestelijke zijnde, dient Sacks te beslissen wat ‘goede samenlevingen’ en ‘slechte samenlevingen’ zijn. Dat zijn geen zaken waarover het gemene volk kan oordelen.

   Vreemd genoeg, schijnt Sacks zich er geen zorgen over te maken dat die eerste vijf boeken van de joods-christelijke Bijbel - waaruit we verondersteld worden onze moraal te putten - slavernij aanbevelen en racisme, vrouwenhaat, dochters verkopen, gedwongen huwelijken, standrechtelijke executies, de doodstraf voor het overtreden van voedsel- en kledingvoorschriften, voor brandhout vergaren op de Sabbath en verkracht worden, dierenoffers, discriminatie op grond van fysieke gebreken en seksualiteit, systematische genocide als buitenlands beleid, diefstal van land, imperialisme, en een niet verkozen en niet aansprakelijke autocratie. Nergens bevelen ze democratie aan, rechtspraak onder jury, mensenrechten, regering van het volk, door het volk en voor het voor het volk, gelijke kansen, vrijstelling van discriminatie, en al de vrijheden die we nu als vanzelfsprekend aannemen in de huidige seculiere samenlevingen. 

   Eén van de grootste drijfveren voor de toenemende afwijzing van religieus bijgeloof ten gunste van wetenschappelijk rationalisme is het groeiend inzicht dat religies vaak oorzaak zijn van conflicten, onenigheid en uitgesproken misbruik, en erkenning dat dit onveranderlijk ten grondslag ligt aan onhandelbare conflicten. Voor veel mensen hebben de 9/11 aanval, en die op Londen, Madrid, Bali, Beslan en Boston de desastreuze indoctrinatie doen inzien die religie haar slachtoffers kan aandoen. De conflicten in Noord-Ierland, de Balkan, Palestinië, Irak, Syrië, Nigeria, Tsjaad, Soedan, Tsjechië, etc, etc, zijn in wezen religieuze conflicten waarin ‘moraal’ de massamoord op onschuldige mensen inhoudt, ter meerdere glorie van een god en om een plaatsje in de veronderstelde hemel te verzekeren voor de moordenaars.

   Er zijn geen voorbeelden bekend van gruweldaden die in naam van het atheïsme of seculier humanisme werden begaan.

   Met zijn “Hen te verslaan zal de sterkst mogelijke verdediging van de vrijheid vereisen, en sterke gemeenschappen zijn altijd morele gemeenschappen,” ziet Sacks kenmerkend over het hoofd dat het verslaan van secularisme de antithese van vrijheid is. De vele voorbeelden, sommige nog maar zeer recent, van sterke gemeenschappen die mensen met andere ideeën ‘verslagen’ hebben, staat ver af van moraal zoals de meesten onder die term verstaan. Men kan zich afvragen of Sacks werkelijk in een god gelooft of alleen in geloof gelooft.

    Je kunt de mensen niet vertrouwen, zie je. Geef ze teveel vrijheid om te geloven wat ze willen geloven, en je verliest de macht over ze! Wat zou de geestelijkheid dan moeten doen om de kost te verdienen? Wat we nodig hebben zijn sharia-achtige religieuze gerechtshoven en theocratische regeringen om ervoor te zorgen dat we ons gedragen. Ons bijgelovige nonsens verkopen in plaats van wetenschap en tegen schoolkinderen liegen is helemaal OK als het ons op onze plaats houdt, en de geestelijkheid in profitabel emplooi. 

    Wel, is dat niet waartoe religies dienen?

_____

Bron: 

http://rosarubicondior.blogspot.nl/2013/06/what-silly-rabbi.html#sthash.C2jMP6By.dpuf


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITEMAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort