visitors on myspace
POSITIEF ATHEÏSME <>

POSITIEF ATHEÏSME  

image7313twitter-icon-64


               Click here for English texts

Welkom op de site 'Positief Atheïsme', een site voor mensen die zelfstandig durven denken, ongehinderd door religie en dogma. Maar vooral ook een site voor hen die zich van die geestelijke last willen bevrijden, en een woord van bemoediging voor allen die zich bezwaard voelen onder de restricties die religie onder valse voorwendselen en ten eigen bate oplegt aan hun levensvreugde, aan hun rationeel intellect, aan hun empathie en verdraagzaamheid voor de andersdenkende medemens, aan hun vrije ontplooiing, kortom voor allen die gebukt gaan onder al die beperkingen die religie ten onrechte aan hun volledige mens-zijn oplegt.


IS UW RELIGIE WERKELIJK DE WARE?

EEN WOORD TOT DE GELOVIGE                  

De vraag is gerechtvaardigd, nietwaar? Uit de vele wereldwijd beschikbare religies en alle variaties daarop, en de talloze afscheidingen daar weer van, heeft u uw keuze exclusief tot één daarvan bepaald en deze als uw versie van de universele waarheid omarmd. En de vraag is dus voor u, als aanhanger van die door u uitverkoren religie, te belangrijk om zonder voorafgaand kritisch zelfonderzoek te beantwoorden, want vele miljoenen hebben vol overtuiging een andere - de uwe tegensprekende - religie gekozen, en zijn daarmee even gelukkig als u bent met de uwe. Weer vele anderen hebben alle religie afgeschreven als een bijgeloof, dat in de Oudheid werd geboren uit onwetendheid en angst voor het onbekende. Maar hoe bent u dan tot uw keuze gekomen? Want u leeft in de 21ste eeuw en veel van die onwetendheid is inmiddels door de wetenschap opgehelderd, en kan dus geen geldige grond meer zijn.

Die religie werd u opgelegd door het toeval van geboorte

   In dit geval staat het stellen van de vraag gelijk aan haar beantwoording. Want we weten allen wel degelijk dat vrijwel niemand die keuze vrijwillig en weloverwogen heeft gemaakt. Die religie werd u opgelegd door het toeval van geboorte. Wie in een religieus gezin geboren werd, kreeg door misleide ouders alle beperkingen opgelegd die religie inhoudt. Met de beste bedoelingen overigens, omdat bij hen die religie - vaak zonder zelf verder na te denken - in de loop der jaren tot overtuiging was uitgegroeid, onder invloed van niet alleen hun omgeving, maar vooral ook door die van belanghebbenden, de geestelijkheid die de instandhouding van dit bijgeloof als een comfortabele broodwinning ziet.

 

MAAR DIE KEUZE IS NU UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

   En die keuze is geheel vrij. Als volwassene bent u een autonoom individu. Alleen uzelf beslist over die allesbepalende keus, over hoe u verder in het leven wilt staan. Uw omgeving kan het daarmee niet eens zijn, maar alleen u bent verantwoordelijk voor uw levenswijze! U moet met uw geweten leven. Desgewenst kunt ook u kiezen voor een 'positief atheïsme', een levenswijze die berust op het volgen van eigen geweten en gezond verstand, niet op de voorschriften van enige zelfbenoemde geestelijke autoriteit. Juist daardoor wordt het nu zo belangrijk zich eens te bezinnen op bovenstaande vraag. Want nu u volwassen bent, rust de verantwoordelijkheid voor die keuze niet meer op uw ouders, maar geheel op uzelf. Nu moet u zelf denken, nu bent u persoonlijk verantwoordelijk voor die beperking tot slechts één variant uit dat brede spectrum aan beschikbare religies, of - durft u hier zelfs maar aan te denken? - de afwijzing van alle religie ten gunste van een positief atheïsme en te leven volgens de hedendaagse ethiek, zoals velen u zijn voorgegaan. Het zijn allen mensen die niettemin, en juist mede daardoor, een vol en deugdzaam leven leiden zonder een denkbeeldige "beschermer". 


   Die afwijzing kan op beredeneerde gronden zijn, bijvoorbeeld omdat u beseft dat al deze verschillende religies nog steeds grote verdeeldheid teweeg brengen, maar ook op gevoelsmatige gronden, omdat bijvoorbeeld de "liefhebbende" God van de christenen eens de hele wereldbevolking zou hebben uitgeroeid door een zondvloed en daarom een dubieuze beschermheer is. Of vanwege één van al die andere twijfels die uw geweten geplaagd moeten hebben toen u in uw jeugd werd blootgesteld aan de bijbelse mythen die volkomen tegen uw ingeboren ethiek indruisten, en die onder andere slavernij en steniging goedkeurden. Cognitieve dissonantie verontrust het ontwikkelende geweten van talloze kinderen die opgroeien in de religieuze omgeving waarin ze bij toeval werden geboren. Die twijfels moeten worden verdrongen vanwege het valse besef dat ze daardoor voor eeuwig in de hel zouden belanden, omdat die immorele en loze bedreiging - samen met het absurde verzinsel dat God de diepste gedachten kent van alle ruim zeven miljard mensen op deze aardbodem - het meest effectieve onderdeel van hun indoctrinatie vormde. Het is een psychische last die ze vaak nog lang met zich mee moeten dragen, en één die grote mentale moed vereist om zichzelf daarvan te bevrijden, door zelf te durven gaan denken buiten het kader dat de geestelijkheid voor hen bepaalde, en zo het eigen geweten te volgen.


   Voor uw levensvreugde is het zo belangrijk te beseffen dat dit leven niet slechts een voorspel op de eeuwigheid is (want die bestaat gelukkig niet), maar dat dit het enige leven is dat de natuur u en ons allen gunt. Mogelijk kon ooit uit dit beloofde volgende eeuwige leven (valse) troost geput kon worden door onderdrukten en uitgebuitenen, maar het was een fopspeen die door de onderdrukkers en uitbuiters zelf was bedacht. Benut dit leven dus ten volle, geniet er van, ten bate van uzelf en van uw medemens.

 Terzijde, toch nog een woord ter geruststelling: Mocht u toch nog aan twijfelen over het bestaan van dat beloofde hiernamaals, (en na een jarenlange indoctrinatie hoeft u zich daar niet voor te schamen), dan kan ik u verzekeren dat noch gelovigen, noch atheïsten na hun dood ooit in hun verwachtingen teleurgesteld werden. Niemand heeft zich ooit beklaagd, en mocht u mij niet geloven, vraag het uw huisarts. Toegegeven, een toekomstig weerzien met dierbare overledenen in de hemel is één van de sterkste verkoop-argumenten voor religie, maar het blijft wel een fopspeen. En als u daar niet buiten kunt, kunt u zich maar beter in die illusie blijven koesteren, want ze biedt ontegenzeglijk troost. 


   Ook beseffen we dat voor de christelijke gelovige veel van een juiste keuze uit die veelheid van religies afhangt, heel veel zelfs, want een verkeerde keuze zou desastreuze gevolgen voor een toekomstig verblijf in dat fictieve hiernamaals hebben, volgens de Bijbel tenminste.  Ongetwijfeld bent u bekend met de daarin vastgelegde "uitspraak" van de christelijke god: "...want Ik uw God ben een jaloerse God..." en houdt u daar rekening mee. Als u dat niet zou doen, zou u al het onheil riskeren dat deze "liefdevolle" god voor u in petto heeft. Bovendien is u ook voorgehouden dat deze infantiele bedreigingen nog maar slechts het bescheiden voorspel zouden zijn van de ware straf die u na de dood nog staat te wachten. En tenzij u nu voor uzelf begint te denken, zult u uw leven lang onder die bedreiging gebukt blijven gaan. Want u weet nooit zeker of alles wat u doet wel de instemming van deze "God" geniet. Want zoals gezegd, zelfs voor "zondige" gedachten zou u tot eeuwige verdoemenis veroordeeld kunnen worden.


Want hoewel zelfs onder de meest wrede en onderdrukkende regimes de mens nog steeds vrij kan blijven denken, wordt gelovigen zelfs dit laatste restje vrijheid nog ontnomen. "De Alwetende God kent zelfs uw diepste gedachten", zo wordt hen voorgehouden.  Niet dat daar ooit enig bewijs voor werd gevonden, maar de bedreiging alleen al volstaat om slaafse gehoorzaamheid op te roepen. Mocht u nog in deze leugen geloven, dan heeft u mijn sympathie. Mij past het slechts begrip voor uw geestelijke nood te tonen, en uitdrukking te geven aan mijn medeleven met de aldus misleide medemens.


   Hoewel er slechts weinig intellect voor nodig is om deze loze bedreiging te doorzien, vereist het daarentegen grote innerlijke moed om die te durven doorzien, nadat men daar op ontvankelijke leeftijd mee geïndoctrineerd werd. Het resultaat van deze psychologische kindermishandeling kan u helaas nog lang blijven achtervolgen, en zo hebben de verspreiders van deze wrede leugen die dan ook bedoeld. Een praktijkervaring van tweeduizend jaren heeft immers de verkoopargumenten van deze ideologie tot grote doelmatigheid gepolijst, zodat die vaak ook voor commerciële doeleinden een buitengewoon nuttige inspiratie zijn gebleken.


   Zo is die bedreiging van eeuwig lijden - hoe onmenselijk wreed ook - is als middel tot klantenbinding een briljante vondst  geweest, en is geheel passend in de tijd en bij de mensen die haar hebben bedacht. Meer dan enig ander middel, zoals zending, indoctrinatie of brandstapel, heeft deze leugen geholpen dit bijgeloof uit de Midden-Oosterse oudheid al tweeduizend jaren in stand te houden, tegen alle moderne weten in. De angst voor dit afschuwelijke waanbeeld zal u ervan blijven weerhouden om zelfstandig te gaan denken, in weerwil van uw gevoel voor logica.


    Zo zal dit waanidee bijvoorbeeld de gelovige aansporen, voor het eigen zieleheil, alles te ontkennen wat hier op 'Positief Atheïsme' gepubliceerd wordt, of misschien zelfs hem of haar het verder lezen beletten. Daarmee wordt dan voorkomen dat u afdwaalt van het "rechte pad" dat de geestelijkheid voor u heeft bereid, zonder dat die daar verder nog maar enige inspanning voor hoeft te leveren. Hiermee is van deze religie op eenvoudige wijze een waarlijk zichzelf instandhoudend systeem gemaakt. Men laat u geloven dat het voldoen aan de eisen van de geestelijkheid een eeuwigdurende beloning in de hemel oplevert, en een weerzien met dierbare gestorvenen, terwijl zelfstandig denken tot een jammerlijk verblijf in de hel zou leiden, uiteraard eveneens eeuwigdurend. Overtuigende rationele argumenten zijn dan niet meer nodig (en die zijn er ook niet) voor het verspreiden en instandhouden van religie, het voldoet al straf of beloning in het vooruitzicht te stellen. Beseft u wel dat redeloze dieren ook op deze wijze worden afgericht om dingen te doen die tegenstrijdig zijn aan hun aangeboren natuur? U bent echter als mens door de natuur met rede begiftigd. Benut die dan ook! Stel vragen als men u vergezochte dingen wil doen geloven. Besef dat het bovennatuurlijke niet bestaat.


    En, terwijl u nu toch misschien eens een keer voor uzelf aan het denken bent, denk dan ook eens na over de rechtvaardigheid van een eeuwigdurende bestraffing. In een beschaafde rechtsstaat staat bestraffing altijd in verhouding tot de gepleegde overtreding of het misdrijf. Voor het fietsen zonder achterlicht krijgt u geen levenslang. Stel nu dat een priester - door het opgelegde celibaat seksueel verknipt geraakt, en door bijbellezing moreel vervallen - veertig jaar lang kleine jongetjes heeft aangerand en verkracht, en hen daarmee voor het leven heeft getekend. Daarvan bestaan genoeg voorbeelden over, u leest het vrijwel dagelijks in uw krant. Rationele denkers zullen oordelen dat zij, en vooral ook de prelaten die hen in bescherming namen, daarvoor zwaar bestraft dienen te worden. Maar toch niet tot in alle eeuwigheid? 


   Waar vindt u dat dit het meest op lijkt? Op "goddelijke" gerechtigheid, of op de blinde wraakzucht van primitieve barbaren? Als u in het eerste alternatief gelooft, dient u zich wel beseffen dat u dan veroordeeld wordt door iemand die volgens "Gods Woord" een wereldwijde genocide en talloze oorlogsmisdaden op zijn geweten heeft. We nemen nu maar even aan dat eeuwigheid bestaat, omdat u dat geleerd is. Vindt u dan een eeuwigdurende bestraffing ook maar ergens evenredig aan kan zijn, en rechtvaardig? Want, of dit gegeven nu reëel is of fictief, we hebben het nu even over uw eigen morele oordeel, over uw gevoel voor rechtvaardigheid, niet over het normbesef dat zowel een boek van onduidelijke oorsprong uit de Oudheid als de huidige geestelijkheid u proberen op te leggen.


   Eeuwigdurend! Kunt u zich trouwens wel iets bij ‘eeuwigdurend’ voorstellen? Weet u wel hoe lang zoiets duurt? Wat een volkomen uitzichtloze situatie dit zou betekenen voor ieder redelijk denkend mens? Stel dat u door een "Godvrezend" leven de "hemel" verdiend zou hebben. Na de eerste tientallen eeuwen in dit voortreffelijke oord doorgebracht te hebben, zou u toch enigszins verveeld kunnen raken met de monotonie van het dagelijkse verplichte "Hosanna!" gejubel, of - moge de hemel het verhoeden - de eeuwigdurende aanwezigheid van uw vittende schoonmoeder. Het kan actieve geesten overkomen, zult u moeten toegeven, maar hier bestaat geen weg terug! U zit er aan vast, voor uw eeuwigdurende leven; hier moet u het nog een eeuwigheid volhouden.... met uitzicht op de volgende eeuwigheid! En u kunt er uw eeuwige leven onder verwedden, dat u zelfs dan nog niet op de helft bent, nog in geen miljoen jaar! Ik zou het mijn ergste vijand niet toewensen, het is niet alleen onmenselijk, het is zelfs "goddelijk"! Gelukkig kunnen mens noch natuur ons dit onheil aandoen, terecht verwerven we met onze dood eeuwige rust, zonder enige toekomst. We leven "slechts" voort in de gedachten van onze dierbaren.


HOE KON DIT WAANBEELD OOIT ONTSTAAN?

   Dit is een goede vraag, want u bent beslist niet de enige die in een of andere god gelooft. Kunnen al die miljoenen mede-gelovigen het verkeerd hebben, zult u retorisch vragen?  En de voor zichzelf denkende positieve atheïst zal hierop - genietend van zijn vrijheid - met een verheugd "Ja!" antwoorden, en baseert die overtuiging op gezond verstand en alledaagse wetenschap. Dat gezond verstand heeft u ook, die alledaagse wetenschap is ook voor u toegankelijk!


   Maar die wetenschap is niet altijd voorhanden geweest, die moest eerst door grote denkers ontwikkeld worden. Dus om het ontstaan van dit waanbeeld te begrijpen, moeten we ons verplaatsen in de geest van de mens in prehistorische tijden, toen wetenschap als zodanig nog niet bestond. Die primitieve mens zag zich - net als wij ook nu nog - geconfronteerd met manifestaties van de alom aanwezige natuur. Door ervaring wijs geworden, besefte hij dat sommige van die verschijnselen gunstig voor zijn bestaan waren, en andere zijn voortbestaan bedreigden. Denk bijvoorbeeld eens aan een onweer met haar dreigend gedonder en dodelijke bliksemschichten. Of aan een tsunami die duizenden mensenlevens eiste, een ervaring waaruit waarschijnlijk de zondvloed-mythe werd geboren, lang voordat de Bijbel in ca. 325 n.C op last van de Romeinse keizer Constantijn de Grote werd samengesteld uit een aantal reeds bestaande antieke geschriften. Men vindt dit verhaal namelijk ook al in het Epos van Gilgamesh dat in ca. 2700 v.C. ontstond.

  

JEHOVA_big.jpg

   En die primitieve mens wilde weten wie of wat deze verschijnselen veroorzaakte, en waarom. Want de mens wil weten. Weten verschaft zekerheid. Zelfs menen te weten geeft al een schijnzekerheid. Er zijn al genoeg onzekerheden in het leven, kwesties die ons tot nadenken dwingen. En als we dan het antwoord niet kunnen vinden, bedenken we wel een antwoord. Want "Ik weet het niet" klinkt veel minder overtuigend dan "Dat zijn uitingen van Gods wil!". En als de onbevooroordeelde dan om verdere uitleg vroeg, kreeg men altijd antwoorden in de trant van "Gods wegen zijn ondoorgrondelijk", zoals de geestelijkheid die ook nu nog steeds levert. Vraag bijvoorbeeld uw geestelijk voorganger maar eens waarom "God" nog steeds zulke ontzagwekkende natuurrampen over de mensheid uitstort, rampen waarbij duizenden onschuldigen omkomen. Of waarom hij de Holocaust toestond, waarvan zijn uitverkoren volk het slachtoffer werd. Want u gelooft zelf evenmin als ik dat al die mensen dit voor hun zonden verdiend hebben.

Waarom waren al die religies toen dan niet de juiste, en alleen de uwe nu wel?

   Maar zelfs met de wetenschap van nu, kunnen we toch wel enig begrip opbrengen voor die uit onvermogen geboren aanname. En natuurlijk bestonden er ook toen al machtbeluste types die graag pretendeerden in contact met die goden te staan, en inzicht te hebben in de diepste zieleroerselen van deze bovennatuurlijke, en dus onkenbare wezens. Het verleende hen immers macht en aanzien in hun gemeenschap, net zo als ook nu nog. Zo konden In de vele verspreid levende gemeenschappen, die zich van elkaars bestaan nog niet bewust waren, verschillende goden en georganiseerde religies ontstaan en zich ontwikkelen. Religies waarvan de meesten nu, net als de gemeenschappen waarin ze ontstonden, zijn uitgestorven, en daarmee ook hun goden. Want zonder gelovigen kunnen goden niet bestaan. Waarom waren al die religies toen dan niet de juiste, en alleen de uwe nu wel? Welke bewijzen denkt u daarvoor te hebben? 

Want zonder gelovigen kunnen goden niet bestaan

   Als u christen bent, zult u zich nu onvermijdelijk beroepen op wat u in uw Bijbel leest. “Gods Woord” noemt uw geestelijkheid dat, en wie kan of mag daaraan twijfelen? Toch hebben gerenommeerde Bijbelonderzoekers het niet verrassende bestaan van vijftig (!) zeer menselijke auteurs van de bijbelboeken aangetoond. Onder de tab: 'Auteurs' hierboven vindt u vele artikelen van wetenschappers van reputatie die dit bevestigen. Geen wonder dat er zoveel elkaar tegensprekende teksten in voorkomen, en een dergelijke dubieuze moraal. Maar die verschillende auteurs werden toch door “God” geïnspireerd, is u altijd voorgehouden, want dat beweerden ze zelf! Dat kan ik van mijzelf ook beweren, en ik daag u uit dan het tegendeel te bewijzen. Bovendien, vindt u het dan niet een beetje verwonderlijk dat de “Almachtige” zelf het schrijven nooit machtig werd? Of zelfs maar het spreken? Tegenwoordig hebben kleine kinderen daar minder moeite mee. Als "Hij" het beste met ons voor zou hebben, zou hij toch minstens het schrijven hebben geleerd, en ons zelf persoonlijk hebben voorgelicht? Het had zoveel verwarring en verdeeldheid kunnen voorkomen, en zou theologen van hun broodwinning hebben beroofd.  


   Maar misschien was het u nog niet opgevallen dat er zoveel onwaarschijnlijkheden, zo veel onmogelijkheden, zo veel tegenstrijdigheden, zoveel barbaarsheden in “Gods Woord” staan. Maar die onwetendheid kan u vergeven worden. Want die 50 auteurs hebben in een grijs verleden met ca. 780.000 woorden 1189 hoofdstukken bij elkaar geknutseld, om daarin vast te leggen wat zij vonden dat hun "God" zou horen te willen, daarmee inzicht gevend in hun moraal, toen zij deze "God" schiepen en vormgaven. En omdat wetenschap als zodanig nog ontwikkeld moest worden, konden zij bijvoorbeeld hun "God" ook nog niet vertellen wat ze zelf ook niet konden weten, namelijk dat die planeet Aarde die hij ging scheppen al 4,5 miljard jaar in een baan om de zon wentelde, om maar slechts één van de talloze bewezen onmogelijkheden in "Gods Woord" te noemen.

335948699_5_GPLz.jpegroodkapje4.jpg

    Door tijdgebrek noodgedwongen, zult u uit die woordenbrij slechts die delen volgen die uw geestelijke leidslieden u voorhouden, want de kinderen moeten ook nog naar school gebracht worden, en de boodschappen gedaan. Maar wees eens eerlijk, nu u geestelijk volwassen bent, gelooft u echt nog steeds dat die sprekende slang die Eva verleidde, vroeger rechtop op pootjes liep? Dat de zee zich terugtrok om de uit Egypte vluchtende Israëlieten doorgang te verlenen? Dat zij daar überhaupt ooit geweest zijn? Het zal u bekend zijn dat de Egyptische beschaving verre superieur was aan die van de Hebreeën destijds, en toch hebben  Egyptische historici uit die periode hun aanwezigheid nooit opgemerkt, ondanks al die spectaculaire effecten waarmee hun uittocht gepaard zou zijn gegaan. Weet u wel zeker dat Jezus over water liep? Dat Roodkapje ...., maar nee, dat is weer een ander sprookje, dat vertellen we zelf aan onze kinderen. Daar staat geen bedreiging van eeuwige verdoemenis achter, als ze zich later realiseren dat het niet meer was dan een mooi verhaaltje. 


   En mocht u toch na rijp beraad gekozen hebben voor een van de christelijke religies, aangezien die in onze contreien het meest populair zijn, dan bent u er nog lang niet. Want christelijke religies bloeien in bonte verscheidenheid. En allen menen exclusief te weten hoe hun "God" gediend wil worden. Dus nu begint het probleem pas echt. Kiest u voor de rooms-katholieke god, omdat u geïmponeerd werd door de pracht en praal waarmee pronkzieke prelaten met potsierlijke puntmutsen hun rijke roomse leven etaleren, besef dan wel dat ze u van harte welkom zullen heten. Niet omdat ze u in die weelde willen laten delen, maar die moet nu eenmaal door goedgelovigen zoals uzelf betaald worden. U kiest dan voor de keerzijde. En u loopt dan het risico dat uzelf of uw kinderen blootgesteld raken aan de zinnelijke driften van pedofiele priesters. Mogelijk heeft u hiermee zelf al ervaring van opgedaan, en dan heb ik begrip en diepe sympathie voor uw positie. 


   Dan maar liever protestant, zegt u? Nu begeeft u zich werkelijk in een doolhof vol diverse stromingen. Evangelisch? Ja, maar dan Vol Evangelisch, of Vrij Evangelisch? Gereformeerd dan? Bedoelt u Christelijk Gereformeerd of Vrijgemaakt Gereformeerd? Hervormd misschien? Of Baptist? Of Pinksterkerk? Jehova’s Getuigen kan ook nog. Lijkt Luthers u wel wat? Weet u wat Doopsgezinden geloven? Of de Mormonen? De lijst is nog veel langer. Om tot een verantwoorde keus te komen, zult u ze allen moeten onderzoeken. "Want Ik, uw God, ben een jaloerse God....". Kunt u nog steeds naar eer en geweten verklaren dat uw religie, na grondig onderzoek van alle mogelijkheden, een verantwoorde keuze was?


   Maar hoe u ook tot uw keuze gekomen mag zijn, overweeg de implicaties daarvan eens. Denk zelf eens na. Accepteer niet klakkeloos de brute moraal van een primitief woestijnvolk uit een barbaars verleden, een volk dat ook mensenoffers niet schuwde, zie bijvoorbeeld de Abraham mythe. Als u voor één van de vele vormen van de christelijke god heeft gekozen, legt u uw lot in handen van een fictief wezen dat u gebiedt “Gij zult niet doden”, maar daar - volgens de mythe die u dan hoort te geloven - zelf al op overweldigende schaal enthousiast mee begon tijdens de Zondvloed, waarbij de hele wereldbevolking in een keer werd uitgeroeid. En dat was nog maar het begin, lees Exodus er maar eens op na.


   En dan nog het belangrijkste propagandapunt dat apologeten u altijd voorhouden. “De God die de wereld zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon ....” enz. Afschuwelijk! Denk het u eens in, vanuit de achtergrond van uw eigen aangeboren ethiek, waarin geen plaats is voor mensenoffers. Kunt u iemand vereren, die - hoewel almachtig - zijn eigen zoon moedwillig liet dood martelen? Zou u het ook zelf kunnen doen als u de gelegenheid kreeg? Of zou u ook zo'n vader willen hebben? En trouwens, kan de marteldood van het ene individu de beweerde misstappen van een ander goedmaken? Zelfs ook van degenen die nog geboren moesten worden? Zoals uzelf? En zou u de liefde van een dergelijk individu kunnen waarderen, of u er in walging vanaf keren? 


MAAR WAAR GELOOFT DE POSITIEVE ATHEÏST DAN IN?

    Atheïsten denken zelf na over zulke zaken, en vertrouwen op eigen moreel oordeel. Want hoewel ze het de gelovige gunnen datgene te geloven wat hij of zij al vanaf de ontvankelijke kinderjaren kreeg ingeprent, denkt de ongelovige toch liever zelf. Die ongelovige wil namelijk geheel zelfstandig denken, onderzoeken, beoordelen en vergelijken, in plaats van zich door anderen (geestelijkheid, ouders) te laten vertellen hoe en wat hij moet denken, die wil door rationele argumenten overtuigd worden. Door logisch te denken vergelijkt die zelfstandige denker de bijbelse mythologie met de verklaringen die wetenschappelijke onderzoekers hebben gevonden over de wonderbaarlijke wereld waarin wij leven. 


   Die ongelovige vergelijkt ook kritisch de in de Bijbel weergegeven moraal - uiteraard een afspiegeling van die van zijn auteurs - van een vroeg-historische woestijngod met de hedendaagse ethiek, en prijst zich gelukkig in een tijd en een beschaving te leven waarin het "goddelijk" gebod 'leven om leven, oog om oog, tand om tand' voor de meesten van ons niet langer als hoogstaande moraal geldt, en realiseert zich dat naleving van dit gebod zeker niet tot een betere wereld zal leiden. De ongelovige kant zich dus tegen de cynische corruptie van de rede die religie nodig heeft om te kunnen overleven, daarmee een waanidee uit het verleden instandhoudend, een idee dat aan bepaalde individuen op goedkope wijze macht verleent over  de goedgelovige medemens. Die ongelovige wil het recht  op de vrije gedachte van ieder individu verdedigen.


   Maar dit betekent ook dat de ongelovige zich dus niet kant tegen gelovigen die aan dit misleidend gedachtengoed ten prooi zijn gevallen, alleen door het blinde toeval geboren te zijn als kind van gelovige ouders. Hen werd immers al vanaf de kindertijd  voorgehouden dat men alleen door te "geloven" een goed mens kan zijn, en welk redelijk denkend mens zou dit niet willen? En de wrede bedreiging met eeuwig hellevuur moest hen vanaf hun kindertijd sterken in die overtuiging. Juist hen moeten we proberen te helpen om om door zelfstandig denken zichzelf te bevrijden van de mentale last van dit bedrog. Maar juist tegen degenen die dit waanbeeld uit barbaarse tijden nog steeds ten eigen bate exploiteren, die daarmee verdeeldheid zaaien en door het opleggen van een denkbeeldige schuldenlast het menselijk welzijn en geluk van velen ernstig ondermijnen, ageert de atheïst.  

GEEFT 'POSITIEF ATHEÏSME' SLECHTS DE OPINIE VAN EEN ENKELING WEER?

   Beslist niet! Veel grote denkers en wetenschappers hebben hun bezwaren ten aanzien van de verontrustende problemen waarmee religie de geest van een weldenkend mens belast, geuit. Zij hebben rationele argumenten gepubliceerd die duidelijk inzicht geven in wat religie werkelijk is: Een waanbeeld uit de oudheid, ontstaan uit vrees en onwetendheid, en nu nog door belanghebbenden in stand gehouden en geëxploiteerd om mensen te onderwerpen. Op deze site heeft de geïnteresseerde lezer toegang tot een grote verscheidenheid aan artikelen, geschreven door veelal academici, mensen die weten dat veronderstellingen door bewijs gesteund dienen te worden voordat deze als waarheid, of ten minste als waarschijnlijkheid geaccepteerd kunnen worden. Onder het tabblad "Auteurs" vindt u bijzonderheden over de auteurs, en een overzicht van hun artikelen op deze site.


U WILT OOK GRAAG UW MENING OVER EEN 'POSITIEF ATHEÏSME' UITEN? 

    Ons gastenboek biedt gelegenheid tot het plaatsen van uw persoonlijke mening over dit onderwerp, te vertellen over uw ervaringen, commentaar te geven over artikelen of die te bespreken met andere bezoekers.   


WAT WORDT PRECIES BEDOELD MET 'POSITIEF ATHEÏSME' ?

“Aangezien geloof in een god irrationeel en potentieel gevaarlijk is, is atheïsme – de afwezigheid van dit geloof – positief.” - Dan Barker

    Niets nieuws eigenlijk. Het is niet een beweging of genootschap waarvan u lid zou kunnen worden. Het is een individuele levensvisie. Met dat positief benadrukken we slechts dat het atheïsme, juist door de ontkenning dat goden bestaan, per definitie een positieve levenshouding betekent. Men ziet immers de werkelijkheid onder ogen, in plaats van de religieuze mythe kritiekloos te aanvaarden. Daarmee aanvaardt men ook de eigen verantwoordelijkheid, in plaats van zich te beroepen op de door een fantoom bepaalde voorbestemming. We beseffen wel degelijk dat onze planeet Aarde slechts een onbeduidend stipje in dit onmetelijke universum is, en dat de mens niet meer is dan de hoogst ontwikkelde diersoort onder de vele miljoenen andere diersoorten die daarop rond krioelen. En we zijn ons er volledig van bewust die verheven status te danken te hebben aan een al miljoenen jaren lang gaand evolutionair proces van vallen-en-opstaan, en dat de man niet op een vrijdagmiddag in elkaar geknutseld werd - en de vrouw min of meer als een karbonade uit één van zijn ribben - door een god die primitieve zwervers in de woestijn duizenden jaren geleden bedacht hebben. We beseffen ook dat de mens zelf verantwoordelijk is voor de manier waarop hij met anderen omgaat, en dat hij door niemand anders dan door zijn omgeving beoordeeld, en eventueel veroordeeld kan worden, en dan ook alleen nog in het hier en nu, omdat dit het enige leven is dat de natuur ons gunt. De ongelovige weet dat als hij of zij goed doen, zij dat voor hun medemensen doen, en niet uit onderliggend eigenbelang wegens een beloofde beloning in een fictief hiernamaals. 


   Positief denkende atheïsten leven dus niet lijdzaam in afwachting van wat een denkbeeldige God uiteindelijk voor plannen heeft voor deze zogenaamd “met de erfzonde belaste” planeet. Zij zijn er zich er terdege van bewust dat wij allen zelf  — gezamenlijk, maar wel geheel op eigen benen — aan de toekomst van deze wereld moeten werken. Niet "met Gods hulp", maar helemaal zelf als verantwoordelijk mens. Onder andere met de bestrijding van honger, armoede, discriminatie, onderdrukking, oorlogen. Met zorg voor het milieu, zodat ook na ons deze wereld nog bewoonbaar zal blijven voor ons nageslacht. Kortom met al die zaken waarover de mens invloed kan uitoefenen, en waarin we niet afhankelijk zijn van de grillen van de natuur. Serieuze atheïsten aanvaarden die persoonlijke verantwoordelijkheid naar eigen vermogen. Overigens wordt hiermee niet beweerd dat alleen atheïsten een dergelijke positieve instelling kunnen tonen. Ook veel andere ongelovigen, die immers niet persé uitgesproken atheïsten hoeven te zijn — omdat ze de noodzaak daarvan niet inzien, aangezien ze in hun kinderjaren niet aan religieuze indoctrinatie blootgesteld werden, en zich daardoor de vaak kwalijke gevolgen daarvan niet kunnen voorstellen — en zelfs het weldenkende deel van de liberale gelovigen, kunnen er een minder fatalistische levenshouding op na houden. 


   Helaas zijn veel christenen door opvoeding  en geestelijkheid  zo doeltreffend geconditioneerd ("Zalig zijn de eenvoudigen van geest…") dat ze de ontkenning van Gods bestaan toch blijven associëren met negatieve begrippen als bv. amoreel gedrag of een  asociale instelling. Veel humane deugden als eerlijkheid, eerbied voor het leven, respecteren van andermans eigendom, liefde voor de medemens etc., worden door de geestelijkheid graag voorgesteld als specifiek christelijke deugden, maar u beseft zelf ook wel dat het ongeveer twee-derde deel van de mensheid dat geen christen is, ook niet moordend, plunderend en verkrachtend door het leven gaat, zoals bijvoorbeeld "Gods uitverkoren volk" volgens het Oude Testament wel zou hebben gedaan.

In tegenstelling daarmee, beoordelen atheïsten veel teksten in de Bijbel als hoogst  immoreel, en weten zich daarin gesteund door seculiere wetgeving in onze moderne samenleving. Wanneer een verdorven geest tegenwoordig bijvoorbeeld de volgende tekst zou afscheiden, zouden we van de burgerlijke autoriteiten eisen dat hij (dit kan gewoon geen 'zij' zijn) voor het gerecht ter verantwoording wordt geroepen, wegens het aanzetten tot moord, of eventueel in een mentaal instituut opgenomen zou worden voor zijn eigen bescherming.


   'Wanneer iemand, uw volle broer, uw zoon of uw dochter, of de vrouw die u bemint, of uw beste vriend, u in het geheim probeert over te halen om andere goden te dienen, goden die u nog niet kende en ook uw voorouders niet, goden van de naburige volken, vlakbij of ver weg of waar ook ter wereld, luister dan niet naar zo iemand en geef niet toe; wees onverbiddelijk, heb geen medelijden met hem en houd hem niet de hand boven het hoofd. U moet hem ter dood brengen; samen met uw volksgenoten moet u hem stenigen tot de dood erop volgt, en zelf moet u de eerste steen werpen. Dat is zijn straf, want hij heeft geprobeerd u te vervreemden van de HEER, uw God, die uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.'  

(Deuteronomium 13:5-9)   Bijbelvaste moralisten beseffen helaas nog steeds niet dat het scheppen van goden mensenwerk was, met alle beperkingen van dien. En in het geval van de joods-christelijke God moeten we daarbij rekening houden met de geestelijke beperkingen van nomaden die meer dan vierduizend jaar geleden in de woestijnen van het Nabije Oosten rondzwierven toen zij deze god vormgaven. Laag ontwikkelde lieden die zich nog niet bewust waren van de barbaarsheid van hun toen gangbare ethiek. Zij lieten ons geen literatuur van betekenis na, geen grootse gedichten, geen beeldhouwwerken of andere kunstuitingen, geen machtige bouwwerken, zelfs geen eigen rijk. Voor hen was alleen van belang dat hun god nog wreder, nog bloeddorstiger, nog meedogenlozer moest worden dan de goden van de meestal hoger ontwikkelde volken die hen omringden. Hoe zou hun god hen anders kunnen beschermen? Toen gold nog duidelijk het recht van de sterkste, en in die regio schijnt dat principe nog steeds zo te gelden.


   Nu we in de eenentwintigste eeuw in een geciviliseerde westerse samenleving wonen, blijkt wel hoe ver niet alleen biologisch leven, maar ook de ethiek geëvolueerd is, om nog maar eens een ander "Gode onwelgevallig" begrip te introduceren. Want voorschriften als bijvoorbeeld die voor het stenigen van een ongehoorzame zoon (Deuteronomium 21: 18-21), of van een verkracht meisje (Deuteronomium 22:21) worden nu toch wel in het licht van de hedendaagse ethiek beschouwd. En gelukkig worden we nu door seculier gezag beschermd tegen blootstelling aan dit soort "goddelijke" straffen door religieuze maniakken. Ook het toewensen van verschrikkelijke ziektes en ander onheil aan mensen die het niet met je eens zijn (Leviticus 26:16) wordt nu door de meesten van ons vooral als een ernstig gebrek aan innerlijke beschaving gezien. 


   Met het verloren gaan van veel oude beschavingen en culturen, stierven veel van de daarin geboren goden gelukkig ook weer een stille dood. Zoniet echter de god van de Hebreeën. Het geloof in deze god werd sterk bevorderd doordat  keizer Constantijn in het jaar 313 de religieuze onrust in zijn rijk meende te moeten bezweren door uitvaardiging van het zogenoemde Edict van Milaan. Die onrust was onder andere ontstaan doordat diverse Jezusculten in conflict kwamen met de oudere religie van de eveneens in het Romeinse rijk ingelijfde Hebreeën. In dit Edict van Milaan werd het christendom tot één van de vele officiële religies van het Romeinse rijk geproclameerd. En aangezien voorbeelden uit die tijd aantonen dat de gezondheid ernstig geschaad kon worden door blijken van onenigheid met de keizer, werd dit ook algemeen aanvaard. Mede hierdoor zou die religie kunnen uitgroeien tot de grootste van de westerse wereld.  En ze werd  oppermachtig; een ongelukkige periode van stilstand — en achteruitgang — in de ontwikkeling van de westerse wereld die nog steeds wordt aangeduid als de Duistere Middeleeuwen. De rooms-katholieke kerk beschikte toen nog over grote politieke macht en sterke argumenten — zoals de beruchte Inquisitie met zijn martelingen en brandstapels — om de massa van haar goddelijk gelijk te overtuigen. En die macht zou nog lang blijven voortbestaan. Tegenwoordig moet dit door en door verdorven machtsinstituut zich in een meer verlichte maatschappij weliswaar behelpen met de indoctrinatie van onschuldige kinderen, hoe immoreel ook dit nog steeds is, maar die beperking moest wel eerst door een verlichte  gemeenschap op die kerk bevochten worden. Theïsme was toen nog de norm, atheïsme de uitzondering. En atheïsme bekennen was zelfs levensgevaarlijk.


   Pas na de Verlichting verspreidde zich op grote schaal het idee van de in vrijheid geboren mens, die het bestaan van goden durfde ontkennen, die het bedrog van de geestelijkheid doorzag, die durfde leven naar eigen ethische inzichten, gericht op menselijk geluk in een harmonieuze samenleving. Van de opbloei van  wetenschap en cultuur die daar het gevolg van is, profiteren wij allen dagelijks, ook de gelovigen. Dat desondanks het atheïsme door gelovigen nog steeds  als negatieve instelling wordt afgedaan, wordt vaak ook veroorzaakt door een misplaatst superioriteitsgevoel. Het christendom heeft helaas een lange geschiedenis binnen onze westerse samenleving, en uit veel gezegden in ons taalgebruik blijkt nog steeds hoe vanzelfsprekend dit waanbeeld in onze samenleving ingeburgerd raakte. Zo wordt met de zegswijze: 'Zich aan God noch gebod storend', die christelijke eigenwaan nog steeds tot uitdrukking gebracht. Terwijl in werkelijkheid het enige verschil tussen atheïsten en christenen is dat atheïsten in slechts in één god minder geloven dan zij. Want van de talloze goden die de mensheid zich gedurende zijn lange ontwikkeling heeft ingebeeld, wereldwijd en in diverse culturen, erkent de monotheïstische gelovige er nu ook nog maar slechts één, met uitsluiting van al die anderen. Waarom voor christenen die keuze op de god van de Hebreeën moest vallen, zal altijd wel een raadsel blijven. Want het is en blijft een merkwaardige keuze. Zo kan ieder die het lezen geleerd heeft, bij raadpleging van de Bijbel — het "Woord Gods" immers — voor zichzelf de juistheid vaststellen van onderstaande constatering: 


   

'De God van het Oude Testament is zo’n beetje het onaangenaamste personage dat de literatuur ooit heeft voortgebracht. Hij is jaloers en er nog trots op ook; hij is een kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke regelneef; een haatdragende, bloeddorstige pleger van etnische zuiveringen; een vrouwen hatende, homofobe, racistische, kinderen en volkeren uitmoordende, drammerige, megalomane, sadomasochistische, onvoorspelbaar boosaardige dwingeland. Degenen onder ons die van kindsbeen af zijn onderricht in zijn ‘wegen’, kunnen ongevoelig worden voor de verschrikkingen van die wegen. Een naïeveling die gezegend is met een onbevangen blik op de materie zal zich er een duidelijker beeld van kunnen vormen.'                Richard Dawkins in “God als misvatting”   Waarom dan toch nog steeds die bewondering voor dit literaire wanproduct? Kunnen we ook maar iets van dit afschuwwekkend monster herkennen in het karakter of de gedragingen van zijn volgelingen? Nee, nee, nee, gelukkig niet! Nu niet meer. Het zou niet langer een voorrecht zijn in het hier en nu te leven. Want zoals  Nietzsche al meer dan honderd jaar geleden schreef:


   "De christelijke kerk heeft niets onbezoedeld gelaten met z'n verloederende werking. Alles wat van waarde was, heeft het in waardeloosheid doen verkeren; ieder waarheid in een leugen veranderd; iedere vorm van integriteit in iets laag bij de gronds. Het leeft bij de gratie van ellende. Het creëert ellende om zelf te overleven. De zonde bijvoorbeeld is door de kerk uitgevonden en verbeterd; deze "gelijkheid-van-iedere-ziel-voor-god" is de grootste leugen aller tijden en is het slechtste dat de mensheid ooit is overkomen."  Friedrich Nietzsche (1844-1900)


     Is die aanbidding dan uitsluitend uit angst voor eeuwige marteling in een denkbeeldig hiernamaals, zoals Jezus zo liefdevol beloofde? Of is het een vastklampen aan een imaginaire machtige beschermheer, door mensen in nood of met weinig zelfvertrouwen? Zoals vaak ook kinderen die op school gepest worden, zich bijvoorbeeld een heel sterke verdediger kunnen gaan verbeelden. Mensen die behoefte voelen aan iemand aan wie je al je zorgen en verlangens kunt toevertrouwen, die je nooit tegenspreekt, of in de rede valt? Die nooit moe wordt van al je klachten? Die nooit het gesprek afbreekt omdat "er iets overkookt" of omdat er "iemand aanbelt"? Want je beseft wel degelijk dat dagelijks duizenden dode christenen boven aanbellen om in de hemel opgenomen te worden.


   Of wordt die houding misschien ook bepaald door het zg. "Stockholm syndroom"?  Er is immers een duidelijke parallel, als men de geestelijkheid zou moeten geloven. Want dan zou de gelovige voor al zijn levensbehoeften volkomen afhankelijk zijn van die imaginaire God, en zou deze daarin dan ook voorzien. Maar, volgens "Zijn Woord" is die god ook meedogenloos wreed in zijn wraak voor afvalligheid. Ziet u wel hoe knap dit allemaal uitgedacht is? Als men in die mythe gelooft, wordt men die god toch weer dankbaar voor wat men van hem "krijgt". Toch blijft het een raadsel hoe ook intelligente mensen die vrees voor God kunnen (blijven) koesteren. Voer voor psychologen misschien. Voor mij het zoveelste bewijs voor mijn stelling, die ooit aanleiding was tot de publicatie van 'Positief Atheïsme': 'Religie corrumpeert de ratio.Welnu, de atheïst ontkent ook het bestaan van deze laatste "overlevende" god, en doet dat op goed beredeneerde gronden.


   'Religie ondersteunt niemand. Het moet ondersteund worden. Het produceert geen tarwe, geen mais; het ploegt geen land; het velt geen wouden. Het is een eeuwige bedelaar. Het leeft van de arbeid van anderen, en heeft dan de arrogantie voor te wenden dat het de gever ondersteunt.'              

Robert G. Ingersoll in "A Christmas Sermon" in de Evening Telegraph van 19 dec. 1891WAT IS HET OOGMERK VAN 'POSITIEF ATHEÏSME' ?

   In de eerste plaats natuurlijk om de medemens te bevrijden van misleiding door de geestelijkheid, van het levenslange bedreigende waanbeeld misschien veroordeeld te kunnen zijn tot eeuwig vagevuur of hel. Ontsnapping daaraan kan alleen bereikt worden door zelf na te denken, te durven denken, kritisch, zoals we alle ideeën van anderen ook horen te beschouwen, ongeacht hoe oud hun misvattingen ook mogen zijn.


   Tegenwoordig is gelukkig ongeveer tweederde van alle Nederlanders onkerkelijk. Dit aandeel groeide in de afgelopen decennia op spectaculaire wijze, van 26% in 1958 tot 66% in 2006, en het aantal onkerkelijken groeit nog steeds. De rest van onze bevolking is onderling verdeeld (letterlijk!) in diverse godsdiensten, waarvan de hoofdstromen bestaan uit, in volgorde van grootte, rooms-katholieken, Nederlands-hervormden, gereformeerden, moslims en hindoes. En al die stromingen zijn dan ieder weer onderverdeeld in een verbijsterende hoeveelheid substromingen, die het geen van allen volledig met elkaar eens zijn, maar wel allemaal denken dat alleen zij de goddelijke waarheid in pacht hebben. En die "waarheid" aan ons willen opdringen.


       En toch zijn het vooral juist die christelijke die voortdurend proberen hun mening aan ons op te dringen, en ons hun specifieke waarden en normen willen opleggen. Want wat ze wel in al hun verscheidenheid verenigt is hun typerende zendingsdrang. Een beschamende vertoning vond bijvoorbeeld plaats toen onze Tweede Kamer enige jaren geleden debatteerde over de invoering van nieuwe  euthanasiewetgeving. Een groep kinderen van een christelijke school werd door hun leraren naar het Binnenhof gestuurd om daar te protesteren over een onderwerp waarover ze nog onmogelijk zelfstandig een opinie hadden kunnen vormen! En zo is er nog veel meer, u zult het zelf wel dagelijks ervaren.

   Zelfs op de rand van onze nieuwe euromunten staat ook nu nog — in de eenentwintigste eeuw! — weer opnieuw die naïeve smeekbede 'God zij met ons'! Nagenoeg dezelfde hartenkreet, maar dan meer naar de volksaard als Befehl geformuleerd: 'Gott mit uns', stond trouwens ook al op de gespen van onze bezetters in de laatste wereldoorlog. Die God/Gott moet het maar druk hebben gehad, want hij streed natuurlijk ook nog mee aan geallieerde zijde. En vergeet niet dat hij onderwijl druk bezig was zijn "uitverkoren volk" te beschermen, ook al zullen zij dat zelf misschien niet zo opgemerkt hebben.


   Hoewel deze christelijke uitingen niet allemaal even verwerpelijk zijn, en het in ons democratisch bestel voor een ieder vrij staat zijn mening te verkondigen binnen de grenzen van het betamelijke, geven ze zo wel een eenzijdig en sterk vertekend beeld van de dagelijkse belevingswereld van zowel de meeste Nederlanders, als van die van de meeste West-Europeanen.


VOOR WIE IS 'POSITIEF ATHEÏSME' NIET BEDOELD?

   Zoals uit het bovenstaande mag blijken, is deze site bepaald niet bedoeld voor christenen die ervan overtuigd zijn voor hun dagelijks leven steun te kunnen ontlenen aan religie, die steun ook werkelijk menen te ervaren en bovendien, ook nodig hebben. Want behalve vertrouwen in eigen intelligentie en erkenning van eigen verantwoordelijkheid, kunnen wij hen geen alternatief voor morele steun van buitenaf bieden; die moeten zij in zichzelf en bij hun naasten zoeken, want helaas voor hen er is geen denkbeeldige Hemelse Vader of andere mythische figuur die over hen waakt. Bovendien streven wij er ook niet naar hun diepste overtuigingen aan het wankelen te brengen. Religieuze zendingsijver is ons vreemd. Voor hen is dit dus het juiste moment om schouderophalend deze site weer te verlaten, en in gelovige gemoedsrust verder te leven.


_____OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP


Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort