visitors on myspace
VROUWEN, ZIJN JULLIE VRIJ OF CHRISTELIJK? | POSITIEF ATHEÏSME <>

VROUWEN, ZIJN JULLIE VRIJ OF CHRISTELIJK?

ROSA RUBICONDIOR

image7313Om een of andere reden schijnen christelijk opgevoede vrouwen massaal hun religie op te geven. Het is in feite moeilijk tegenwoordig nog een vrouw te vinden die vasthoudt aan haar verkondigde christelijke geloof. Zelfs nonnen zouden waarschijnlijk in afschuw terugdeinzen voor de suggestie dat ze nog moeten geloven wat hun religie ze zegt te geloven.

   Het probleem is dat ze of te bang zijn om toe te geven dat ze hun geloof hebben opgegeven, of dat ze zich niet bewust zijn dat ze dit al hebben gedaan. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat zo weinigen van hen de Bijbel lezen, en dat geen voorganger hen de waarheid zal vertellen, vooral een mannelijke niet.

 

  Hier volgt een korte lijst van wat christelijke vrouwen verondersteld worden te geloven. Laten we eens zien hoeveel dit ook werkelijk doen. Laat ons eens horen als u een christelijke vrouw bent, en werkelijk gelooft in een van de volgende teksten, waaraan voor het gemak onder het betreffende nummer gerefereerd kan worden:


1 – Hoort uw echtgenoot de baas over u te zijn?

"Tegen de vrouw zei hij: ‘Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren,en hij zal over je heersen.’

Genesis 3:16


2 – Is het OK om uw dochter in slavernij te verkopen?

"Wanneer iemand zijn dochter als slavin verkoopt, kan zij niet vrijkomen zoals de mannelijke slaven."

Exodus 21:7


3 - Is het OK voor een vader om zijn dochters voor verkrachting aan te bieden, om een homoseksuele groepsverkrachting te voorkomen?

‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot toe. ‘Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!’ Lot ging naar buiten en deed de deur achter zich dicht. ‘Maar vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen!’ zei hij.  ‘Luister, ik heb twee dochters die nog nooit met een man geslapen hebben. Die zal ik bij jullie brengen, doe met hen wat jullie willen. Maar laat die mannen met rust, ik heb hun niet voor niets een veilig onderkomen geboden.’

Genesis 19:5-8


4 – Gelooft u in tovenaressen? Zo ja, doodt u ze of vindt u dat iemand anders dat hoort te doen?

"Een tovenares mag u niet in leven laten."

Exodus 22:18


5 – Is een vrouw iets onreins? Was uw moeder dat ook?

"Een mens, geboren uit een vrouw – kort zijn zijn dagen, doordrenkt van onrust. Als een bloem ontluikt hij en verwelkt, hij vlucht als een schaduw en houdt geen stand. En op zo’n mens richt u uw blik; mij daagt u voor het gerecht? Kan een mens tot reinheid brengen wat onrein is? Nee, dat kan hij niet!

Job 4:1-4


6 – Gelooft u dat we het verkrachtingsslachtoffer moeten doden als ze in een stad verkracht is?

"Als iemand in de stad een meisje ontmoet dat al uitgehuwelijkt is, en gemeenschap met haar heeft, dan moet u hen allebei mee de stad uit nemen en hen stenigen tot de dood erop volgt. Want het meisje heeft nagelaten om hulp te roepen, en de man heeft zich vergrepen aan de bruid van een ander. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren."

Deuteronomium 22:23-24


7 – Zou u het slachtoffer van een verkrachting dwingen met haar verkrachter te trouwen als hij haar vader voor haar betaalt?

"Als iemand betrapt wordt met een meisje, een maagd die nog vrij is, 29 dan moet de man die zich aan het meisje heeft vergrepen vijftig sjekel zilver aan haar vader betalen. Bovendien moet hij met haar trouwen en zolang hij leeft mag hij niet van haar scheiden, omdat hij haar onteerd heeft."

Deuteronomium 22:28-29


8 - Vindt u dat de soldaten van een zegevierend leger de maagden voor zichzelf moeten houden, maar ale andere vrouwen en kinderen moeten doden?

"De Israëlieten namen de Midjanitische vrouwen en kinderen gevangen, maakten zich meester van de runderen en het overige vee van de Midjanieten en van al hun bezittingen, en legden de steden waarin ze woonden en hun tentenkampen in de as. De geroofde bezittingen en de hele buit aan mensen en dieren namen ze mee, en ze brachten zowel de gevangenen als de buitgemaakte goederen naar Mozes, de priester Eleazar en het volk van Israël, naar het kamp in de vlakte van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho.

Mozes, de priester Eleazar en de leiders van de gemeenschap verlieten het kamp en gingen hun tegemoet. Toen werd Mozes woedend op de bevelhebbers, de aanvoerders van duizend en de aanvoerders van honderd man, die daar uit de strijd terugkeerden. ‘U hebt de vrouwen in leven gelaten?!’ zei hij. ‘Juist zij waren het die de Israëlieten, op aanraden van Bileam, destijds bij de Peor verleid hebben tot ontrouw aan de HEER, en dat veroorzaakte de plaag die de gemeenschap van de HEER getroffen heeft. Dood daarom alle kinderen van het mannelijk geslacht en alle vrouwen die met een man hebben geslapen, maar laat meisjes die nog nooit met een man hebben geslapen in leven."

Numeri 31:9-18

9 – Hoort het vrouwen niet toegestaan te worden te onderwijzen of gezag over een man te hebben? Moeten zij gewoon in stilte lijden?

"Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid. Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren. Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod. Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze."

1 Timoteüs 2:8-18


10 – Onderwerpt u zich aan uw echtgenoot omdat hij uw hoofd is?

"Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft."

Efeziërs 5:22-23

"Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer."

Kolossenzen 3:18


11 - Gelooft u dat u uw man bezoedelt wanneer u seks met hem heeft?

"Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam."

Openbaring 14:4


12- Gelooft u dat u geschapen werd tot luister van de man, niet naar Gods beeld, maar naar de man en voor hem?

"Een man mag zijn hoofd niet bedekken omdat hij Gods beeld en luister is. De vrouw is echter de luister van de man. (De man is immers niet uit de vrouw voortgekomen, maar de vrouw uit de man; en de man is niet omwille van de vrouw geschapen, maar de vrouw omwille van de man.)"

1 Korintiërs 11:7-9


13 – Gelooft u dat u zich stil moet houden in de kerk en uw echtgenoot om uitleg moet vragen over dingen die u niet begrijpt?

"Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt."

1 Korintiërs 14:34-35


14 – Wat vindt u van de lessen van de “Kerkvaders” van de christelijke kerk? Bent u het met Tertullian eens dat u de poort naar de duivel bent, en dat uw lichaam over een riool gebouwd is?

“De vrouw is een tempel gebouwd over een riool, de poort naar de duivel. Vrouwen, jullie zijn de toegangspoort tot de duivel. Jullie horen altijd in rouw en lompen gekleed te gaan.”

“Weet je dan niet dat je Eva bent? Het oordeel van God over deze sekse leeft voort tot in deze tijd; daarom hoort noodzakelijkerwijs de schuld ook voort te leven. Jullie zijn de toegangspoort tot de duivel; jullie zijn degenen die de vervloeking van die boom hebben los gemaakt, en jullie zijn de eersten om de goddelijke wet de rug toe te keren; jullie zijn degenen die hem overreed hebben die de duivel niet kon misleiden; jullie vernietigden die beeltenis van God, Adam. Vanwege wat jullie verdienen, de dood, moest zelfs de Zoon van God sterven.”

Tertullian, de vader van het Latijnse christendom en grondlegger van de westerse theologie.


15 – Bent u het er mee eens dat u schuldig aan moord bent als u niet zoveel kinderen krijgt als fysiek mogelijk is?

“Iedere vrouw die zich op zo’n manier gedraagt dat ze niet zoveel kinderen baart als waartoe zij in staat is, maakt zichzelf schuldig aan even zoveel moorden.”

St. Augustinus van Hippo, beschouwd als een van de grootste christelijke denkers aller tijden.


16 – Wat vindt u van de grondlegger van het Protestantisme, Maarten Luther? Bent u het er mee eens dat uw doel is kinderen te baren en dat het er niet aan toe doet als u sterft in het kraambed?

“Vrouwen moeten thuisblijven, stil zitten, het huis op orde houden en kinderen baren en opvoeden... Als een vrouw uitgeput raakt en tenslotte sterft door zwangerschap, is dat van geen belang. Laat haar sterven door zwangerschap – daar is ze voor.”

“Vrouwen hebben smalle schouders en brede heupen, daarom horen ze huishoudelijk te zijn: hun hele fysiek is een teken van hun Schepper dat hij bedoelde hun activiteiten tot het huis te beperken.” 

Maarten Luther – Grondlegger van de Protestantse Reformatie


   Dat is het dus. Er is weinig ruimte voor twijfel dat het christendom vergeven is van vrouwenhaat. Het verrassende is dat zo veel vrouwen hetzij toegeven aan de opinie dat ze inderdaad inferieur zijn aan mannen en onderdanig en gehoorzaam moeten zijn, fokmerries slechts, dan wel dat ze verklaren een religie te volgen waarin ze niet geloven.

   Als u een vrouw bent en uzelf christelijk noemt, maar ook maar iets vindt in de voorgaande litanie van beledigingen die in sommige gevallen grenzen aan openlijke vrouwenhaat, dan bent u het niet eens met de grondbeginselen van uw religie. Alles dat u nodig heeft is het herwinnen van uw zelfrespect en zelfvertrouwen om te verklaren dat u niet langer een minderwaardig persoon bent, en dat u niet meer het geloof aanhangt waar uw ouders u mee belast hebben.

   En trouwens, mocht u overwegen die traditionele christelijke dooddoener te gebruiken en uzelf van van dat weerzinwekkende Oude Testament te distantiëren door te beweren dat Jezus al dit veranderd heeft, dan zijn hier een paar bijbelteksten die deze bewering ontkrachten.

"Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand."

Jesaja 40:8

‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.

1 Petrus 1:24-25

"Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan."

Matteus 5:17-19

 

   Het woord is dus aan u. Als u een vrouw bent, bent u een christen en gelooft u dus dat al deze vrouwenhaat gerechtvaardigd is, of niet? 

   Als u een man bent, gelooft u dat alle vrouwen inferieur aan u zijn, en dat ze moeten doen wat u zegt, of horen ze geen christenen te zijn en zichzelf als uw gelijken beschouwen?

_____

Bron:

http://rosarubicondior.blogspot.nl/2012/10/women-are-you-free-or-christian.html


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort