visitors on myspace
WAT HEEFT RELIGIE ONS GESCHONKEN? | POSITIEF ATHEÏSME <>

WAT HEEFT RELIGIE ONS GESCHONKEN?

image7313


RAGNAR L. BORSHEIM
Religie schonk ons:

  
   Zelfmoord terroristen:
  Heeft u ooit gehoord van atheïstische  zelfmoord terroristen? Of van felle aanhangers van Johannes Kepler’s Wetten, of van de leer van Confucius, of van volgelingen van de filosofie van Aristoteles, of van aanhangers van Darwin’s evolutietheorie, die zichzelf in een menigte opbliezen om hun zaak te bevorderen? Je hebt religie nodig om mensen er van te overtuigen zichzelf en onschuldige omstanders op te blazen, en dan nog steeds te denken dat die daad nobel is, en een principe bevordert.

   Martelaarschap:  Het idee van het weggooien van je enige leven op aarde in ruil voor vrome beloften op een twijfelachtig esoterisch leven hierna. Vreemd genoeg zijn het nooit de religieuze leiders die zelf gretig de kans grijpen op die onmiddellijke zaligheid. Nee, de leiders blijken altijd te prefereren anderen de vreugden van het martelaarschap te laten ervaren.

   Oorlog en volkerenmoord: Dezewortelen haast altijd in religieuze geschillen  De geschiedenis toont dit met talloze voorbeelden aan, en religieuze geschillen bepalen helaas vandaag nog steeds een deel van de huidige conflicten.

   Absolute intolerantie: Deze is specifiek voor monotheïstische religies, die allen religieuze exclusiviteit claimen. Volgens hen is er maar één god, en zijn daarom alle andere religies vals, en moeten die vernietigd worden. Religieuze onverdraagzaamheid is de dominante reden geweest voor alle oorlogen, lijden en dood in de afgelopen twee millennia.

   Geloof in sprookjes:  Het idee dat als men in bepaalde sprookjes gelooft, men daardoor gerechtigd is andere mensen te verbranden, te martelen en te vervolgen, namens die fictieve godheid. Dit idee staat centraal in de Abrahamitische religies, en werd met vreugde en overgave beoefend door religie aanhangers door de eeuwen heen. Ongelukkig genoeg, leeft dit denkbeeld nog steeds en is het wijdverspreid onder de huidige gelovigen.

   Inquisitie:  Een grote organisatie opgericht uitsluitend om andere mensen te criminaliseren, te vervolgen, te martelen en te verbranden,  over verschillen van mening over de interpretatie van een paar verwarde teksten uit de Bronstijd, is iets dat alleen religie kan doen.

   Heksenvervolging:  Het was religie die het hele idee bedacht over het bestaan van “heksen”, het waanbeeld dat bepaalde mensen (meestal vrouwen) magie en zwarte kunst zouden kunnen bedrijven. En dit terwijl we allen weten dat dit alleen aan religieuze leiders kan worden toegestaan.

   Kruistochten: Oorlogscampagnes die hoofdzakelijk op religieuze (dat wil zeggen, fictieve) gronden gevoerd werden.

   Concurrentiebeding: Het denkbeeld dat als iemand een religie uitvindt die anders is dan die welke jezelf verzonnen had, dit een met de dood bestrafbare misdaad is. Vooral een andere fantasievriend in de lucht te hebben, is reden genoeg om iemand te doden. Een amusante draai aan dit gegeven is dat christenen en moslims elkaar als ongelovigen zien, maar in feite dezelfde god delen, die ze natuurlijk allebei van de joden hebben gestolen (die in hun ogen ook weer ongelovigen zijn). Maar, als je maar gelovig genoeg bent, zijn zulke details duidelijk onbelangrijk.

   Dom houden van de bevolking: De bevolking onwetend houden en bijgeloof bevorderen. De dominante rol van religie in de samenleving gedurende vele eeuwen, heeft een bevolking geproduceerd die de gave tot kritisch denken verloren heeft en dus ontvankelijk is voor alle soorten onnozele ideeën en kwakzalverij. Een bevolking waarin kinderlijke en komische bijgelovige noties serieus worden genomen en floreren, dank zij publiekelijk goedgekeurde indoctrinatie in scholen, in de media en in het het absurde idee van ketters en ketterij. Het idee dat iemand die een ander beeld van je onzichtbare vriend in de lucht heeft, en van wat hij denkt, een misdaad zou begaan die de doodstraf rechtvaardigt.

   Religieus onderwijs: Dit ondermijnt de mentale ontwikkeling van kinderen en produceert volwassenen die intellectueel gekenmerkt kunnen worden als achter gebleven, die gehoorzaam hun geld vergooien aan cynische oplichters en zelfbenoemde profeten, of aan iedere krankzinnige filosofie die ze tegenkomen.

   Het boosaardige concept van “Zonde”: Een notie die zegt dat men zich altijd schuldig moet voelen geboren zijn, een mens te zijn. Men wordt in zonde geboren, en als zondaar is God kwaad op je, maar men kan hem gelukkiger maken door te lijden en een ellendig leven te hebben, of nog beter, door iemand anders te laten lijden uit zijn naam.

   Onderdrukking:  De onderdrukking van menselijke, technologische en filosofische ontwikkelingen in de samenleving. In iedere samenleving waarin aan religie politieke macht werd gegeven, heeft die ieder mogelijk middel gebruikt om alle wetenschappelijke, sociale of politieke ontwikkelingen te bestrijden die ons begrip van de natuur zou verbeteren en mensen een langer en beter leven kon geven. De starre, onveranderlijke dogma’s van religies verdragen geen onderzoek of uitdagingen. Iedere kennis of ontdekking waarvan vermoed wordt dat die de religieuze leer zou kunnen aantasten, werd onderdrukt of zelfs bestreden. Religies zijn gebaseerd op blind vertrouwen, en ieder onderzoek of twijfel is het werk van Satan, en moet neergeslagen worden.

   Vernietiging: De misdadige vernietiging van enorme hoeveelheden belangrijke geschriften en kennis van “heidense” filosofen uit de Oudheid. De Kerk verving de wiskundige, filosofische, geneeskundige en natuurwetenschappelijke vorderingen in de Oudheid met waardeloze studies in de verwarde en duidelijk foute “kennis” van onwetende stamleden uit het Bronzen Tijdperk, die in hun tenten zittend er naar raadden hoe de wereld om hen heen zou werken en ontstaan was. Velen zien onze huidige scholen en universiteiten als verdere ontwikkeling van de kloosterscholen en hun voornaamste bestudering van de Heilige Schrift. In werkelijkheid echter, bestonden scholen reeds in de Oudheid, lang voor het Judaïsme, Christendom en Islam. Het systeem van overbrenging van kennis van leraar naar leerling is zo oud als de mensheid zelf. Nadat de Kerk aan de macht kwam in de vierde eeuw, gingen inhoud  en waarde van deze kennis verloren tot aan de Renaissance, toen religie haar monopolie op onderwijs verloor.

   Waanidee: Het denkbeeld dat een zeer onsamenhangend boek met hoofdzakelijk verward religieus gebazel van anonieme schrijvers, samengesteld en door de eeuwen heen herhaaldelijk opnieuw bewerkt door onbekende religieuze redacteuren, de ultieme waarheid zou bevatten. Dit ondanks het feit dat iedere bewering in dit boek die gecontroleerd en getest kon worden, absoluut fout bleek te zijn.

   Semantische verwarring: In het religieus lingo worden sprookjes feiten, worden mythen waarheden, is zwart wit, is dood leven en wordt haat liefde. Het Christendom is de onbetwiste kampioen van Orwelliaans ‘newspeak’ en dubbelzinnigheid.

   Seksualiteit: Het hele idee dat onze lichamen en onze natuurlijke seksualiteit iets slechts en vies zijn, iets duivels dat bestreden moet worden. Het is duidelijk dat je pas een goed mens wordt wanneer je sterft. Dit bizarre idee kan alleen maar logisch zijn in doodsculturen als de Abrahamitische religies.

   Boetedoening: De gedachte dat boetedoening, pijn, lijden, vernedering, onderwerping, zelfvernietiging en ascetisme maken dat uw “liefhebbende” God nog meer van u houdt. Zichzelf te bestraffen om zijn onzichtbare vriend in de lucht plezier te doen, wordt meestal gerangschikt  in het meer ernstige gebied van psychiatrische storingen, tenzij het in religieuze context gebeurt natuurlijk. Dan wordt het zelfs als bijzonder vroom beschouwd. 

   Vrouwen: Te denken dat vrouwen inferieur tot mannen zijn, en van veel minder waarde. Een vreemd idee, vooral omdat de mens als soort niet zou bestaan zonder beide seksen. Het idee is flagrant bewijs voor de stelling dat de Abrahamitische religies vrucht zijn van kinderachtige, mannelijke megalomanische fantasieën, generaties lang gevoed en gepolijst door  intellectueel achtergebleven gelovige mannen. Waarom vrouwen nog steeds wensen deel uit te maken van deze bizarre, patriarchale religies die vrouwen onderdrukken, is onbegrijpelijk.

   Homofobie: De notie dat wat instemmende volwassenen in hun slaapkamers doen, van het hoogste belang en relevantie is voor een godheid. Waarom dit van belang is voor het Opperwezen, is niet geheel duidelijk. Vooral als mensen van hetzelfde geslacht samen lichamelijk plezier beleven in hun privé vertrekken, raken de Almachtige zelf, en zijn vertegenwoordigers op aarde, buiten zichzelf en verliezen hun verstand. 

   Ongeboren mensen: Voor de gelovige zijn die van veel grotere waarde dan geboren mensen. Dat is de reden waarom religieuze fanatici dokters en moeders kunnen doden namens een kluitje cellen dat natuurlijk een direct gevolg was van de erfzonde (en misschien wel van de pauselijke ban op voorbehoedsmiddelen).

   Gebed: Het belachelijke idee van gebed is dat God de natuurwetten even opzij schuift, alleen voor jou.

   Geestelijkheid: Accepteren dat sommige uitverkoren mensen, volgens zichzelf dan, beter in staat zijn de innerlijke gedachten, wil en meningen van een fictief opperwezen over te brengen, en die mensen dan nog steeds voor serieuze volwassenen te houden.

   Doodsverlangen: Het verlangen naar de dood en het einde van de wereld door enorme aantallen vrome gelovigen.

   Het feit dat volwassen mensen uiterst kinderlijke en bizarre ideeën kunnen uiten over geesten en hocus-pocus, en dan nog steeds serieus genomen kunnen worden, en als verantwoordelijke burgers en ouders worden gezien.

   Te denken dat het goed voor kinderen is dat hun geest vervuild wordt met krankzinnige ideeën die al lang geleden door de wetenschap afgewezen zijn.

   Aan de positieve kant, is religie een oneindige bron van idiote ideeëen, absurde verhalen, komische ceremonies en hocus-pocus, en horden van bespottelijk zelfingenomen, pompeuze gelovigen die kruipen als bange mishandelde honden voor hun denkbeeldige meesterkobold in de lucht. Dit zijn allen dingen waarover we lachend over de vloer zouden kunnen rollen, als die niet miljoenen levens gekost zouden hebben in Kruistochten, Inquisities, oorlogen, martelingen gedurende de afgelopen twee millennia, die dat gelach een nare nasmaak zouden geven.

_____


Bron: http://www.bandoli.no/giftofreligon.htm


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort