visitors on myspace
HET ATHEÏSME | POSITIEF ATHEÏSME <>

HET ATHEÏSME

image7313

MADALYN MURRAY O'HAIR

   
De onverwoestbare fundering voor het hele gebouw van atheïsme bestaat uit zijn filosofie, het materialisme genaamd, of zoals het ook bekend staat, het naturalisme. Deze filosofie beschouwt de wereld zoals die werkelijk bestaat, en bekijkt haar in het licht van de door de progressieve wetenschap verschafte informatie en onze sociale ervaring. Het atheïstische materialisme is de logische conclusie uit de wetenschappelijke kennis zoals die in de loop der eeuwen vergaard werd. 

   Naar mijn mening begaan we een fundamentele vergissing als we de windmolens van denkbeeldige goden gaan bestormen. We moeten in ogenschouw nemen waar we vandaan zijn gekomen, onder welke omstandigheden dit gebeurde, en de drempel zien waaraan we nu staan.


De bibliotheek van Alexandria, die 700.000 wetenschappelijke en literaire werken huisvestte, werd door christelijke monniken verbrand in het jaar 391


  Onze geschiedenis wordt gekenmerkt door een onophoudelijke strijd tegen onwetendheid en bijgeloof. In het oude Griekenland werden de werken vernietigd van de materialistische filosoof Democritus, die voor het eerst de atomistische theorie over materie onderwees. Anaxagoras werd uit Athene verbannen omdat hij atheïst was. De materialistische filosoof Epicurus, die door de antieken vereerd werd omdat hij de mens bevrijdde van de vrees voor goden, en voor zijn bevestiging van de geldigheid van wetenschap, werd tweeduizend jaar lang in de banvloek gedaan en valselijk afgebeeld als vijand van de moraliteit en verspreider van verdorvenheid. De bibliotheek van Alexandria, die 700.000 wetenschappelijke en literaire werken huisvestte, werd door christelijke monniken verbrand in het jaar 391. Paus Gregorius I (590-604) liet veel waardevolle werken van auteurs uit de Oudheid vernietigen. In iedere gemeenschap zijn altijd krachten aanwezig geweest die veel te verliezen hadden door de verspreiding van vooruitstrevende wetenschappelijke denkbeelden. In het verleden hebben deze krachten progressieve wetenschappers en filosofen ofwel rechtstreeks vervolgd, dan wel getracht hun wetenschappelijke ontdekkingen te verdraaien om ze zo te ontdoen van hun progressieve, materialistische implicaties.

   De Inquisitie, een pauselijke uitvinding voor de onderdrukking van alle oppositie tegen de Katholieke Kerk, vervolgde alle progressieve denkers op wrede wijze: Giordano Bruno, Ludilio Vanini en Galileo zijn slechts enkele voorbeelden. Voltaire werd in de Bastille opgesloten, en Diderot werd naar de gevangenis gestuurd. In ons eigen land (red: VS) zijn we bekend met de geschiedenis van Thomas Paine, met de heksenprocessen in Salem, met Ingersoll, met Einstein. De strijd is onophoudelijk, en vandaag nog net zo belangrijk als in ieder andere periode in de geschiedenis.

   Daarom moeten we ons erop bezinnen waartegen we vechten, en waarom. We hoeven onze hoofdaanval niet te richten tegen de Bijbel of de Koran. We hoeven niet eindeloos de historiciteit van Jezus aan te vechten. We moeten voorbij drie-eenheden en engelen en andere theologisch doodlopende stegen kijken. We moeten ons richten op de materialistische filosofie, omdat alleen die de mens in staat stelt de realiteit te begrijpen, en te weten hoe we daarmee om moeten gaan. Het is waar dat onze soort tegenwoordig niet meer op de brandstapel gebracht wordt, maar er zijn vele manieren waarop druk uitgeoefend kan worden. Onze wetenschappers en progressieve filosofen worden ontslagen uit universiteiten en andere werkkringen. Openhartige wetenschappelijke en filosofische werken hebben minder kans op publicatie dan nogal zinloos gewauwel. Reputatie aantasting is dagelijkse praktijk. Reactionaire religieuze propaganda wordt onophoudelijk in onnadenkende geesten gestampt door de verslavende middelen van massacommunicatie. Onze opponenten zijn nog steeds formidabel. Maar onze kracht ligt in de positieve benadering, door het ontdekken en openbaar maken van de wetten van de natuur en het menselijk gedrag, en in het toepassen van deze wetten ter bevordering van het menselijke welzijn. We moeten onze tijd niet verdoen met eindeloze argumenten over de moeizame paden in de eindeloze doolhoven van de theologie.

   We moeten weten waarop we ons kunnen baseren. Atheïsme is gebaseerd op een materialistische filosofie, die stelt dat er niets bestaat buiten de natuurlijke fenomenen. Er bestaan geen bovennatuurlijke krachten of wezens, en die kunnen er ook niet zijn. De natuur bestaat gewoon. Maar er blijven altijd mensen die dat ontkennen, die beweren dat alleen het denken, of het idee, of de geest hoofdzaak is. Deze kwestie van de relatie van de menselijke geest tot het stoffelijk bestaan is een van de fundamentele kwesties die door alle filosofen behandeld worden, met wisselend succes. De atheïst moet zijn weg zien te vinden door alle verwarrende denkbeelden heen tot de uiteindelijke basis, tot het basale idee dat diegenen die de natuur als hoofdzaak beschouwen, en gedachten als een eigenschap (of functie) van materie, in het kamp van het materialisme behoren. En dat diegenen die volhouden dat de geest, of het idee, of het denken aan de natuur voorafgingen, of de natuur schiepen en onderhouden, in het kamp van het idealisme behoren. Alle conventionele religies zijn op idealisme gebaseerd. Er bestaan veel soorten van idealisme, maar de apologeten van idealisme en de opponenten van materialisme gaan onder vele namen; we hebben bijvoorbeeld dualisten, objectieve idealisten, subjectieve idealisten, solipsisten, positivisten, irrationalisten, existentialisten, neo-positivisten, logische positivisten en herboren middeleeuwse scholastici. En hieraan tegengesteld staan alleen de atheïstische materialisten (of misschien naturalisten, rationalisten, vrijdenkers, etc.) die geen behoefte hebben aan intellectuele intriges, misleidingen of maskerades.

   Of de bijbel nu pornografische literatuur is of niet doet eigenlijk niet ter zake. Laten we eens kijken wat het idealistische kamp te bieden heeft. De kerk leert ons het aardse leven te verachten, en stelt dat het bereiken van een denkbeeldige hemel het hoogste doel van ons leven is.

   En het is veelbetekenend dat de kerk ons leert dat dit doel alleen bereikt kan worden als beloning voor gehoorzaamheid en deemoedigheid. De kerk dreigt met de wraak van God en de martelingen van de hel voor al diegenen die het wagen tegen haar leer in te gaan. Maar het materialisme bevrijdt ons daarvan, het leert ons niet te hopen op geluk over het graf heen, maar om het leven op aarde te waarderen en er altijd naar te streven dit te verbeteren. Het materialisme geeft de mens zijn waardigheid terug, en zijn intellectuele integriteit. De mens is niet een worm die veroordeeld is om door het stof te kruipen, maar een humaan wezen dat capabel is natuurkrachten te beheersen en voor zijn doelen aan te wenden. Materialisme dwingt tot vertrouwen in het menselijk intellect, in de macht van kennis, in de menselijke bekwaamheid de geheimen van de natuur te doorgronden, en om een sociaal systeem te scheppen, dat gebaseerd is op rede en rechtvaardigheid. Materialisme vertrouwt op de mens en zijn vaardigheid om te wereld te kunnen transformeren door middel van zijn eigen inspanningen. Het is een filosofie die in ieder opzicht optimistisch is, en die de waarde van dit leven bevestigt. Het beschouwt de strijd voor vooruitgang als een morele plicht, die onmogelijk zou zijn zonder de nobele idealen die de mens tot die strijd aansporen, en om moedig, creatief werk te verrichten.

   Het moderne materialisme - of naturalisme - komt voort uit de dagelijkse ervaring van mensen. Het gelooft in ervaring als grondslag voor kennis, en veronachtzaamt geen enkele manifestatie van de realiteit. Het rukt op als ideologisch wapen om vooruitgang te bevorderen. Het is in het sociale leven dat de mens zijn geest en gevoelens, zijn wil en geweten ontwikkelt, en zin en doel geeft aan zijn leven. Hij wil zich niet afzonderen in eenzaam gebed en van de dood dromen als toegangspoort tot eeuwigdurende zaligheid. Een materialist leidt een vol sociaal leven en ondervindt zijn inspiratie uit progressieve idealen; de zorgen en vreugden van het leven raken hem, niet de dood. Hij is ten diepste betrokken met het vorm geven aan zijn leven als nuttig lid van de gemeenschap, om aan haar vooruitgang naar vermogen bij te dragen.

   De idealist ziet wetenschap en mens als ondergeschikt aan religie, aan idee, en ziet kennis als ondergeschikt aan geloof. Het ultieme doel van de idealist is bewijs te verschaffen voor het bestaan van “God”. Hij legt grote nadruk op morele kwesties, maar de moraal die hij preekt is er een van deemoedige onderwerping, van passieve aanvaarding, en daardoor van rechtvaardiging van bestaande sociale misstanden. Deze moraal vervangt protest door gebed, en strijd tegen sociale onrechtvaardigheid door gesmeek om goddelijke bijstand. De gehele Idealistische filosofie is doelgericht opgezet om de status quo in stand te houden.

   In onze tijd vereist een succesvolle strijd tegen deze reactionaire filosofie meer dan een prikkelbaar geruzie over het auteurschap van de Evangeliën, meer dan een negatief gevecht tegen het totalitaire en monolithische autoritarisme van conventionele religie, maar veel eerder een agressief actieprogramma om de positieve filosofie van het materialisme te verspreiden.


CITATEN: 

   "Uw rekwestranten zijn atheïsten en zij definiëren hun levensstijl als volgt. Een atheïst houdt van zichzelf en zijn medemens in plaats van een god. Een atheïst vindt dat de hemel iets is waaraan we nu moeten werken – hier op aarde – voor alle mensen samen te genieten."

   "Een atheïst weet dat een ziekenhuis gebouwd hoort te worden in plaats van een kerk. Een atheïst weet dat een daad gesteld moet worden in plaats van een gebed uit te spreken. Een atheïst streeft naar betrokkenheid met leven en niet ontsnapping in de dood. Hij wil ziekten overwonnen, armoede verdwenen, oorlog geëlimineerd."

   "Atheïsme kan gedefinieerd worden als het geestelijk standpunt dat de superioriteit van de ratio onvoorwaardelijk accepteert en zich richt op de instelling van een levensstijl en ethische opvatting die door ervaring en wetenschappelijke methoden verifieerbaar zijn, onafhankelijk van alle arbitraire aannames van autoriteit en credo’s."

   "Maar mensen ….. weten zelfs niet wat atheïsme is. Het is niet een ontkenning ergens van. Men hoeft niet te ontkennen wat niemand kan bewijzen dat bestaat. Nee, atheïsme is een zeer positieve bevestiging van de menselijke vaardigheid om voor zichzelf te denken, voor zichzelf te doen, antwoorden te vinden voor zijn eigen problemen. Het ontroert mij te voelen dat ik totaal en absoluut op mijzelf kan vertrouwen; dat mijn kinderen zo grootgebracht worden dat als ze een probleem tegenkomen ze daar niet van weg kunnen lopen en het op God afschuiven. Madalyn Murray gaat haar eigen problemen oplossen, en niemand gaat tussenbeide komen. Het wordt tijd dat de wereld opstaat van het knielen en zichzelf in de spiegel bekijkt en zegt: “Wel, we zijn mensen. Laten we daarnaar handelen.”"

   "Ik vind dat iedereen er recht op heeft krankzinnig te zijn."

   "Ik vind dat iedereen die iets wil zeggen, iets wil doen, in staat moet zijn iets te zeggen of te doen, binnen de beperkingen van het niet krenken van een andere persoon."

   "Geen god gaf de mens ooit iets, noch werd ooit een gebed beantwoord – en dat zal ook nooit gebeuren."

   "Religie heeft meer ellende veroorzaakt voor de gehele mensheid in ieder stadium van de menselijke geschiedenis dan enig ander enkel idee."

   "Religie is teweeggebrachte  krankzinnigheid." 

   "De relaties die mensen hebben – die seksueel, psychologisch, emotioneel zijn – die relaties staan niet open voor toezicht door ouders, scholen, kerken, of de regering. Niemand heeft het recht tussenbeide te komen in zo’n soort relatie."

_____


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort