visitors on myspace
GEBED VAN EEN BLASFEMIST | POSITIEF ATHEÏSME <>

GEBED VAN EEN BLASFEMIST

Peter

PETER VAN MONTFOORT

image7313


 “Blasfemie is een scheldnaam door bijgeloof op gezond verstand geplakt. Wie religie onderzoekt zoals hij ieder terrein van wetenschap onderzoekt wordt blasfemist genoemd. Wie ook maar een priester tegenspreekt; wie ook maar de onbeschaamdheid heeft zijn eigen verstand te gebruiken; wie ook maar moedig genoeg is zijn eerlijke opinie uit te spreken, is een blasfemist.”  -  Robert G. Ingersoll (1833-1899) 

       

 Verontrustend nieuws! In het jaar onzes Heeren 2010 heeft de regering van de Ierse Republiek, ongetwijfeld op aansporing van degenen die tientallen jaren lang de aan hun zorg toevertrouwde kinderen seksueel misbruikten, en zonder zelfs maar de bevolking democratisch te raadplegen, haar inwoners in de Duistere Middeleeuwen terug gestort. Ongelooflijk, voor een land dat zo dicht tegen de westelijke beschaving aanligt, maar het moet toch waar zijn. Zelfs Reuter bevestigt het, zij het met verbijstering. Vanaf nu kan het zogenaamde misdrijf van blasfemie in deze achtergebleven maatschappij beboet worden tot aan het hemelse hoogte van maar liefst 25.000 euro.

    Bij nader inzien moet dit ons echter niet verbazen. Want in een land waar de bisschoppen altijd het Heilig Sacrament van Priesterlijke Penetratie goedkeurden, en de verantwoordelijke autoriteiten net zo terloops negeerden dat routinematig habijten werden gehesen om van afschuw verlamde kleine jongetjes te verkrachten en voor het leven te beschadigen, is natuurlijk zo ongeveer alles mogelijk. Zelfs het bespottelijk maken van eigen land zonder dit te realiseren.

   Laten we deze verschrikkelijke misdaad van blasfemie eens nader bekijken.

   Maar laat me eerst, voor de niet ingewijden, het beweerde slachtoffer en zijn aanhangers voorstellen. Christenen zijn in hun ontvankelijke kinderjaren geïndoctrineerd door anderen die vroeger op hun beurt net zo misleid werden of zo op macht belust zijn, dat er een machtige god in de hemelen woont, waar dat ook moge zijn. Daar is hij zijn hele leven – dat begin noch einde kent – al geweest. Op zekere moment in die oneindige tijdspanne, en waarschijnlijk omdat hij het zat was altijd maar alleen te zijn, heeft hij uit uiterste verveling maar eens het universum en daarin onze aarde geschapen, met alles er op en er aan, en sindsdien heeft men nooit meer iets van hem gehoord. Ik zal u de details besparen, het gaat snel vervelen. Er bestaan zo veel mooiere mythen, zie bijvoorbeeld Homerus en de goden van de Olympus.

En boven alles, hij houdt ook nog van ons!

      Deze god, zo wordt christenen verteld, is niet alleen eeuwig; hij is bovendien ook nog almachtig, alwetend, alziende en bezit oneindige wijsheid. En boven alles, hij houdt ook nog van ons! Maar laten we hem dat zelf laten vertellen, want hij heeft een boek over zichzelf laten schrijven. Want zelf kan de Almachtige dit niet.


  'Als u niet naar de HERE uw God luistert en deze wetten die ik u vandaag geef, niet wilt gehoorzamen, zullen al deze vervloekingen over u komen: U zult vervloekt zijn in de stad en in het veld; vervloekt zal uw fruit en brood zijn; u zult de vloek dragen van een onvruchtbare moederschoot; uw oogsten zullen vervloekt zijn en er zal een vloek rusten op de vruchtbaarheid van uw vee en kudden; vervloekt zult u zijn waar u binnenkomt en waar u naar buiten gaat. Want de HERE Zelf zal Zijn vloek over u laten komen. U zult in verwarring raken en alles wat u onderneemt zal mislukken, totdat u uiteindelijk bent vernietigd, omdat u hebt gezondigd door Hem te verlaten. Hij zal ziektes onder u sturen, die u zullen uitroeien in het land dat u op het punt staat binnen te trekken en in bezit te nemen. Hij zal u straffen met tuberculose, koorts en infecties. Er zal een hittegolf komen en uw oogsten op het veld zullen door droogte worden vernietigd. Al deze plagen zullen aanhouden tot u omkomt.' - (Deuteronomium 28:15-22)

   

   En zo gaat die zoetsappige liefdesverklaring maar door en door, en er is nog veel meer van dit fraais. Maar u krijgt nu het idee wel. Maar al die tedere liefde doet er hier niet zo veel aan toe, niet in de context van blasfemie.

   Het is die almacht en alwetendheid die we nader moeten onderzoeken. Laten we die eens vanuit de optiek van de gelovigen bekijken. U zou het voor vanzelfsprekend aannemen dat zij zouden geloven dat zo’n almachtig en alwetend personage heel goed zelf zijn eigen boontjes kan doppen, zonder hulp van zijn schepselen. Men kan tenslotte moeilijk het scheppen van een heel universum overtreffen, vindt u niet? Dus als een eenvoudig mensje hem tegen de hemelse haren in strijkt, moet hij toch wel in staat worden geacht daar zelf iets tegen te doen, dacht u niet?

   En toch is dit het punt waarop hardnekkige gelovigen iets van hun geloof beginnen te verliezen. Hier wordt duidelijk dat zij  in het diepst van hun hart er toch niet helemaal van overtuigd zijn dat de Almachtige voor zichzelf kan opkomen, dus willen zij het op zich nemen de heiden te straffen, namens hem. Vanuit hun gezichtspunt is dat ook begrijpelijk. Want niemand heeft ooit gezien dat de Almachtige zelf zo'n ongelovige bestrafte. Een vreselijk vermoeden steekt nu de kop op. Zou de geestelijkheid ze dan toch kunnen hebben misleid? Geen wonder dat de vrome gelovige hierdoor zo van streek raakt, dit moet een verschrikkelijke teleurstelling zijn na al dat geroep over almacht. Hoeveel meer van wat de geestelijkheid altijd heeft verkondigd zou dan ook gelogen zijn? Maar dat gevoel moet natuurlijk onderdrukt worden, want het wordt gelovigen niet toegestaan om zelf te denken. Dit soort gedachten wordt ingegeven door de duivel, zo werd ze altijd voorgehouden. Om het gemoed van deze bittere frustratie te bevrijden rest hen dan niets anders dan het verlangen te uiten, ‘Hang die heiden op!’

   En laten we nu het probleem eens van binnenuit benaderen. Wat halen de verspreiders zelf uit de grootste en meest succesrijke oplichting aller tijden? Het antwoord ligt voor de hand: Macht en inkomen. En natuurlijk zijn zij zelf zich er terdege van bewust dat het hele systeem gebaseerd is op de verbeelding van de barbaarse geesten van nomadische Hebreeuwse stammen die eeuwen geleden in de woestijn zwierven. Goden bestonden toen nog in overvloed, en een beetje fatsoenlijk stel barbaren wilden nog niet dood gezien worden zonder hun eigen model; goden deden opgeld voordat wetenschap ontstond en de mens door onderzoek en helder denken redenen ontdekten voor veel van de fenomenen die men dagelijks om zich heen zag. Maar bewezen redenen laten zich niet zo rendabel exploiteren als bijgeloof. Dus de mannen van God bleven het idee van deze fictieve figuur bevorderen, hielden vol dat hij de oorzaak was van alles om ons heen, en beweerden dat zij met hem konden communiceren, en ja, hij was een man en ja, zij konden de diepste gedachten van dit onkenbaar wezen lezen, en ja, hij had hen exclusief ingewijd om zijn wil aan de mensheid bekend te maken. Onnodig te zeggen dat “zijn wil” nogal profitabel bleek te zijn voor zijn zelfbenoemde dienaren. Helaas vindt dit duizenden jaren oude oriëntaalse bijgeloof vandaag nog steeds aanhang onder de goedgelovigen. Zij zien hierin het onomstotelijk bewijs voor de eeuwigdurende en onveranderlijke majesteit van hun god. Meer rationeel ingestelden zien het als de meest succesvolle oplichting aller tijden.

   Gedurende de eeuwen volgend op dit grandioze idee werkte de geestelijkheid naarstig aan de verbetering van het aanzien van dit niets. Ze vonden veel eigenschappen uit om eraan toe te schrijven, om het allemaal meer indrukwekkend te doen lijken. Beschrijvingen als: Almachtig, alwetend, alziend, genadig, alles werd eraan toegeschreven, zo lang het maar een positieve klank had. Intellect was hiervoor niet nodig, aan het niets kan men van alles toeschrijven; immers, het is moeilijk het gele niet-bestaande van het blauwe niet-bestaande te onderscheiden, het waanidee moest alleen maar blijven hangen. Zo begon de mythevorming, om tenslotte vastgelegd te worden in een boek dat de uitgevers terstond heilig verklaarden. Maar die ene, gigantische tekortkoming in hun verkooppraat kon natuurlijk nooit verholpen worden: de onmogelijkheid om het bestaan van de hoofdfiguur aan te tonen. Want hoeveel prachtige bijvoeglijke naamwoorden men ook aan dit waanidee toewees, deze konden het nog geen leven inblazen.

   Om dit schrijnend gebrek te camoufleren moest de geestelijkheid pure terreur aangrijpen. In de Duistere Middeleeuwen was dit niet moeilijk. De rooms-katholieke kerk had vrijwel volledige macht verworven in Europa, ongeveer evenveel als de kerk nu weer in de Ierse Republiek heeft. Dus richtte ze haar criminele organisatie, de Inquisitie, op. Zij die van tegenstand werden verdacht werden eerst gruwelijk gemarteld om tenslotte in het openbaar op de brandstapel levend te worden verbrand; dat zou ze leren om niet alleen het niet-bestaande te respecteren, maar bovenal ook de geestelijkheid. Helaas voor de kerk, zijn deze middelen nu niet meer voor hen beschikbaar; in weerwil van religie is de beschaving sindsdien toch te ver gevorderd, zelfs ook in Ierland. Dus moest de geestelijkheid wereldwijd een nieuw idee bedenken om hun handel te beschermen. En dat vonden ze, en noemden het blasfemie.  

   Robert G. Ingersoll heeft ons de bovenstaande treffende karakterisering van dit kerkelijk dwangmiddel nagelaten. “Een misdaad zonder slachtoffer” zoals voormalig predikant Dan Barker het stelt.

   Nu is het, zoals we allen weten, onmogelijk het negatief te bewijzen van bijvoorbeeld Bertrand Russells porceleinen theepot in omwenteling om de aarde, roze vliegende alligators in de ruimte, het inmiddels beroemd geworden Vliegend Spaghetti Monster, of de god van de Hebreeën. Maar ik heb een manier bedacht om tenminste aan te tonen dat al die bijvoeglijke naamwoorden die de kerk aan het niet-bestaande heeft toegekend, niet meer zijn dan precies dat, bijvoeglijke naamwooorden zonder een bijbehorend onderwerp. Daartoe zal ik twee belangrijke ingrediënten van religieus ritueel combineren in één test: de "kracht" van het gebed en de "zonde" van blasfemie.

   U mag nu met mij meebidden, en desgewenst uw eigen sappige persoonlijke details in plaats van de mijne plaatsen. Maar eerst moet ik de heidenen onder u die niet dagelijks bidden iets uitleggen. De god van de Hebreeën is erg onzeker. Daarom is het nodig om zichzelf te vernederen, te kruipen en te slijmen, om zijn attentie te verwerven. Wel, daar gaan we dan, vouw uw handen en kniel neer met mij:


  “Geëerde Genadige God in de hemel, uw Naam zij geprezen, ik smeek U dit gebed van Uw nederige en zondige dienaar, die Uw Oneindige en Onfeilbare goedheid onwaardig is, te verhoren. Want in een lang, heiligschennend en zondig leven heb ik Uw Naam welhaast doorlopend in woord en daad geschonden, en toch schijnt dit tot nu toe aan Uw Alziende attentie te zijn ontgaan. Dus smeek ik U, niet alleen voor mijzelf, maar ook voor alle andere heidenen, om een manifestatie van Uw Almacht. Alstublieft, Lieve en Genadige Heer, tref mij nu met Uw bliksem, zittend aan mijn bureau in midwinter, om alle heidenen te overtuigen. 

Daarna zal ik Uw Heilige Naam voor eeuwig prijzen in het hiernamaals. Laten we horloges synchroniseren: het is nu 9 januari, in het jaar onzes Heere 2010, 15:38 CET. Ik dank U voor Uw Goedertieren aandacht. 

Amen.”          

_____


  Opgedragen aan al die moedige atheïstische mannen en vrouwen van Ierland die namens de rede durven protesteren, ondanks een enorme oppositie in dat beklagenswaardige land.twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort