visitors on myspace
VROUWEN ZONDER BIJGELOOF | POSITIEF ATHEÏSME <>

VROUWEN ZONDER BIJGELOOF

image7313

ANNIE LAURIE GAYLORFrances Wright (1795-1852)

   'Ik ga jullie meningen niet ter discussie stellen. Ik ga me niet bemoeien met jullie geloof. Ik ga jullie niet het mijne opdringen. Alles wat ik zeg is dit, onderzoek, informeer. Kijk naar de aard van dingen. Zoek naar de redenen voor je meningen, de voor's en de tegen's. Weet wat je gelooft, begrijp wat je gelooft, en heb een reden voor je innerlijke overtuiging.'("Divisions of Knowledge", 1828)

images


Lydia Maria Child (1802-1880)

   'Het is onmogelijk het kwaad te overdrijven dat theologie in de wereld heeft aangericht. ("The Progress of Religious Ideas Through Successive Ages", 1855)


ernestine rose

Ernestine L. Rose (1810-1892) 

   'Ik was al een rebel toen ik vijf was.'

   'Zusters, ik verzoek jullie dringend, als je een uur over hebt, een dollar kan geven, of een woord kan uiten, heb het er voor over, geef hem, en uit het, voor de verheffing van vrouwen! En als jullie priester om geld voor missiedoeleinden vraagt, zeg hem dan dat er hogere, en heiligere missies thuis verricht moeten worden. Als hij vraagt om colleges om priesters op te leiden, zeg hem dan dat jullie vrouwen moeten opleiden, zodat ze de noodzaak voor priesters kunnen wegnemen, zodat die tot nuttig werk kunnen komen. Als hij jullie vraagt om voor de kerken te geven (waarmee bedoeld wordt voor zichzelf), vraag hem dan wat hij gedaan heeft voor de behoudenis van vrouwen. Wanneer hij het tegen jullie heeft over het leiden van een deugdzaam leven, vraag hem of hij de oorzaken begrijpt die zoveel van jullie zusters hebben verhinderd om deugdzaam te zijn, en die ze tot vernedering, zonde en ellende gedreven hebben. Wanneer hij tot jullie spreekt over een hiernamaals, zeg hem dan te helpen vrouwen op te leiden, om ze in staat te stellen hier een leven te leiden van intelligentie, onafhankelijkheid en geluk, als de beste voorbereiding voor enig ander leven. En als hij jullie vanaf de preekstoel niet over deze dingen verteld heeft, als hij daar niet mee bekend is, is het hoog tijd dat jullie hem inlichten, en hem zijn plicht in dit leven bijbrengen.'  (Zevende Nationale Conventie voor vrouwenrechten, New York, 1856)


Emma Martin
 (1812-1851)

   'Er is nog een andere consideratie die fataal is voor de christelijke religie, en dat is haar vervolgende aard. Ze beroept zich op kerkelijke en civiele wetten, en de gebruikelijke ijzeren hand om te veroordelen, en zo mogelijk iedereen te bestraffen die er een andere mening op na houdt dan de hare. Armzalig is de zaak die geen rationeler argument ten berde kan brengen dan de brandstapel of de gevangenis!'
   'Religie, met de blik omhoog gericht, vraagt wat daar boven is. Filosofie kijkt om zich heen en streeft er naar een gelukkig verblijf op aarde te maken. Religie vraagt wat God wil dat ze doet, filosofie wat de natuurwetten aanbevelen. Religie heeft ons nog nooit wetten gegeven waarin wreedheid en verdorvenheid niet zichtbaar waren, maar de zuivere morele code van filosofie kan op deze manier kort gesteld worden: Geluk is het hoogste doel van het menselijk bestaan.'  ("A Few Reasons for Renouncing Christianity")

uewb 09 img0656


Elizabeth Cady Stanton (1815-1902)

   'Ik heb getracht deze religieuze bijgeloven uit de geesten van vrouwen te verdrijven, en om hun vertrouwen te stellen op wetenschap en rede, waarin ik voor mijzelf eindelijk die vrede en bemoediging heb gevonden die ik nooit in bijbel en kerk kon vinden. Hoe minder ze geloven, hoe beter het is voor hun eigen geluk en ontwikkeling.'
   'Voor vijftig jaar hebben vrouwen van deze natie geprobeerd die dodelijke stroom in te dammen die hun levens vergiftigt, maar tot nu toe misten zij het inzicht of de moed om die naar zijn oorsprong terug te voeren en daar een slag toe te brengen aan de fontein van alle tirannie: religieus bijgeloof, priesterlijke macht, en kerkelijke wetten.' ("The Degraded Status of Woman in the Bible", 1896)
   'Ik kan zeggen dat de gelukkigste periode in mijn leven was nadat ik de schaduwen en bijgeloven van de oude theologiën te boven was gekomen, verlost van alle mistroostige ongerustheden over de toekomst, gerustgesteld dat mijn inspanningen en capaciteiten tot mijn bereik beperkt waren, dat ik voor niets verantwoordelijk was dat buiten mijn horizon lag, aangezien ik de conditie van de onbekende wereld begrijpen noch veranderen kon. Als we ons zelf dan geen zorgen over de toekomst hoeven te maken, laten we het meeste maken van het heden, en onze levens vullen met eerlijk werk hier.' 

("The Pleasures of Age" in The Boston Investigator van 2 februari 1901)
   'De gelukkigste mensen die ik gekend heb waren diegenen die niet bezorgd waren over hun eigen zielen, maar hun uiterste best deden de misères van anderen te verlichten.'  ("Eighty Years And More")

   'Wanneer vrouwen begrijpen dat regeringen en religies menselijke uivindingen zijn; dat Bijbels, gebedenboeken, cathechismes en pauselijke zendbrieven uitvloeisels zijn van de menselijke geest, zullen ze niet langer onderdrukt worden door de beperkingen die hen opgelegd worden met het goddelijk gezag van “De Heer wil het zo’.

Unknown

                                

Marian Evans (George Eliot) (1819-1880)

   'Geestelijken zijn, praktisch gezien, de meest onverantwoordelijke van alle sprekers.'    ("Evangelical Teaching: Dr. Cumming", 1855)


Susan B. Anthony (1820-1906)  

   'Omzichtige, zorgvuldige mensen, die altijd om zich heen zien om hun reputatie en sociale status te behouden, kunnen nooit een hervorming tot stand brengen. Degenen die het eerlijk menen moeten bereid zijn iets of niets te betekenen in de ogen van de wereld, en in het openbaar en privé, in of buiten het seizoen, hun sympathie bekennen voor verachte en vervolgde ideeën en hun voorstanders, en de consequenties hiervan dragen.'  ("The Life and Work of Susan B. Anthony", Volume 1)
   'Werk is mijn evangelie.' (New York Press, 6 februari 1905)

   'Ik bid iedere seconde van mijn leven, niet op mijn knieën maar met mijn werk. Mijn gebed is vrouwen tot gelijkheid met mannen te verheffen. Werken en verering zijn voor mij hetzelfde. Ik weet dat er geen God van het universum bestaat die gelukkig wordt doordat ik neerkniel en hem groot noem.' (Interview door Nellie Bly, New York World, 2 februari 1896)


imgres

Ella E. Gibson (1821-1901) 

   'Christendom is een belediging voor de wijsheid van de negentiende eeuw. Om boven haar vooruitgang en ontwikkeling een leider, regeerder, koning, redder, God te stellen wiens kennis minder was dan die van een modern vijfjarig schoolmeisje, is een grove belediging voor de mensheid.'   ("The Godly Women of the Bible", 1870)


Matilda Joslyn Gage (1826-1898) 

   'Om te helpen bij de instandhouding van het bestaan van de Republiek zelf, is het noodzakelijk dat vrouwen zich verenigen in een platform van oppositie tegen de leer en het doel van die meest gewetenloze vijand van vrijheid ooit, de kerk.'  (Woman's National Liberal Union Resolutions, 1890)
   'De wereld heeft schijnbaar op de opkomst gewacht van heroïsche zielen die nogmaals alle dingen kritisch zouden onderzoeken op hun waarheid. De vrouw die compassie bezit voor haar seksegenoten, voor de wereld, voor waarheid, rechtvaardigheid en recht, zal niet aarzelen zichzelf te uiten als tegenstandster van bedrog, onverschillig onder welke dekmantel van verleden of heiligheid dat verschijnt.' ("Woman, Church and State", 1893)

 'Sta de kerk of de staat niet toe je gedachten te regeren of je oordeel te dicteren.' 

                                   

waisbrooker02.jpg

Lois Waisbrooker (1826-1908) 

   'Totdat jullie God loslaten en greep op jezelf nemen, op de aangeboren krachten van je eigen wezens, is er geen hoop voor je, hou op met bidden en ga aan het werk.'                                                                                                                         ("The Curse of Godism", 1896)


Elmina D. Slenker (1827-1908) 

   'Toen ik nog een klein meisje was, beloofde mijn moeder me een dollar, als ik de hele bijbel wilde lezen; en wanhopig proberend veel van zijn absurde verklaringen in overeenstemming te brengen met zelfs mijn kinderlijke filosofie, werd ik een scepticus, twijfelaar, en ongelovige, lang voordat het Goede Boek geëindigd was.' ("Studying the Bible", 1870)


imgres

Lillie Devereux Blake, (1833-1913)

   'Iedere onthouding van onderwijs, iedere weigering van voordelen voor vrouwen, kan teruggevoerd worden tot dit dogma (van de oorspronkelijke zonde), dat zijn verderfelijke invloed begon te verspreiden met het aan de macht komen van het priesterdom en de corruptie van de vroege Kerk.'                                                                                                            ("Woman’s Place Today", 1883)


imgres

Marilla M. Ricker (1840-1920) 

   'Als je ergens in moet geloven, geloof dan in jezelf, in je verstand en in je geest. Een geloofsbelijdenis aanvaarden is een ander zijn verstand aanvaarden in plaats van, en meestal tegengesteld aan dat van jezelf. Waar religieus geloof binnenkomt, gaat het verstand eruit.'

   'De mens heeft om waarheid gevraagd en de kerk heeft hem wonderen gegeven. Hij heeft om kennis gevraagd, en de kerk geeft hem theologie. Hij heeft om feiten gevraagd, en de kerk heeft hem de bijbel gegeven. Deze dwaasheid hoort te eindigen. De kerk heeft niets aan de mensheid te geven behalve datgene dat tweeduizend jaar in opslag heeft gelegen. Alles wordt muf in die tijd.'

   'Een groot aantal zaken die beschermd en geprezen worden, horen ontmaskerd en aan de kaak gesteld te worden. Een daarvan is religie. Een religieus persoon is een gevaarlijk persoon. Misschien wordt hij niet een dief of een moordenaar, maar waarschijnlijk wel een onruststoker. Hij draagt veel dwaze en schadelijke bijgeloven met zich mee, en is bezeten van het idee dat het zijn plicht is deze bijgeloven aan anderen door te geven. Dat is wat moeilijkheden teweeg brengt. Niets is zo waardeloos als bijgeloof.'  

("Science Against Creeds")

imgres


Annie Besant (1847-1933) 

   'God is altijd de equivalent van: Ik weet het niet.'           

("The Gospel of Atheism") 


imgres

Susan H. Wixon (1847-1912) 

   'Het vrijdenken is altijd de beste vriend geweest die vrouwen hadden.'

   'De oorzaak voor de onderwerping van vrouwen reikt ver terug, en is omwonden met de roestige ketenen van antieke theologie en verkeerde overtuiging. Onder heidense heerschappij werd de vrouw met achting en aanzien behandeld, en had ze veel rechten en privileges, die voor haar verloren gingen onder christelijke heerschappij.'

   'Als er ooit een ingenieus plot werd geweven, dan is het wel de Zondeval, met Paulus van Tarsus als spreekbuis.'  ("Woman , Four Centuries of Progress" 1893)


imgres

Helen H. Gardener (1853-1925) 

   'Van een noodzaak voor een god of een andere wereld weet ik niet. Ik weet wel dat vrouwen overhemden maken voor zeventig cent per dozijn in deze wereld.'

   'Deze religie en de bijbel verlangen alles van een vrouw, en geven haar niets. Ze vragen haar steun en haar liefde, en betalen terug met verachting en onderdrukking.'

   'Er is geen boek dat van een schandelijker monster spreekt dan het Oude Testament, met zijn Jehova van moord en wreedheid en wraak, of het moet het Nieuwe Testament zijn dat God bewapent met de hel, en zijn gewelddaden verlengt tot in alle eeuwigheid!'

   'Het wordt door sommige personen als vreemd en bijzonder schokkend ervaren, dat een vrouw de absolute waarheid van de bijbel in twijfel trekt. Ze wordt verondersteld in staat te zijn door de wereld te gaan met haar ogen gesloten, en haar mond wijd genoeg geopend om Jonas en het Paradijs te slikken zonder haar gezicht te vertrekken. Van alle menselijke wezens horen vrouwen de eersten te zijn die de bijbel afwijzen.’

 ‘Iedere onrechtvaardigheid die vrouwen in een christelijk land ooit is aangedaan is geautoriseerd door de bijbel en vanaf de kansel vastgenageld en bestendigd.' ("Men, Women and Gods", 1885)

                                 

imgres

Josephine K. Henry (1846-1928) 

   'Is de Kerk vandaag niet een mannelijke hiërarchie, met vrouwelijke onderdanen, die vrouwen in bijbelse landen in stilte en onderwerping houden? Geen instituut in de moderne beschaving is zo tiranniek en zo onrechtvaardig voor vrouwen als de christelijke kerk. Ze eist alles van haar en geeft daar niets voor terug.'


imgres

Etta Semple (1855-1914) 

 'Ik heb nog nooit een persoon ontmoet die weerstand kon bieden aan de twijfel en het ongeloof die rijzen bij het onderzoekend lezen van de bijbel.' 
("A Pious Congressman Twice Answered", Truth Seeker, 1895)


                                   

imgres

Hypatia Bradlaugh Bonner (1858-1943) 

   'Ketterij brengt vooruitgang.'    ("Reformer", 1897)
   'Hoe minder de macht aan religie, hoe groter de macht aan kennis.' ("Testament", 1942)


imgres

Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) 

   'Laten we eens kijken welke glorie er is in een almachtig wezen dat een nietig klein schepsel, dat zich op geen manier kan verdedigen, voor altijd martelt. Zou het de glorie kunnen zijn van een man die mieren verbrandt?'

   'Als we eenmaal toegeven dat ons leven hier voor het doel van rasverbetering is, dan trekken we iedere religie in twijfel welke het ras niet verbetert, of waarvan de grote kracht als het ware verdampt, door onze hoogste inspanningen richting hemel te sturen. Verbetering van het menselijke ras wordt niet bereikt door een aantal zielen te winnen en in de hemel te plaatsen, of elders. Het moet op aarde bereikt worden, hetzij door succes in dienst aan de gemeenschap, of door betere kinderen.'

   'Denken is plezierig voor de normale geest, net zoals andere natuurlijke beweging, en die zeer vroege voorouders van ons hadden levendige hersens, zonder ballast. Zij waren zo geïntrigeerd door het denken over onderwerpen waarover niemand iets wist, dat zij zich nauwelijks zorgen maakten over de moeilijkere zaken in het dagelijkse leven, waarbij iemands dagdromen zo brutaal onderbroken worden door hardnekkige feiten.' 

("His Religion and Hers", 1923)        

                                                                                                                                               

imgres

Voltairine de Cleyre (1866-1912) 

 'De kwestie van zielen is oud, we eisen onze lichamen, nu. We zijn de beloften zat, God is doof, en zijn kerk is onze ergste vijand.'  ("Sex Slavery", 1890)  

   'Ik kan geen reden zien, absoluut geen, waarom vrouwen zich vastgeklampt hebben aan het Laatste Oordeel van God. Ik begrijp niet waarom ze niet in opstand zijn gekomen.' ("The Case of Woman vs. Orthodoxy", 1896)

imgres


Emma Goldman (1869-1940) 

   'Hebben niet alle theïsten hun Godheid afgeschilderd als de god van liefde en goedaardigheid? Toch blijven de goden, na duizenden jaren van zulke geloofsverkondigingen, doof voor het lijden van het menselijk ras. Confucius bekommert zich niet om de armoede, smerigheid en misère van de mensen in China. Boeddha blijft onverstoord in zijn filosofische onverschilligheid voor de schaarste en voedselgebrek van de diep verontwaardigde Hindoes; Jahweh blijft doof voor het bitter gehuil van Israël; en Jezus weigert op te staan uit de dood tegen de christenen die elkaar afslachten. ("The Philosofy of Atheism", 1916)

                                         

imgres

Margaret Sanger (1879-1966) 

   'Als het christendom de klok van de algemene vooruitgang duizend jaar terug heeft gedraaid, heeft het voor vrouwen de klok wel tweeduizend jaar terug gedraaid. Zijn grofste belediging van de vrouw was, haar onder alle omstandigheden zeggenschap te onthouden over de functie van moederschap, waardoor haar levenswerk beperkt werd tot het voortbrengen en grootbrengen van kinderen. Hiermee samenvallend, ontnamen geestelijken haar haar plaats in en voor de rechtbanken, in de scholen, in literatuur, kunst en samenleving. Zij sloten haar hart en geest af voor kennis van haar liefdesleven en haar reproductieve functies. Zij ketenden haar vast in de positie waarin zij haar gedrongen hadden, zodat het pas na eeuwen van inspanningen is dat zij nu alleen nog maar begint te herwinnen wat haar ontnomen is.' ("Woman and the New Race", 1920)


Marian Noel Sherman (1892-1975) 

   'Een gelovige is geen denker, en een denker is geen gelovige.'

   'Er is helemaal geen bewijs voor het bestaan van een bovennatuurlijk Opperwezen. Sommige mensen zeggen dat ze weten dat God bestaat omdat ze hem in hun hart voelen. Ook dat weer is conditionering uit de kindertijd. Anderen houden ervan te zeggen dat er iemand, of iets moest zijn om als Eerste Oorzaak te fungeren, maar zelfs een kind kan zien dat dit geen argument is. Als je een kind vertelt: God heeft de wereld gemaakt, vraagt hij meestal: Wie heeft dan God gemaakt? Als we antwoorden, zoals de catechismus stelt: Niemand maakte God. Hij is er altijd geweest, waarom konden we in de eerste plaats dat dan niet over de wereld zeggen? Nee, de mens is de maat van alle dingen. Het zijn alleen vrees voor de dood en egocentrisme die gemaakt hebben dat we een God hebben uitgevonden die ons een eeuwigdurend leven zal geven. Religieuze mensen beschuldigen atheïsten er vaak van arrogant te zijn en ons zelf in de plaats van God te stellen, maar in werkelijkheid is het de theïst die al de ijdelheid heeft Hij kan de gedachte niet verdragen dat hij ooit zal ophouden te bestaan. Zoals Freud zei, is het christendom de meest egoïstische van alle religies. Het is gebaseerd op de premisse: 'Jezus redt mij.' (Toronto Star Weekly, 11 september 1965)


imgres

Dora Russell (1894-1986)

   'Het is niet alleen toeval dat het christendom een zo strijdbare religie is.'

   'Toen de mannelijke van de soort, begeesterd door zijn hemel-staren, een God opmaakte buiten deze planeet als scheidsrechter van alle gebeurtenissen daarop, en de natuur verwierp, samen met seks, voor een beloofde droom van een toekomstig leven, keerde hij de rug toe aan dat creatieve leven en de inspiratie die in hemzelf en in zijn partnerschap met de vrouw besloten lagen. Precies hier, verkocht hij zijn erfrecht voor een schotel linzen.'  ("The Religion of the Machine Age",1982)

                                       

imgres

Meridel Le Sueur (1900-1996) 

   'Vooral vrouwen wilden altijd graag geloven dat haar (die van mijn moeder) talenten door God gegeven waren. Maar dit was niet zo. Haar verontwaardiging, haar kracht, haar vastberadenheid, zelfs haar schittering, haar welsprekendheid waren dingen die ze ontwikkelde, vaak alleen, waar ze mee worstelde en voor vocht, net zoveel als Frederick Douglas moest worstelen om het zelfs te lezen. In Texas scheidde haar man van haar, op grond van gevaarlijke ideeën die ze had opgedaan door het lezen van boeken!'  ("Crusaders", 1955) 

                                                                                                                                

Margaret Knight (1903-1983) 

imgres

   'Ethische lering wordt verzwakt wanneer het gekoppeld wordt aan dogma's die geen onderzoek verdragen.'

   'Jezus riep zijn volgelingen op om als kleine kinderen te worden, en door de geschiedenis heen heeft de kerk lichtgelovigheid opgehemeld, en vrije intelligentie gevreesd en gewantrouwd. Tijdens de vroege Middeleeuwen bestuurde de kerk het onderwijs, en voor eeuwen kon iemand die niet een potentiële priester was, nauwelijks leren lezen en schrijven. Een van de hardnekkigste drogredenen over de christelijke kerk is dat deze het onderwijs gaande hield gedurende de hele Middeleeuwen. Wat de Kerk deed, was het onderwijs levend te houden in de kloosters, en tegelijkertijd verspreiding van kennis daarbuiten te voorkomen.'  ("Christianity, The Debit Account", 1975)

                                  

imgres

Ruth Hurmence Green (1915-1981) 

   'Er was een tijd dat religie de wereld beheerste. Die is bekend als de duistere Middeleeuwen.' 

imgres


Catherine Fahringer (1922) 

   'We zouden 1,500 jaar verder zijn als het niet voor de kerk was geweest die de wetenschap bij haar jaspanden terugtrok en onze scherpste geesten op de brandstapel verbrandde.'                                         

imgres

Barbara Smoker (1923) 

   'Mensen die in een goddelijke schepper geloven, die hun leven proberen te leven volgens zijn veronderstelde wensen en in verwachting van eeuwige beloning, zijn de slachtoffers van de grootste oplichtingstruc aller tijden.' 
("So You Believe in God", 1974)  

imgres


Anne Nicol Gaylor (1926)

   'Er zijn geen goden, geen duivels, geen engelen, geen hemel of hel. Er is alleen onze natuurlijke wereld. Religie is alleen maar mythe en bijgeloof dat harten verhardt en geesten verslaaft.' 

(Opschrift voor een monument dat tegenwicht biedt aan religieuze uitstallingen.)


imgres

Barbara G. Walker (1930) 

   ‘De echte reden voor de volharding in het heksenidee was dat de christelijke autoriteiten het niet konden beëindigen zonder toe te geven dat Gods woord verkeerd was, en dat Gods dienaren miljoenen wettelijke moorden hadden gepleegd en miljoenen hulpeloze mensen zonder reden gemarteld hadden.' ("The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets", 1983)

   'Het zijn precies die angsten en schulden waarmee religieus onderwijs ons opzadelt, die verantwoordelijk zijn voor een aantal van de wreedste oorlogen in de geschiedenis, de kruistochten, de pogroms en vervolgingen, inclusief vijf eeuwen van haast onvoorstelbaar terrorisme door de Europese Inquisitie en de ondenkbaar sadistische legale moorden op bijna negen miljoen vrouwen. De geschiedenis heeft niet veel goeds over God te vertellen.' 

(Acceptatie speech voor 1993 Humanist Heroine onderscheiding)

                               

imgres

Sherry Matulis (1931) 

  'Als iedere criminele en inhumane daad ooit gepleegd tot zijn oorsprong teruggevoerd zou worden, zou die oorsprong diep in religie begraven liggen.'                                                                                            ("Paradise Lost, Paradise Found", 1981)

imgres


Kay Nolte Smith (1932-1993) 

   'De tragedie is dat iedere hersencel gewijd aan geloof in het bovennatuurlijke, een hersencel is die men niet kan gebruiken om het leven rijker of makkelijker of gelukkiger te maken.'  ("Truth or the Consequences", 1983)


imgres

Sonia Johnson (1936) 

   'Vrouwen moeten opstaan en de redders van de wereld zijn.'
("From Housewife to Heretic", 1983)

   'Ik moet bekennen dat een van mijn favoriete fantasieën is dat aanstaande zondag geen enkele vrouw, in enig land in de wereld, naar de kerk zal gaan. Als vrouwen eenvoudig zouden ophouden hun tijd en energie te geven aan instituten die hen onderdrukken, zouden die moeten stoppen dat te doen.'


imgres

Barbara Ehrenreich (1941) 

   'Wat kon een betere stelregel zijn, voor een ras van migranten, dan: Denk voor jezelf?'  ("Cultural Baggage", New York Times Magazine, 5 april 1992)


imgres

Katha Pollitt (1949) 

   'Voor mij is religie een serieuze zaak, een mengelmoes van autoritaire nonsens, vrouwenhaat en nederigheid, de eeuwige vijand van menselijk geluk en vrijheid.' 
("Subject to Debate", The Nation, 26 december 1994)


Bron: http://www.ffrf.org/legacy/books/wws/wwsquotes.php


twitter-icon-64

OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP


Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort