visitors on myspace
WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE ETHISCHE BIJDRAGEN VAN DE BIJBEL? | POSITIEF ATHEÏSME <>

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE ETHISCHE BIJDRAGEN VAN DE BIJBEL?

image7313


RAGNAR L BØRSHEIM

Veel mensen denken dat onze westerse ethiek en morele waarden op de Bijbel en het christendom gebaseerd zijn. En dat we zonder dit glorieuze en heilige erfgoed allemaal immoreel, onethisch en pervers zouden zijn. Dit is natuurlijk onzin, en is het resultaat van 1700 jaar eenzijdige propaganda voor haar achterhaalde leer door de kerk zelf.

In feite zijn de meeste huidige mensenrechten en waarden gebaseerd op ideeën en filosofieën uit de Oudheid

   Onze westerse cultuur bleef natuurlijk niet onaangetast door de totale religieuze dominantie van de christelijke kerk in de afgelopen 1700 jaar, maar in feite zijn de meeste huidige mensenrechten en waarden gebaseerd op ideeën en filosofieën uit de Oudheid (hoofdzakelijk Grieks en Romeins) die de basis vormden voor de menselijke idealen die zich tijdens de Renaissance ontwikkelden. Deze ideeën werden definitief geformuleerd in de “Verklaring van de mensenrechten” na de Franse revolutie, in een periode waarin Europa zich gaandeweg bevrijd had van de religieuze middeleeuwse wetgeving, en van het negatieve beeld dat de kerk had van mens en natuur.

   Deze humanisering van wetgeving en samenleving vond plaats niet dankzij, maar in weerwil van de kerk. In feite heeft de kerk altijd geprobeerd iedere vorm van menselijke en wetenschappelijke vooruitgang te bestrijden. Paus Pius VI veroordeelde in 1791 de declaratie van de mensenrechten als een “monstrositeit”, en latere pauzen herhaalden dit standpunt. Paus Gregorius XVI betitelde de vrijheid van geloof als “krankzinnig” (deliriamentum) in 1832. In 1868 noemde paus Pius IX de Oostenrijkse constitutie, die de vrijheid van spraak, pers, geloof en onderwijs vastlegde, en alle religies op gelijke voet behandelde, een “weerzinwekkende wet” (infanda lex). 

   Maar wat is de ethiek in de bijbelse leer? Het Oude Testament staat in de allereerste plaats vol met de meest nutteloze religieuze regels van allerlei soort. Regels die bepaald werden in tijd en in een ongeschoolde primitieve samenleving waar geen wetenschap bestond en magisch denken gebruikelijk was. De christelijke God is een wraakzuchtige, onverdraagzame, kwaadaardige en bestraffende God. En de meest gebruikelijke bestraffing voor het overtreden van de bijbelse regels is de dood, meestal door steniging.

scan0048

   (De meeste verlichte westerse mensen zijn ontzet over de brute en middeleeuwse Sharia-wetten van de Islam, maar niemand schijnt te beseffen dat we precies dezelfde wetten en bestraffingen vinden in de Heilige Schrift).

   Het Oude Testament staat ook vol met verhalen waarin God tien- en zelfs honderdduizenden mensen tegelijk afslacht, hetgeen zelfs drieduizend jaar geleden niet moreel verantwoord was. Ook de talloze bizarre regels in de Bijbel zijn niet bepaald consistent of coherent. Voorbeelden: De doodstraf schijnt in gelijke mate toepasselijk te zijn voor mannen met lang haar, voor kinderen die hun ouders ongehoorzaam zijn, voor het uitschelden van zijn ouders, voor mannen die niet besneden zijn, voor meisjes die geen maagd meer zijn voor het huwelijk, voor het werken op zondag, etc. Ook hier weer, dit is niet bepaald hoogstaand en het getuigt niet van hoge moraal om mensen voor zulke onbenulligheden te vermoorden.

   Het idee dat de joden Gods “uitverkoren volk” waren, gecombineerd met hun strikte religiositeit, leidde tot het meest extreme nationalisme in de Oudheid. Fundamentele etnische onverdraagzaamheid vormt de kern van de geschiedenis van Israël. En het christendom, gebaseerd op de joodse God en religie, adopteerde dit charmante trekje en verfijnde het tot de meest extreme religieuze intolerantie. Intolerantie is ook inherent aan het monotheïsme, en speelt een centrale rol in het christendom. Heidense polytheïstische religies waren meestal tolerant, en het christendom vormde geen probleem voor ze. Het christendom was en is onverdraagzaam, en onorthodoxe en afwijkende denkbeelden werden niet getolereerd. De heilige christelijke kerk heeft vanaf het begin, zeventien eeuwen lang, ‘afvalligen’ vervolgd, gemarteld en vermoord. (Veel van die ‘afvalligen’ waren geen heidenen, maar andere christenen).


DE NUTTELOZE TIEN GEBODEN

   Van de Tien Geboden zijn de eerste vijf slechts religieuze regels die de verhouding tot God bepalen. Die zijn dus niet bijzonder nuttig als gids voor intermenselijk gedrag. Vier van de laatste vijf geboden zijn regels die in de meeste culturen zowel nu als in het verleden van toepassing waren, en zijn dus niet exclusief voorbehouden aan het christendom. Het laatste gebod gaat over het “begeren” van de os, de vrouw (in die volgorde!) of iets anders van de buurman, iets dat niet in wetten te vangen is. Men kan de wensen en verlangens van mensen niet reguleren, dat is gewoon stupide. Als richtlijnen voor menselijke relaties of voor samenlevingen zijn de Tien Geboden hopeloos onvoldoende. Van een alwetende en almachtige God zouden we iets minder banaals, minder tekortschietend en minder primitief mogen verwachten!

   En Jezus is geen haar beter. Jezus bevestigt de bizarre wetten van het Oude Testament wanneer hij verklaart:  “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.” (Mattheüs 5:17), en “En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle.” (Lucas 16:17).

   De immoraliteit van de bijbelse wetten, geboden en regels ligt in de onderliggende motivatie. Gij zult een “broeder” niet doden/bestelen/liegen omdat het Gods wil is, niet omdat het onethisch en boosaardig is om je medemens zoiets aan te doen. Gelijkertijd is het perfect in orde om mensen te doden die buiten je eigen stam of congregatie staan. God doet dat zelf de hele tijd bij duizenden in de “Heilige Schrift”.

_____


Bron: http://www.bandoli.no/whyimmoral2.htm


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP


Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort