visitors on myspace
EEN OPEN BRIEF AAN CHRISTENEN | POSITIEF ATHEÏSME <>

EEN OPEN BRIEF AAN CHRISTENEN

ROSA RUBICONDIOR

image7313
Beste christenen, 


   Jullie lijken onzeker en geschokt door de recente verandering in atheïsten, en tonen je nu verbijsterd en verward door de wijze waarop we de laatste tijd ophielden eerbiedig te zijn, en jullie recht om geen twijfels te hebben te ‘respecteren’ en op die manier jullie vrijstelden van de plicht om de legimiteit van je geloof te bewijzen, en van alle aanspraken op macht en privileges waarop jullie zo onbetwist en al eeuwenlang konden steunen.   

   Jullie blijken nu beledigd en verontwaardigd te zijn over onze pas ontdekte ‘onbeleefdheid’, alsof wij kribbige bedienden zouden zijn die plotseling weigeren onderdanig te zijn en er nu van afzien jullie nog langer van dienst te zijn.

   Deze brief is mijn poging uit te leggen waarom dit gebeurde. Ik spreek voor mijzelf, hoewel ik hoop dat mijn mede-atheïsten het met mij eens zullen zijn.

   Misschien hebben jullie gehoord dat dit het ‘Nieuwe Atheïsme’ wordt genoemd. Eigenlijk is het gewoon het oude atheïsme, maar nu zonder het beleefde en hoffelijke respect voor jullie gevoeligheden, en jullie merkwaardige allergie voor vragen als hoe?, waarom? en wat? waaraan jullie al zo lang gewend waren.

   Zie je, we hebben ons gerealiseerd dat jullie gewoon gebruik maakten van onze beleefdheid – misschien niet in de eerste plaats omdat jullie voelden recht op onze eerbied te hebben en geëxcuseerd te blijven van de noodzaak om jezelf te rechtvaardigen, hoewel jullie dat ongetwijfeld wel als je recht zagen – maar eerder omdat jullie dit als zwakte van onze kant zagen waar gebruik van moest worden gemaakt. Jullie speelden in op onze beleefde consideratie door te zorgen dat wij ons schuldig voelden over het stellen van zulke redelijke vragen. 

   We voelen ons niet langer schuldig als wij jullie van streek maken met vragen die je zouden moeten kunnen beantwoorden als je motieven oprecht waren, maar die jullie klaarblijkelijk niet kunnen beantwoorden. Vandaar je frequente luidkeelse verontwaardiging en beschuldigingen van vals spel. Jullie zullen het niet leuk vinden; jullie kunnen schoppen en schreeuwen als een verwend rijkelui's kind, maar nu moeten jullie die aanspraken op macht en privilege onderbouwen; die komen jullie niet meer vanzelfsprekend toe.

   Gebeurtenissen als de 9/11 aanval op New York, de 7/11 aanval in Londen, de 3/11 aanval op Madrid, de religieus gebaseerde ontsporingen in Palestina, Soedan, Noord-Ierland, Libanon, Nigeria, Ruanda, Tsjechië, Bosnië, Servië, Kroatië, Oost-Timor, Bali en nog veel andere oorden van conflict in de wereld, hebben ons getoond dat religie niet een factor voor vrede in de wereld is, maar juist een bron van conflicten. De enige ‘vrede’ die religie kent is die van totale overgave en abjecte onderwerping aan het einde van de oorlogen die jullie gevoerd hebben tegen degenen die het waagden tegen je in opstand te komen. 

   We zijn gaan inzien dat jullie de extremisten onder je daarvoor je  toestemming hebt gegeven, door ‘geloof’ te heiligen als middel tot het bepalen van de waarheid, en aanzien te verlenen aan de idee dat alle waarheid gevonden kan worden in een antiek boek vol primitieve mythen, barbaarse stammen-moraal en gefabriceerde en vervalste legenden uit het Bronzen en IJzeren Tijdperk. En bovendien, dat het nalaten van kritisch denken en toepassing van analytische vaardigheden bewonderd zou moeten worden.

   En zie je, we herinneren ons de manier waarop jullie je gedroegen toen je nog complete macht over ons uitoefende, en we zijn vast besloten om je dat nooit weer toe te staan. Aan die periode refereren we nu als de Duistere Middeleeuwen, voordat de Verlichting onze ogen begon te openen voor de mogelijkheden die jullie ons ontzegden, en de drogredenen die jullie gebruikten om je misdrijven te rechtvaardigen.

   We herinneren ons hoe jullie een moorddadige zuivering ontketenden tegen rivaliserende geloven, en zelfs tegen rivaliserende sekten binnen je eigen geloof die aan macht begonnen te winnen in de laatste restanten van het Romeinse Rijk, en hoe jullie daarmee alle bewijzen vernietigden dat je eigen sekte gebaseerd was op systematisch gefabriceerde en vervalste documenten.

   We herinneren ons hoe jullie iedereen vermoordden die maar de geringste twijfel toonde, of die  je overgeleverde dogma’s in twijfel durfde trekken, en hoe je uitsluitend diegenen die jullie leugens en bedrog steunden tot machtsposities bevorderde, en hoe die dan met jullie samenwerkten om je zelf uitgevonden ‘geloof’ aan gewone mensen op te dringen.

   We herinneren ons hoe jullie een weerzinwekkend feodaal systeem steunden en bekrachtigden, waarin miljoenen mensen als slaven leefden en waarin hun levens ter beschikking stonden van de landeigenaren die door jullie hiertoe gemachtigd werden in ruil voor privileges als klandizie, bescherming en tolerantie voor jullie hebzucht, losbandigheid en vraatzucht, terwijl de mensen om je heen stierven door ziekten en verhongering.        We herinneren ons hoe jullie de mensen voorhielden dat het Gods wil was dat deze parasieten over ons heersten, en dat het Gods wil was dat we onze levens in de diepste ellende en uitzichtloosheid zouden leven, omdat we later iets beters tegemoet konden zien, als een glibberige koopman in een bazar die ons een valse illusie verkoopt, en die daarna verdwijnt voordat we ons geld terug kunnen vragen. Hoewel, zoals jullie weten, waren wij nooit in een positie om onze levens terug te vragen. 

   We herinneren ons hoe jullie moorddadige aanvallen op verre volken ontketenden onder het voorwendsel van bevrijding, toen je eigen positie bedreigd werd. Of hoe je eenvoudig jullie schatkist vulde met oorlogsbuit, van hun wettige eigenaren gestolen onder het voorwendsel van confiscatie als straf voor hun zonde. We herinneren ons hoe jullie  jonge mannen in de strijd wierpen om een verschrikkelijke dood te sterven terwijl jullie vanaf de zijlijn juichten en je verheugden over de stromen bloed die door de straten van Jeruzalem en andere steden  vloeiden, vanuit de veiligheid van je paleizen, abdijen, kastelen en citadellen. 

   We herinneren ons hoe jullie lukraak tienduizenden mensen in zuidelijk Frankrijk vermoordden omdat sommigen van hen het gewaagd hadden te weigeren tienden te betalen, om jullie dogma’s te betwijfelen en hun voorkeur aan andere gaven, alleen maar om de zuidelijke grenzen veilig te stellen van een despoot wiens steun jullie nodig hadden.

   We herinneren ons hoe jullie aflaten verkochten aan de rijken en machtigen, zodat ze vrijstelling konden kopen van de noodzaak zich fatsoenlijk tegenover hun volk  te gedragen, en in plaats daarvan losbandige en gewelddadige levens vol gulzigheid en zelfzucht konden leiden en het hen vrij stond anderen uit te buiten, ongehinderd door de verplichting iedereen humaan te behandelen en ze de waardigheid te verlenen die ze als mens verdienden.

   We herinneren ons hoe jullie pogroms organiseerden, vervolgingen en afslachtingen van joden, vaak precies op die momenten dat een machtige heerser gevraagd werd om alsjeblieft het geld terug te betalen dat hij van ze geleend had, vaak onder voorwaarden die ze niet konden weigeren, of eenvoudig om wijde steun te verzekeren voor een favoriete plaatselijke despoot.

   We herinneren ons hoe jullie je zegen gaven aan, en de slachtingen organiseerden van, tienduizenden onschuldige vrouwen in regelmatig voorkomende perioden van heksen-paranoia, meestal als afleiding voor iets anders dat jullie macht en privileges bedreigde, of om een onpopulaire despoot te helpen die moeilijkheden met zijn onderdanen had. 

   We herinneren ons hoe jullie de veelvuldige veroveringsoorlogen rechtvaardigden en zegenden, je zegeningen verkopend aan de hoogste bieders of diegenen die jullie een deel van de buit toezegden, en we herinneren ons hoe jullie een hel op aarde creëerden voor heel veel mensen gedurende de meeste van de afgelopen 2000 jaren, met de minachting voor menselijke waardigheid van de moorddadige psychopaat.

   We herinneren ons hoe jullie vaak de voorposten leverden voor koloniale imperialisten door je bijgeloof te exporteren naar achtergebleven en onwetende volkeren, hen dezelfde leugens verkopend die je ons verkocht had, met dezelfde valse beloften, in ruil voor het overhandigen van de macht over hun levens, hun land en zijn grondstoffen aan diegenen waarmee jullie samenspanden en naar wiens machtspositie jullie zo hunkerden.

   We herinneren ons hoe jullie morele steun boden aan slavenhandelaars die hele rassen van mensen behandelden als beesten om ze makkelijker te kunnen verhandelen, ermee te fokken en ze willekeurig te doden, om winst te maken voor de mensen die jullie voor die diensten betaalden. En we herinneren ons hoe jullie degenen die een eind aan de slavernij wilden maken stigmatiseerden, onteerden en tot de hel verdoemden, en hetzelfde later weer deden met degenen die gelijke burgerrechten wilden verlenen aan deze mensen toen die uiteindelijk hun vrijheid hadden herwonnen.

   En we herinneren ons hoe jullie de nazaten van deze slaven in posities van economische en sociale minderwaardigheid hielden door ze de oude leugen voor te houden dat dit Gods wil was, en dat ze morgen jam en vrijheid zullen hebben in ruil voor de beschimmelde broodkruimels en onderdanigheid van vandaag, en we herinneren ons hoe jullie naïeve mensen de diepst weerzinwekkende idee verkochten dat het allerbeste dat zou kunnen gebeuren zou zijn dat iedereen gedood werd in een oorlog om alle oorlogen te beëindigen, waarin alleen jullie kleine sekte zou overleven, zodat ze alles voor zichzelf zouden hebben. We herinneren ons hoe jullie deze onnoemelijke hebzucht, zelfzuchtigheid en haat voor de medemens als een goed ding en een morele kruistocht verkochten.

   We herinneren ons hoe jullie haat verkopen, vermomd als liefde; verdeeldheid vermomd als eenheid; racisme en plutocratie vermomd als economische vrijheid, en bijgeloof en leugens vermomd als wetenschap.

   We herinneren ons hoe jullie liegen tegen onze kinderen en ze indoctrineren met de vrees voor hellevuur en hun schuld voor de ‘oerzonde’, en die angst benutten om ze in onderdanige onwetendheid te houden, en ze tot het geloof te misleiden dat onwetendheid, bijgeloof en kruiperige onderdanigheid te verkiezen zijn boven onderzoek, wetenschap, ratio en zelfvertrouwen.

   We herinneren ons hoe jullie voor het grootste deel van de geschiedenis vrouwen verbanden tot een onderdanige onderklasse en een subhumane status, en ze als fokmerries beschouwden die door mannen ongestraft gebruikt of misbruikt konden worden, en hoe jullie vrouwen belasterden en verdoemden die voor zichzelf en hun medemens opkwamen en het recht opeisten als gelijkwaardig mens behandeld te worden met volledige toegang tot onderwijs, werkgelegenheid en recht. We herinneren ons hoe jullie bedreigingen uitten en ze schuldgevoelens aanpraatten om te voorkomen dat vrouwen het recht zouden uitoefenen om over hun eigen vruchtbaarheid te beslissen en hun gezinnen te plannen, en zich zo te bevrijden van een leven van slaafse arbeid en afhankelijkheid.

   We herinneren ons hoe jullie je verzetten tegen iedere uitbreiding van de mensenrechten tot alle socio-economische klassen; hoe jullie je verzetten tegen ieder uitbreiding van burgerrechten; hoe jullie je verzetten tegen ieder voorstel tot liberalisatie en vrijwaring van discriminatie voor minderheden en hoe op jullie vertrouwd kon worden om steeds precies dat excuus te vinden dat gevestigde belangen nodig hadden om een onthouding van democratische rechten te rechtvaardigen. 

   En we herinneren ons jullie veelvuldige misbruik van de macht en het gezag dat jullie over kwetsbare mensen hadden, vooral, maar niet uitsluitend, over kinderen en hoe jullie wanneer dat misbruik je ter ore kwam, samenspanden om de plegers voor het bevoegd gezag af te schermen, en ze zo in staat stelden met dat misbruik door te gaan, en hoe jullie informatie achterhielden om de autoriteiten te hinderen die deze misdrijven onderzochten. 

   En we herinneren ons hoe jullie logen over condooms en aids en op die manier pogingen door humanitaire instellingen om honger, armoede en ziekten te bestrijden in een groot deel van de Derde wereld, dwarsboomden.

   Kortom, we herinneren ons hoe jullie ieder beetje macht dat jullie ooit hadden misbruikten, en hoe jullie nog steeds het beetje macht misbruiken dat we je nog moeten afnemen. We herinneren ons hoe jullie bijna nooit (of zeer zeldzaam en dan alleen nog omdat jullie een monopolie op liefdadigheid opeisten, dat je vaak als dekmantel gebruikte voor andere misbruiken) een factor voor iets goeds in de wereld waren, maar bijna altijd een macht tot het kwade; voor tegenwerking, voor onderdrukking, voor verdeeldheid en discriminatie.

   En we realiseren ons nu dat alle argumenten die jullie traditioneel aanvoerden ter verdediging van je bijgeloof, en om je macht en privileges te rechtvaardigen, weerlegd en gefalsifieerd zijn en dat de wetenschap nog nooit het kleinste greintje bewijs voor het bovennatuurlijke waar jullie het hoofd voor buigen heeft gevonden, of voor het magische wezen waarvan jullie zeggen dat die daarin woont, en waarvan jullie je gezag afleiden.

   We hebben ontdekt dat jullie beweringen frauduleus zijn, en niets beter dan de schandelijke leugens van de oplichter en de charlatan.

   We tonen geen beleefde eerbied meer voor jullie bijgeloof, en staan jullie niet langer toe je misbruik van het menselijk ras te continueren onder voorwendsel van het bedrog dat jullie systematisch tegenover de mensheid pleegden. Zij hebben niets gedaan waardoor ze jullie zouden verdienen, en we moeten van jullie af. De toekomst van de mensheid hangt er van af.

   We accepteren dat sommigen van jullie iets goeds in de wereld deden, en dat sommigen van jullie grote daden van zelfopoffering verrichtten uit liefde voor de medemens, en danken dezen daarvoor. Maar we betreuren het dat jullie zo weinig doen om het kwaad dat je mede-religieuzen aanrichten te onthullen en te bestrijden.

   Nu weg met jullie! Ga! Ik wil niets meer met jullie te maken hebben.


Met vriendelijke groet,


Rosa.


PS - Ingeval jullie je wilt verbeteren en besluiten om fatsoenlijke, productieve en nuttige mensen te worden, zijn jullie meer dan welkom om deel uit te maken van de betere toekomst die de bevrijding van religie zal brengen. Van atheïsten hebben jullie niets te vrezen als wij in de meerderheid zijn en de macht hebben die jullie eens misbruikten. Jullie zullen dezelfde rechten en voorrechten als anderen genieten, niets meer en niets minder. We zullen jullie met hetzelfde respect behandelen als anderen en de waardigheid verlenen waarop jullie als menselijk wezen recht hebben – een waardigheid die zo overduidelijk bleek te ontbreken in jullie behandeling van andere mensen, vooral van degenen die het durfden met jullie van mening te verschillen, en je intimidatie te trotseren. Het is een respect dat ongetwijfeld opnieuw zal ontbreken als jullie ooit de macht zouden herwinnen die jullie eens hadden.

   Zich net als jullie te gedragen is wel het allerlaatste wat mensen willen.

_____

Bron: http://rosarubicondior.blogspot.nl/2013/02/dear-christians.html


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP


Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort