visitors on myspace
WAT ZOU U IN PLAATS VAN DE BIJBEL ALS MORELE GIDS STELLEN? | POSITIEF ATHEÏSME <>

WAT ZOU U IN PLAATS VAN DE BIJBEL ALS MORELE GIDS STELLEN?

ROBERT G. INGERSOLL

image7313


 

U vraagt mij wat ik in plaats van de Bijbel als morele gids zou stellen.

 Ik weet dat veel mensen de Bijbel als enige morele gids beschouwen, en geloven dat alleen in dit boek de ware en volmaakte standaard van moraliteit wordt gevonden.

   Er staan veel goede voorschriften, veel wijze uitspraken en veel goede regels en wetten in de Bijbel, en die zijn vermengd met slechte voorschriften, met dwaze uitspraken, met absurde regels en wrede wetten.

   Maar we moeten voor ogen houden dat de Bijbel een verzameling van vele boeken is, die vele eeuwen apart werden geschreven en die gedeeltelijk de groei weergeven en gedeeltelijk de geschiedenis van een volk vertellen. We moeten ook beseffen dat de schrijvers veel onderwerpen behandelen. Veel van deze schrijvers zeggen niets over goed of kwaad, over deugd en ondeugd.

   Het boek Genesis zegt niets over moraliteit. Er staat geen enkele zin in die er op gericht is om licht te werpen op het levenspad. Niemand kan dit boek een morele gids noemen. Het is een samenstelling van mythe en wonderen, van overlevering en legendes.

   In Exodus zien we een verslag van de manier waarop Jehova de Joden uit Egyptische gevangenschap bevrijdde.

   We weten nu dat de Joden nooit door de Egyptenaren gevangen werden gehouden; dat het hele verhaal fictie is. We weten dit, omdat er in het Hebreeuws geen enkel woord van Egyptische oorsprong wordt gevonden, en omdat er in de taal van de Egyptenaren geen woord van Hebreeuwse origine voorkomt. Aangezien dat het geval is, weten we dat de Hebreeën en Egyptenaren niet honderden jaren samen geleefd kunnen hebben.

   Exodus werd beslist niet geschreven om moraliteit te verkondigen. In dit boek vindt men geen woord tegen menselijke slavernij. In feite geloofde Jehova in dit concept.

 Het doden van vee door ziekten en hagel, de moord op alle eerstgeborenen, zodat er dood in ieder huis was, omdat de koning weigerde de joden te laten gaan, was beslist niet moreel; het was duivels. De schrijver van dit boek beschouwde het hele volk van Egypte, haar kinderen, haar veestapel, als het eigendom van de Farao, en deze mensen en dit vee werden gedood, niet omdat ze iets verkeerd hadden gedaan, maar gewoon met het doel de koning te bestraffen. Is het mogelijk moraliteit te putten uit dit verhaal?

   Al de wetten die men in Exodus vindt, inclusief de Tien Geboden, voor zover die echt goed en verstandig waren, waren destijds van kracht bij alle volkeren van de wereld.

   Moord is, en was altijd, een misdaad, en zal dat altijd zijn, zolang de meerderheid van mensen bezwaar maakt tegen het vermoord worden.

   IJver is altijd de vijand geweest van diefstal, en zal dit altijd blijven.

   De aard van de mens is zodanig dat hij degene die de waarheid spreekt bewondert, en de leugenaar veracht.    Onder alle stammen, onder alle mensen wordt het spreken van de waarheid als een deugd beschouwd, en de mijneed en de leugen als een ondeugd.

   Voor kinderen is liefde voor de ouders natuurlijk, en die liefde wordt gevonden onder alle levende dieren. Dus de liefde van kinderen voor hun ouders is natuurlijk, en werd niet en kan niet door wetten worden gevormd. Liefde ontstaat niet uit plichtsbesef, noch past ze aan uit gehoorzaamheid aan bevelen.

   Dus zijn mannen en vrouwen niet rechtschapen vanwege iets in boeken of credo’s.

   Al de goede Tien Geboden waren al oud, waren het resultaat van ondervinding. De geboden die origineel van Jehova stamden waren dwaas.

   De verering van “andere goden” zou niet erger kunnen zijn dan de verering van Jehova, en niets zou meer absurd kunnen zijn dan het sacrale van de Sabbath.

   Indien er geboden waren gegeven tegen slavernij en polygamie, tegen aanvalsoorlogen en uitroeiïng, tegen religieuze vervolging in enige vorm, zodat de wereld vrij kon zijn, zodat de hersens ontwikkeld kunnen worden en het hart beschaafd, dan zouden we met goed fatsoen zulke geboden een morele gids kunnen noemen.

   Voordat we naar waarheid kunnen verklaren dat de Tien Geboden een morele gids vormen, moeten we optellen en aftrekken. We moeten sommigen wegdoen, en anderen in hun plaats schrijven.

   De geboden die een erkende toepassing hebben, hier, in deze wereld, en op menselijke verplichtingen toepasselijk zijn, zijn goed. De overigen zijn niet gebaseerd op feiten, of ervaringen.

   Veel van de voorschriften die we in Exodus, Leviticus, numeri en Deuteronomium vinden zijn goed. Veel ervan zijn absurd en wreed.

   Het hele ceremonieel van verering is krankzinnig.

   De meeste bestraffingen voor overtreding van de wetten zijn onfilosofisch en beestachtig. Het feit is dat de Pentateuch bijna alle misdaden goedkeurt, en het een morele gids te noemen is net zo absurd als te zeggen dat het genadig of waar is.

   Niets van enige morele aard kan gevonden worden in Jozua of Richteren. Deze boeken staan vol misdaad, vol afslachting en moord. Ze zijn ongeveer hetzelfde als de ware geschiedenis van de Apache indianen.

   Het verhaal van Ruth is niet bijzonder moreel.

   In Samuel I en II staat geen woord gericht op de ontwikkeling van brein en geweten.

   Jehova vermoordde zeventigduizend joden omdat David een volkstelling hield. Volgens het verhaal was David de schuldige, maar slechts de onschuldigen werden vermoord.

   In Koningen I en II kan niets van ethische waarde worden gevonden. Al de koningen die weigerden de priesters te gehoorzamen werden aan de kaak gesteld, en al de gekroonde stumpers die met de priesters meewerkten, werden tot gunsteling van Jehova uitgeroepen. In deze boeken kan niet één woord ten gunste van vrijheid worden gevonden.

   Er bestaan sommige goede Psalmen, en er zijn sommige die schandelijk zijn. De meeste van deze Psalmen zijn zelfzuchtig. Velen doen een hartstochtelijk beroep op wraak.

   Het verhaal van Job ontzet het hart van ieder goed mens. In dit boek staat wat poëzie, wat pathos, en een beetje filosofie, maar het verhaal van dit drama genoemd Job, is in de hoogste graad harteloos. De kinderen van Job worden vermoord om een weddenschap tussen God en de Duivel te beslechten. Nadien, omdat Job standvastig bleek werden andere kinderen geschonken in de plaats van de vermoorde. Er wordt echter niets gedaan voor de kinderen die vermoord werden.

   Het boek Esther is uiterst absurd, en het enige dat het weer enigszins goed maakt is dat de naam van Jehova er niet in wordt genoemd.

   Ik hou van het boek Hooglied van Salomo omdat het van menselijke liefde vertelt, en dat is iets dat ik begrijp. Dit boek is naar mijn oordeel beter dan alle andere die er aan voorafgingen, en het is een veel betere morele gids.

   Er zijn sommige wijze en genadige Spreuken. Sommigen zijn zelfzuchtig, en sommige  zijn armoedig en voor de hand liggend.

 Het boek van Prediker vind ik goed omdat men er wat rede, wat poëzie en wat filosofie in vindt. Verwijder de interpolaties en het is een goed boek. 

   Er staat natuurlijk niets in Nehemia of Ezra dat de mens beter maakt, niets in Jeremia of Klaagliederen gericht op het verminderen van misdaad, en slechts een paar passages in Jesaja die van enig nut zijn.

   In Ezechiël en Daniël vinden we alleen het geraas van de krankzinnige.

   In sommige van de kleinere profeten staat zo nu en dan een goed vers, nu en dan een verheven gedachte.

   Men kan, door passages uit verschillende boeken te selecteren, een heel goede geloofsbelijdenis maken, en door het selecteren van passages uit andere boeken, een heel slecht credo.

   Het probleem is de geest van het Oude Testament, zijn instelling, zijn temperament is slecht, egoïstisch en wreed. De meest duivelse zaken worden bevolen, aangeraden en toegejuicht.

   De verhalen die verteld worden over Jozef, over Eliza, over Daniël en Gideon, en over vele anderen, zijn afschuwelijk, hels.

   Over het geheel kan het Oude Testament niet als morele gids worden beschouwd.

 Jehova was geen morele God. Hij had al de ondeugden, en hij miste al de deugden. Hij voerde zijn bedreigingen meestal uit, maar hij hield zich nooit aan zijn beloften.

   Gelijkertijd moeten we voor ogen houden dat het Oude Testament een natuurlijke productie is, dat het geschreven werd door wilden die langzaam naar het licht op kropen. We moeten ze krediet geven voor de edele dingen die ze zeiden, en we moeten vergevingsgezind genoeg zijn om ze hun fouten te vergeven, en zelfs hun misdaden.

   Ik weet dat veel christenen het Oude Testament als de fundatie beschouwen en het Nieuwe als de bovenbouw, en hoewel velen toegeven dat er fouten en vergissingen in het Oude Testament staan, houden zij vol dat het Nieuwe de bloesem en volmaakte vrucht ervan is.

   Ik geef toe dat er veel goede dingen in het Nieuwe Testament staan, en als we uit dat boek de dogma’s van eeuwigdurende pijn, van oneindige wraak, van boetedoening, van mensenoffers, van de noodzaak tot bloedvergieten, verwijderen; als we de doctrines van het geen weerstand bieden, van het vijanden liefhebben, van het idee dat voorspoed het resultaat van verdorvenheid is en dat armoede een voorbereiding voor het paradijs is, als we dit alles weggooien, en we alleen de goede, verstandige passages met betrekking tot gedrag nemen, dan kunnen we een redelijk goede morele gids er uit samenstellen, - bekrompen, maar moreel.

   Natuurlijk zouden er nog steeds belangrijke zaken ongenoemd blijven. We zouden niets over mensenrechten hebben, niets ten gunste van het gezin, niets over scholing, niets over onderzoek, voor overweging en rede, maar we zouden nog steeds een redelijk goede morele gids hebben.

   Aan de andere kant, als we de dwaze passages, de extremiteiten zouden nemen, konden we een credo maken dat een krankzinnigengesticht zou bevredigen.

   Als we de wrede passages nemen, de verzen die eeuwigdurende haat inprenten, verzen die kronkelen en sissen als slangen, kunnen we een credo maken die het hart van een hyena zou ontzetten.

   Het kan zijn dat geen boek betere passages bevat dan het Nieuwe Testament, maar er bestaat beslist geen boek met slechtere.

   Onder de bloesem van liefde vinden we de doorn van haat; op de lippen die kussen, vinden we het gif van de cobra.

   De Bijbel is geen morele gids.

   Iedereen die trouw al zijn leerstellingen opvolgt is een vijand van de gemeenschap en zal waarschijnlijk zijn dagen eindigen in de gevangenis of een krankzinnigengesticht.

   Wat is moraliteit?

In deze wereld hebben we bepaalde dingen nodig. We hebben vele behoeftes. We worden aan veel gevaren blootgesteld. We hebben voedsel, brandstof, kleding en onderdak nodig, en naast deze behoeftes bestaat er, wat we mogen noemen, de honger van de geest.

   We zijn aangepaste wezens, en ons geluk is afhankelijk van condities. Er zijn zaken die ons welbevinden verminderen, en bepaalde dingen die het verbeteren. Er zijn bepaalde dingen die het vernietigen, en er bestaan andere die het preserveren.

   Geluk, inclusief de hoogste vormen hiervan, is tenslotte het enige goede, en alles wat geluk teweegbrengt en preserveert is goed, dat wil zeggen, moreel. Alles wat welbevinden vernietigt of vermindert is slecht, dat wil zeggen, immoreel. In andere woorden, alles wat goed is, is moreel, en alles wat slecht is, is immoreel.

    Wat is dan een morele gids, of kan zo genoemd worden? Het kortst mogelijke antwoord is: intelligentie.

 We hebben de ondervinding van de mensheid nodig, de ware geschiedenis van ons ras. We hebben de geschiedenis van intellectuele ontwikkeling nodig, van de groei van het ethische, van het idee van rechtvaardigheid, van geweten, van liefdadigheid, van zelfontkenning. We willen de paden en wegen kennen die door de menselijke geest werden afgelegd.

   Deze feiten in het algemeen, deze histories in grote lijnen, de bereikte resultaten, de gevormde conclusies, de ontwikkelde principes, allen tezamen genomen, zouden de best voorstelbare morele gids vormen.

 We kunnen niet afhankelijk zijn van “geopenbaarde boeken”, of van de religies van de wereld. Deze religies zijn gegrond op het bovennatuurlijke, en volgens die religies zijn we verplicht een bovennatuurlijk wezen, of wezens, te eren en te gehoorzamen. Al deze religies zijn inconsistent met intellectuele vrijheid. Ze zijn de vijanden van denken, van onderzoek, van mentale eerlijkheid. Ze vernietigen de menselijkheid van de mens. Ze beloven eeuwige beloning voor geloof, voor lichtgelovigheid, voor wat zij godsvertrouwen noemen.

   Deze religies leren ons slavendeugden. Ze maken dode dingen heilig, en leugens gewijd. Ze scheppen kunstmatige misdaden. Vlees eten op vrijdag, jezelf vermaken op zondag, te eten op vastendagen, gelukkig te zijn tijdens het grote vasten, met een priester in discussie te gaan, om bewijzen te vragen, een credo te ontkennen, je oprechte gedachten uit te drukken, al deze handelingen zijn zonden, misdaden tegen een god. Je eerlijke opinie over God, Mohammed of Christus te geven, is veel erger dan je buurman kwaadaardig te belasteren. Wonderen te betwijfelen is veel erger dan bekende feiten te ontkennen. Alleen de gehoorzamen, de lichtgelovigen, de kruipers, de knielers, de onderdanigen, de onvoorwaardelijken, de ware gelovigen, worden als moreel beschouwd, als deugdzaam. Het is niet genoeg eerlijk te zijn, vrijgevig en nuttig; niet genoeg om door bewijs geleid te worden, door feiten. Boven al dit, moet men geloven. Deze dingen zijn de vijanden van moraliteit. Ze ondermijnen alle natuurlijke voorstellingen van deugdzaamheid.

   Alle “geopenbaarde boeken” die ons voorhouden dat wat het bovennatuurlijke gebiedt juist is, en juist omdat het bevolen wordt, en dat alles wat het bovennatuurlijke verbiedt verkeerd is, en verkeerd omdat het verboden is, zijn onfilofisch tot in het absurde.

    En alle “geopenbaarde boeken” die ons voorhouden dat alleen degenen die gehoorzamen aan de geboden van het bovennatuurlijke werkelijk deugdzaam zijn, of kunnen zijn, en dat onvoorwaardelijk godsgeloof met eeuwigdurende vreugde  beloond zal worden, zijn uitgesproken immoreel.

   Ik zeg nogmaals: Intelligentie is de enige morele gids.

_____


Bron:

http://www.infidels.org/library/historical/robert_ingersoll/bible_substitute.html


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort