visitors on myspace
DE PAUSELIJKE ONFEILBAARHEID VERKLAARD | POSITIEF ATHEÏSME <>

DE PAUSELIJKE ONFEILBAARHEID VERKLAARD

ROSA RUBICONDIOR

image7313
Sommige mensen schijnen nog moeite te hebben met het idee van pauselijke onfeilbaarheid, dus dit blog legt dit verschijnsel uit in gemakkelijk te bevatten taal, en geeft een paar voorbeelden van hoe de paus daarmee om gaat.  Het is vooral belangrijk te begrijpen dat dit is wat de paus fantastische, magische krachten verleent. Omdat hij onfeilbaar is, wordt alles wat hij zegt automatisch een feit. Omdat hij de enige persoon is met deze gave, ligt het voor de hand dat hij de ultieme bron van alle waarheid is, omdat hij die letterlijk naar wens creëert.

   Dat wil zeggen als u het officiële dogma gelooft...


   "Tijdens dit concilie werd de onfeilbaarheid van de paus tot dogma verklaard. De leer van de onfeilbaarheid bestond al langer in de Katholieke Kerk, maar werd pas honderden jaren later via dit concilie bevestigd. Dit werd omschreven in de constitutie Pastor aeternus.[1] Het dogma houdt in dat de paus - als opvolger van Petrus - krachtens zijn eigen gezag (Ex Sese), en niet krachtens instemming van de Kerk, in geloof- en zedenzaken een onfeilbare uitspraak ex cathedra (vanuit de bisschopsstoel) kan doen. Iedere gelovige is verplicht deze uitspraak in geloof te aanvaarden. De paus wordt bij het verrichten van deze uitspraak bijgestaan door de Heilige Geest. Tijdens dit concilie werd ook gesteld dat de opperste bestuursbevoegdheid in de Kerk berust bij de paus."  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Vaticaans_Concilie


   "Het katholicisme leert dat de paus onfeilbaar is. Dat wil zeggen dat hij geen fouten kan maken als hij in zijn functie als opperherder de universele Kerk onderwijst op het gebied van geloof of moraal. "

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID673726.html


   "Het is belangrijk op te merken dat de pauselijke onfeilbaarheid, lang vóór de definiëring van het dogma, in de Kerk zeer breed aanvaard werd, in dezelfde mate als de onfeilbaarheid van de Kerk zelf. « De Kerk is inderdaad onfeilbaar in haar unaniem geloof. In hoofde van haar waardigheid van Bruid van Christus is zij deelgenote aan zijn onfeilbare kennis van de Waarheid. Wat alle gelovigen van de Kerk samen en unaniem geloven als zijnde van goddelijke Openbaring is onfeilbaar waar. Waarom ? Omdat wanneer heel de Kerk, zelfs op één bepaald moment van haar geschiedenis, geheel in de dwaling zou verkeren, zelfs op één enkel leerstellig of moreel punt, de Hel het zou gehaald hebben in tegenspraak met de beloften van Christus."

http://www.nl.site-crc.org/2028-de-pauselijke-onfeilbaarheid.html


   Dat is het dus. De katholieke kerk heeft ‘bewezen’, binnen de door de katholieke kerk gedefinieerde definitie van bewijs, dat de paus onfeilbaar is, daarom is de paus onfeilbaar. QED.

   Laten er feiten zijn!

   Dus, wat heeft dit voor de wereld betekend?

   Wel, het meest fameuze geval vond plaats toen de paus verklaarde dat de aarde niet langer plat was, maar dat die nu een bol was. Op dat moment moet die veranderd zijn van plat naar bolvormig. Het moge duidelijk zijn dat dit niet kon gebeuren voordat de paus het aankondigde, want hoe kort ook, kan er geen periode geweest zijn waarin de paus het verkeerd had – hetgeen onmogelijk is. Op gelijke wijze kon dit niet gebeuren nadat de paus het aankondigde, om dezelfde reden, daarom moet het wel precies gelijktijdig gebeurd zijn met de pauselijke aankondiging. Natuurlijk volgt ook uit de ‘logica’ van de katholieke kerk dat er zo’n aankondiging moet zijn geweest, omdat het officiële standpunt van de kerk veranderde en dat kan alleen gebeuren als de paus onfeilbaar verkondigt, als officiële zegsman voor God, dat er een wijziging in de ‘waarheid’ heeft plaatsgevonden.

    Vreemd genoeg schijnt er geen schriftelijk verslag van deze gedenkwaardige gebeurtenis te bestaan. We weten alleen dat in de vroege Middeleeuwen vooraanstaande theologen als Diodorus van Tarsus, Severian, de bischop van Gabala en Cosmas Indicopleustes verklaarden dat de aarde plat was, maar in de late Middeleeuwen beweerden mensen als Thomas van Aquino dat die bolvormig was, en geen van hen werd ketters verklaard, dus kunnen we veilig aannemen dat de onfeilbare paus van gedachten veranderde. Maar misschien vertelde hij die verandering van de fundamentele vorm van de aarde alleen maar aan een paar vrienden.


 HET UNIVERSUM VOOR 1820


   De tweede grote verandering vond plaats toen de aarde ophield het centrum van het universum te zijn, met de zon en de maan er omheen cirkelend en de sterren vastgeplakt aan de koepel er boven, en veranderde in een gewone kleine planeet die om één van de half miljard zonnen wentelt in één van de half miljard sterrenstelsels in een snel expanderend universum, en toen de sterren getransformeerd werden in verre hemellichamen als zonnen, supernova’s en sterrenstelsels. (Ik vraag me af wat er gebeurde met die koepel over de aarde en al dat water dat daarmee omhoog werd gehouden.)

   Deze gebeurtenis kunnen we een beetje beter dateren dan de overgang van de aarde van plat naar bolvormig. Het gebeurde in 1820, toen:

   “...de Congregatie van de Heilige Stoel, met pauselijke instemming, bepaalde dat het de Katholieke astronoom Joseph Settele werd toegestaan de beweging van de aarde als vaststaand feit te beschouwen.” (Wikipedia – Geocentrisch model) 

en daarmee de onfeilbare pauselijke uitspraken herriep zoals die zijn opgesomd in ‘De Pontificale decreten tegen de doctrine van de bewegingen van de Aarde en de ultramontaanse verdediging daarvan’. Het is spijtig dat de werkelijke tijd en datum in 1820 waarop de paus zijn onfeilbare goedkeuring aan dit decreet hechtte niet zijn vastgelegd, omdat dit het moment moet zijn geweest waarop alles veranderde. We zouden een speciale ‘Galilei Dag’ kunnen hebben om dit te vieren.


BRANDGANS, BRANTA LEUCOPSIS. IS HET EEN VOGEL? EEN VLIEGTUIG? NEE. HET IS EEN VIS... UHH... EEN EEND (OFFICIEEL!)


   Een voorbeeld van hoe een paus de natuurlijke wereld door onfeilbaar decreet kan wijzigen is het geval van de brandgans (Branta leucopsis). In de Middeleeuwen hadden de katholieke bisschoppen in Ierland verkondigd dat brandganzen vissen waren en dus op vrijdags en tijdens de Vasten gegeten konden worden, wanneer het eten van vlees door katholieken een zonde was. Dit was zo, zoals zij ten onrechte geloofden, omdat brandganzen zich niet voortplantten door eieren te leggen net als andere vogels; in plaats daarvan kwamen zij tevoorschijn uit eendenmosselen – die duidelijk ‘vissen’ waren (in werkelijkheid zijn eendenmosselen geleedpotigen, verwant aan de krab, maar laten we niet pedantisch worden, we hebben tenslotte met ‘feiten’ uit de katholieke kerk te maken).

   Dit alles veranderde toen paus Innocentius III op het Vierde Lateraanse Concilie van 1215 verklaarde dat het katholieken expliciet verboden was brandganzen te eten tijdens het Vasten omdat, ondanks hun ongewone voortplanting (sic!) ze leefden en voedden als eenden en dus van dezelfde aard als andere vogels waren.

   Dus op dat moment hielden brandganzen op vissen te zijn en werden ze uhh... eenden. Ze gingen echter wel door met zich voort te planten door in eendenmosselen te groeien, en niet door eieren te leggen als andere vogels. Dat is natuurlijk nog steeds het geval, omdat het onfeilbare pauselijke decreet van het Vierde Lateraanse Concilie van 1215 nog steeds van kracht is. Mensen die denken dat brandganzen reproduceren door naar broedplaatsen te vliegen waarvan de middeleeuwse katholieke bisschoppen geen weet hadden, en daar eieren leggen als andere ganzen, moeten ogenblikkelijk ophouden met dat onware geloof. Het zal onwaar blijven totdat de paus iets anders verkondigt, en is onwaar gebleven sinds ver voor 1215.

 

   Oudere katholieken zullen zich nog de dag in 1951 herinneren toen paus Pius XII, in een moment van euforie over George Lemaître’s bewijs voor de oerknal alle voorzichtigheid liet varen en uitriep dat dit het moment was waarop God zei ‘Er zij licht’, en dat dus nu de bijbelse god door de wetenschap bewezen werd (was daar ooit enige twijfel over?), en daarmee accepteerde dat het universum verscheidene miljarden jaren geleden begon, en lange tijd nodig had om te ontwikkelen.

   “Het schijnt dat de huidige wetenschap, met één veeg terug over de eeuwen, er in geslaagd is te getuigen van het verheven moment van het oorspronkelijk Fiat Lux (‘Er zij licht’), toen gelijktijdig met materie er uit het niets een zee van licht en straling losbarstte, en de elementen splitste en in heftige beweging miljoenen sterrenstelsels vormde. Op deze wijze, met de concretisering die karakteristiek is voor fysieke proeven, heeft (wetenschap) de eventualiteit bevestigd van het universum en ook de goed gefundeerde deductie met betrekking tot het epoch over toen de wereld uit de handen van de Schepper voortkwam. Vandaar dat de Schepping plaatsvond. Wij zeggen: “Daaruit volgt dat een Schepper bestaat. Daaruit volgt dat God bestaat!” Pope Pius XII, 1951

   Na discreet advies van Lemaître dat koppeling van het bewijs voor God aan een falsifieerbare wetenschappelijke theorie misschien niet het beste goddelijke richtsnoer was dat hij ooit ontving, maar in feite meer op een pauselijke blunder dan op een pauselijke bul leek, besloot paus Pius XII niets meer over deze kwestie te zeggen, maar het kwaad was reeds gedaan.

   Precies op dat moment natuurlijk, op grond van de pauselijke onfeilbaarheid, hield het universum op maar een paar duizend jaar oud te zijn en het product van een zesdaagse speciale schepping, en werd het in één klap verscheidene miljarden jaren oud en het product van een langzaam, wetenschappelijk rationeel proces – en het hele Genesis veranderde in onwaar, waarschijnlijk mythisch of op zijn best slechts allegorisch.
  Daarin schuilt het risico van de macht te bezitten om de werkelijkheid te scheppen door goedkeuring, maar de wijsheid te missen om die met verstand toe te passen.


  Dezelfde paus Pius XII had eerder, in 1950 al aangekondigd dat de manier waarop het leven op aarde was ontstaan, nu in alle opzichten volgens de manier was die Darwin en Wallace beschreven hadden in 1859. Voordien was het geschapen op de in de Bijbel beschreven manier waarbij alle soorten nog precies hetzelfde waren als op de dag dat ze door God geschapen werden.

   Voorafgaand aan die aankondiging, waren alle bewijzen die Darwin en Wallace steunden, zoals geologie, fossielen, anatomie, fysiologie, etc. geplaatst door Satan om ons te misleiden, of door God om ons geloof op de proef te stellen.   Onmiddellijk nadat de paus die verklaring had afgelegd echter, werd dit allemaal bewijs voor Gods wonderbaarlijke macht en wijsheid om dit proces van evolutie te bedenken, in werking te stellen en het te sturen om de mensheid voort te brengen.

   Het is echter vreemd dat hoewel de leeftijd van het universum niet eerder veranderde van een paar duizend jaar tot vele miljarden jaren in 1951, we voor ongeveer een jaar lang de situatie hebben gehad dat de aarde niet oud genoeg was voor het langzame evolutie proces dat nu een feit was geworden, om te kunnen plaatsvinden.   Gelukkig bestaat er nog een nuttig katholiek doctrine – dat alles wat God gedaan heeft dat onlogisch, ridicuul, contradictoir, of de daad van een uitzinnige gek of incompetente dwaas lijkt, gewoon een mysterie is dat ons bevattingsvermogen te boven gaat en daarom bewijs van Gods oneindige wijsheid - van toepassing bleek om de zaak alsnog te redden. Oei!


   Eén zeer recente verandering schijnt voor katholieken belangrijk te zijn, maar schijnt geen verschil te hebben gemaakt voor de rest van de wereld. Dit was de afschaffing van het ‘vagevuur’ door de paus op 7 april, 2007.   Tot dan toe, omdat God de aanblik van de ‘zielen’ van zulke weerzinwekkende zondaars als baby’s die stierven voordat ze gedoopt waren niet kon aanzien, werden die naar het ‘vagevuur’ gestuurd, in plaats van naar de hel. Dit kwam, hoewel God van ze walgde, omdat ze niets anders verkeerd hadden gedaan dan te sterven voordat ze ‘Jezus als hun Verlosser aanvaard’ hadden, dus eeuwige pijn en lijden scheen een beetje te streng zelfs voor de god die het idee van zonde, hel en verdoemenis in de eerste plaats zelf bedacht had.   Dus paus Benedictus maakte gebruik van zijn onfeilbare gave om de werkelijkheid te veranderen en vanaf dat moment zal god ze tolereren ondanks hun walgelijke zondigheid, en werd het ‘vagevuur’ afgeschaft. Het is niet duidelijk of alle baby’s die toen al in het vagevuur verkeerden ook ophielden te bestaan, of dat de hemel plotseling overstroomd werd door een plotselinge stortvloed van de zielen van alle baby’s uit de afgelopen eeuwen die op dat moment allen tegelijk arriveerden.

  Paus Benedictus was er snel bij te verklaren dat baby’s nog steeds zo snel mogelijk gedoopt moesten worden. Dit had duidelijk niets te maken met het opplakken van een etiket zodat ze als katholieken geregistreerd konden worden en het ledenaantal kunstmatig op te blazen. Het was duidelijk een oecumenische zaak gebaseerd op solide theologie en een persoonlijke boodschap van god aan paus Benedictus.  Nog een andere recente wijziging van de werkelijkheid die paus Benedictus op 17 maart, 2009 aankondigde, was de verandering van de oorzaak van AIDS. Tot dan toe werd die alleen veroorzaakt door het ‘Human Immunodeficiency Virus (HIV)’ die tijdens seksuele gemeenschap kan worden overgebracht. Het risico daarop kan tot een zeer laag niveau worden terug gebracht door gebruik te maken van condooms. Nu kan echter, als gevolg van de verandering die de paus introduceerde, AIDS ook worden veroorzaakt door een condoom te gebruiken.  Ook dit weer is natuurlijk gebaseerd op solide theologie en een persoonlijke boodschap van god aan paus Benedictus, en heeft het niets te maken met de zorg dat het routinematig gebruik van condooms als voorbehoedsmiddel het aantal baby katholieken dat nodig is om het wereldwijde ledenaantal te doen groeien, hierdoor gereduceerd wordt. Natuurlijk zou dit ook de verschrikkelijke armoede, lijden en hopeloosheid reduceren die verkocht worden als reden om de katholieke kerk je dagelijkse leven te laten beheersen, en zo het geld te laten binnenstromen.


   Ik hoop dat dit artikel geholpen heeft het idee te verklaren van de pauselijke onfeilbaarheid, en hoe de paus die kan gebruiken om de werkelijkheid te veranderen ten bate van de Katholieke Kerk en haar geestelijkheid, wanneer dit nodig is.

   Wat was het een goed ding voor de mensheid dat de paus het onfeilbare idee had zijn eigen onfeilbaarheid onfeilbaar vast te leggen en hemzelf zo prachtige magische krachten te verlenen, zodat wij ons geen zorgen meer hoeven te maken over zaken als wat waar is, en wat niet. We moeten gewoon aan alle voorschriften voldoen en niet zoveel domme vragen stellen.

_____


Bron: http://rosarubicondior.blogspot.nl/


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAPAlle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort